Karel Makoň: 83-02 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale jestliže tedy je, jestliže dovede se tak zapřít že jedná správně, i když mu to nic nevynese. A jenom pro věc správnou jedná v každém případě stojí za pravdou a za správným jednáním. Tak aniž kterak se to může stát, aniž dělá nějaký duchovní cvičení nějaké modlitby nebo cokoliv. Tak je to víc než pouhá modlitba protože jde celým svým životem. A čím dokonaleji jde celým svým životem tím prudčeji dospěje k tomu stavu ke kterému jsem dospěl v sedmnácti letech, to znamená setká se s Bohem. To To je zákonité přátelé, z toho není výjimek. Jenom jedna výjimka z toho je, že když to takle poctivě dělá, tak je na tom daleko lépe, než jsem na tom byl já, protože jsem měl k tomu moc kterou jsem neměl ze sebe. A on se musí daleko více přemahat protože tu moc nemá ze sebe. On je jenom přesvědčen že je to správné a to mu dvojnásobnou, někdy desatera násobnou někdy stonásobnou námahu práci že, a když on vynaloží toto všecko pro to dílo, tak myslím že to netrvá sedm let, čtrnáct let jako u projít těch těmi sedmi tisíci sedmi sty lety vývoje židovského národa aby se narodil mesiáš, nýbrž že se ten mesiáš v něm narodí daleko dříve. V každém z vás. a takže jsem vám teďka prozradil že jsem vlastně. Zažil v těch sedmnácti letech narození Ježíše Krista, přestože jsem neviděl žádný obraz žádného boha. Nic jsem nepociťoval. jsem jenom věděl to nebyl smyslový zážitek to nebyl rozumový zážitek to byl zážitek, který potíral smyslový smyslový zkušenosti, který potíral rozumové zkušenosti který stál nad těmi všemi zkušenostmi tak vysoko že nebylo ničeho co by ho mohlo překonat a dodneska není, že? I když je to počáteční zážitek a nastaly potom větší zážitky nebo větší vpády nekonečna do mého života tak tohleto je takový příklad, který je velice důležitý pro vás Ale ještě půjdu dál, abych vám ukázal že to co se děje na nějaké nižší úrovni, jako v těch svých tří letech mých anebo potom v těch sedmnácti, že když se v tom pokračuje v tom díle, tak se to potom děje pořád dál, jo, že na vyšší úrovni a to jinou podobu a nikdy člověk nemůže předvídat, kdy to nastane, to je důležité. A kdyby si to přál aby to nastalo, tak by to nenastalo. I toto je podmínka další už, kterou jsem dosud nejmenoval nejmenoval zatím a která je, kterou je nutno splnit. Ono mu musí jít zase jenom o věc, aby dejme tomu od těch sedmnácti let jsem byl puzen k tomu abych patřil tomu Bohu. Styděl jsem se za člověka který s ním nechtěl mít nic společného který nevěřil který se bez Boha obešel, takže jsem mohl dokonale se zády obrátit k tomu dřívějšímu nevěrci jsem ho prostě zavrhl jako nesprávný život ačkoliv v očích matky nebo mých příbuzných to nebyl tak úplně špatný život neboť jsem se snažil o něco o co se dítě normálně nesnaží. Maminka se mnou nikdy neměla práci jako s nějakým lotříkem, ne. jsem nedělal hlouposti ostatních dětí, jsem se pořád snažil jednat správně. Takže ona nemohla pochopit, že jsem v sedmnácti letech najednou takhle obrátil, že jsem říkal jsem žil špatným životem úplně zvrhlým, plytkým, který nestál za nic a pak jsem si taky provedl svoji první zpověď generální tomu knězi. jak jsem vám o ni často vykládal. že po tomto převratu jsem šel ještě ke zpovědi, protože jsem se chtěl zbavit toho š vzpomínky na ten špatný život, chtěl jsem to ze sebe smýt. Šel jsem ke generální zpovědi a hlavní obsah zpovědi byl v tom jak jsem vám kolikrát říkal, že jsem mu říkal, jsem žil dosud bez boha. A bůh mně nechyběl. jsem prostě na něj nevěřil. Všechno co mně maminka, která byla nábožensky založená i babička řekli jsem tomu prostě nevěřil. A i když jsem chodil do kostela to bylo všechno chybné protože jsem tam chodil jenom zpívat. jsem někdy zpíval tak že se že mně kněz od oltáře napomenul proč tam chodím vyřvávat, že to není na řvaní, nýbrž že to je na pobožnost. Pobožnost jsem tam opravdu ze srdce jsem řval. jsem chtěl všechny překřičet To byl, to byl pro mně sportovní výkon, ano byl to přeci nebudu lhát teďka, proč bych lhal. Nedal. A zkrátka a dobře, když jsem tomu knězi řekl, že mi teďka ale záleží na tom abych nic nedělal bez Boha, abych ve všem jemu patřil aby celý můj život patřil bohu a říkal jsem mu. Z toho musíte považovat za můj největší hřích že jsem takle nežil On říkal synu, to není vůbec žádný hřích. Ty jsi byl jenom nevěřící, na to jsi měl právo. A teď jsi věřící, tak je v pořádku, že chceš za tím Bohem jít. Ale není tamto hřích, vždyť jsi byl nevěřící. jsem říkal, tak podívejte se, jestli mi nedáte rozhřešení z tohoto hříchu, s ním nemohu vstoupit do dalšího života. Prostě vy znemožníte další cestu potřebuje abyste tohoto hříchu zbavil, abyste si ho vzal k sobě k pánu Bohu, aby dále dále ten hřích nestrašil, abych se nemusel obracet ke svému minulému životu, k těm sedmnácti letům jako k něčemu špatnému, jako ke špatné vzpomínce nýbrž abych mohl vystou... vykročit jako nový člověk. Jsem říkal jako znovuzrozený, ale ve skutečnosti to byl znovuzrozený člověk. A on mně říkal no tak když nedáš jinak, tak rozhřeším, tento hřích hřích poprvně tedy, po... nepovažuju za hřích, protože si to přeješ a dávám ti rozhřešení. A vám řeknu to byl jeden z nejšťastnějších okamžiků mého života že mně, že kněz vyzpovídal ze hříchu, který není ve zpovědním zrcadle a který jsem považoval vnitřním věděním za největší hřích kdy člověk žije pro sebe a nežije pro Boha. Takže od doby žiju pro něho a pokud žiju pro sebe tak jenom proto že to umožňuje, abych žil pro něho rozumíte. Ale ne proto abych měl přede především sebe na mysli, no. A zase to není moje přednost nýbrž vlivem toho poznání které se mi dostalo tím, že jsem se vyprázdnil. Tak jsem mohl toto nastoupit a teď vám řeknu, teď jsem se ocitl v době, která je znázorněna životem Ježíšovým a proto dneska vím, že to podle Ježíše Ježíše se všechno dělat která je v životě Ježíšově znázorněna tou dobou od jeho narození do doby vstupu do Jordánu, těch třicet let. Teď těch třicet let jsem prožíval devět let. Z toho vidíte, jak ty termíny se všechny zkracují u člověka který prostě vždycky na rozhraní těch jednotlivých fází znovuzrození se úplně od sebe vyprázdní. Když bez lítosti se zádem zády obrátí k tomu minulému člověku to nesmí mít lítost nad ním chudáček že jak pak k tomu přijde, on taky sekal nějakou dobrotu ne nesmíte ho litovat, musíte být ničím když nejste ničím, ale absolutně ničím, tak nemůžete být něčím novým, ano? Na to vás upozorňuju. To je předpis pro celou cestu. Jít jako nic k ničemu přirozenosti boží neboť to není v našeho z našeho hlediska nic když učím teď ty svoje vnoučata poznání boha tak je učím tímto způsobem. na tomto světě jsou dvě skutečnosti. Jednu, kterou poznáváme smysly že něco vidíš cítíš hmatáš, ochutnáváš a tak dále slyšíš to a zpracováváš si to a děláš si předsevzetí jak s tím zacházet. To je zkušenost, kterou každý kolem tebe a kterou máš i ty a budeš mít stále dokonalejší. Tu musíš ustavičně zdokonalovat. A vedle toho je tady jedna jiná skutečnost kterou nemůžeš postřehnout žádným smyslem nemůžeš rozumově pojmout vůbec a to samosebou těm dětem vykládám daleko srozumitelnějš než vám protože takhle by tomu nerozuměli. mám na to způsob jak jim to vysvětlit. A víte že oni pochopí že taková skutečnost je možná, kterou nevidíme kterou neslyšíme, necítíme, rozumně nechápeme ale přeci to je. Tak ten starší například řekl, no to je asi jako ta skutečnost, která je asi jako s tou naši babičkou, která umřela. Ona svlékla tělo, no tak proto jakoby jakoby nebyla Ale ona jenom svlékla tohleto tělo které my těmito smysly vidíme. Takže ho tedy dneska nevidíme to ne... na tom nezáleží ona jenom svlečené tohleto tělo a tamto my nevidíme. Jak jsem vám to vysvětloval v jiné lekci, jsem vysvětloval proč to nevidíme a tak dále. Takže oni si to dávají dohromady a i ta babička tady prospívá po jejím úmrtí, tady si prospívá k tomu, aby pochopili ne proč to všechno takhle je. A to mi taky občas řeknou tak a máš tady tu babičku s tím svlečeným tělem, říkám no tu tady máme buď bez starosti no a proč ji nevidím, no protože neumíš svlíknout tělo, to bys musel taky svlíknout. A ty to umíš svlíkat? A tak to všechno vysvětlím jak to je. Jak se to tělo svlíká a že on ho taky v noci svlíká a takhle a no a tak. Jenomže babička je vždycky nešťastná říkám když ráno se probudíš a nic z toho nevíš, že s tebou se bavila ne, třebas celou noc nebo část noci. Ale to řekne, tak mi to vždycky musíš vysvětlit. Takže je zajímavý že jak se ocitli třebas v Plzni, tak jsem měl sen s manželkou a s nimi kde jsme společně byli ne a ona se s nimi bavila a s nimi dělala určité věci, zařizovala nějaké věci pro tam, na tom druhým břehu, v tom snovém stavu a oni se každej den ráno ptali, co říkala babička a tak jsem jim to všechno vysvětlil a ten starší ne, ale ten mladší říkal ale to je hypochondr, mám takový dojem, že jsem to taky zažil, že taky jsem nějak byl přitom. Ovšem mu nevěřil, mu nevěřil. Ale říkal to, to je to je jedno, jestli lže nebo se do toho vmýšlí, on nelže, ale do toho vmýšlí vmýšlí tak, že mu vykládám pohádky a všechny ty věci tak sugestivně, že on to prožívá ne, že on prostě s tím žije. On taky rozezná co je pohádka a co je skutečnost. Toto není pohádka, to je skutečnost a tak dále. Když vykládám o životě Ježíše Krista tak pozná poznávat ani napovídal že to není boha že to zázračné tak jako boha tak tak to není pohádka. Jo dobře no ale chci jenom říct. Jako za je to vím že jestliže člověk začne nanovo jakoby předtím vůbec nic pro tu věc neudělal. Tak jak velice bych které jde kupředu. Když zase zásadně se drží protože nějaké ti těžkosti tady jsou a nemalé že svět vedle jeho jediným směrem jenom se po by de v kleci ní. Vidění tohoto světa. A každého ut jsem taky v jenom v peci po věnovat aby se prozradil člověk se po je ve tak nikdy jde tak viset kompromitoval co nemá dělat tak jak vám říkám toliko. A ale ten ten se těžkosti které jsou všechny členy v tom v evangeliu svatého ruka naše především na to někde el že totiž ten ježíš byl napřed pronásledování tím berte jsem ne dostalo od těch příkladu ty daly utekl do bytí ano byl musel být v tom svého od jsem byl nalezen to co nám je to ta jenom věcí ale když. Od roku třicetdevět tomu rozumím jak se to dělo i některé berte mi co vám byly psány je tak mohu vědět jak se podle toho zařídit totiž abych řekl ve desku předešel co se povídání tak měli v jsem od roku při se z když jsem nastoupil ve se nás n věk nějaký měsíc od roku třicet. Do roku třicetdevět jsem stále jenom o indické učení na krista jsem nedal na křesťanství jsem neznal. O to jsem to za správné ale ne nesrozumitelné tak jemné jenom obraze za ale ne vlas sama podobenství kterým jsem rozuměl. Vůbec st a do pak podobenstvím života co to byl tak v tak jako s s s jsem večten bo jistí plete v tom v ale protože jsem v tom koncem. A zase zevními tak zvanými zevní okolnostmi donucen abych se vzdal sama sebe a ne jaké kam jeli životní jako v těch sedmnácti let te ale zase se sebe z jeho života že se nebe že budu zabit bezprostředním okamžiku potom. Tak v chvíli jsem se stal k tomu skal prozradit učedníkem ježíše krista a takovému učedníkovi ji za jako se stalo svatýmu pavlovi ten kristus najednou zjeví smysl svého života a on zjevem v chvíli aniž jsem ho viděl. On zjevil tím že to najednou věděl s my se celého o jeho života smysl jeho života pro dnešní náš život s ale do všech podrobností takže od kdy najednou ako se ještě vůbec o tom nevěděl najednou vím co všechno znamená v jeho životě jak se po je toho člověk řídit takže potom pýše a bylo to co vás ale tak to je napíši všecko co z toho je co z toho bylo v takže držení jenom takové budo. Některá se mi zdá aby mu dost proč se nás. Také mám další podmínku že ty věci nejsou na výdělek nýbrž že s z s z s i v tom jsme všechno znám ho v. A proto my strašně nepříjemné kdyby si odněkud něco musel od ne z musel to bylo při nucení protože když ty věci nebude do zdar mo. Jsem když jsem to o to bys věřit dovolit pro k nám nemohou být hřích v promiňte mi chci ještě v tom úkolu pokračovat. Abych to ruka o pokračovat tak musím jako dosud těch ale tam na ale co dělat zadarmo co oni ho úkolem o čem o se o to vůbec nesmí vědět ani dáno tam proto ko od protože trošku svýho tomu z něho že ne se se kdy byl kdykoliv a s tím. Že žen že jsem byl ve škole a učil jsem nýbrž jsem byl vyšší vnitřně. Tím že jsem tyto věci dělal a protože jsem ty věci psal to je to nejmenší ten danou vedle toho co vy nevíte co dělám kolikrát jsem se musel sebe vzdát a upřímně sebe sna a oba by se zády bez lítosti k tomu člověku který to sem se zdál. A vždycky jsem na konci toho dalšího stupně vývojového zjistil ze sebe celého zda jsem se že se nemůže vzdát nikoho koho nezná apres se nepoznáváme jenom malinko a i vy. Tak se poznáme bezelstně tak se již vzdáváme bezelstně jenom toho koho poznáváme pro sebe malo poznáváme tak se málo vzdává protože upřímně se zda máme sebe celého jasné tak konce tak ze jsem se vzdal celý do života. To nebylo cele jasné a pro tu chvíli se od pravdě vůbec nepochyboval bez jsem přes je jsem mínil a je že jsem tady to zase jak tam nebo tady krok kupředu rozumíte čili tím vám viset o další do boku pravdu že veškerá pravda na tomto světě. Je pravda rad dosažena je to je dalek ty ska skutečnost která se mění s vývojem toho člověka není pravdou. V budoucnosti co je dneska absolutní pravdou pro toho člověka proto člověka s objektivně absolutní subjekt měla z od pravdu ale objektivně a z od do na to neni to z. Nic z toho co máme za tezi temeni objekt smím pravda je to jenom subjektivní bral zaměřená na váš stav aby se to by mohli přijmout aby se proto mohli zařídit. Ale ty se se mi měly za nějakou ve vší dobu tak na to zase musím si ochotou tak jinak pochopil přít být z toho nebo tak něják aby zase to zapadlo do vašeho systému života do vašeho momentálního stavu úrovně vědomí. A tohleto je důležité vědět že totiž ježíš kristus svým životem ukázal co nebože k tomu taky říkal komentář jeho řeč jenom komentář život za něho život. Tomu životu který nezačal někde v betlémě dávno denně věčný ale k tomuto životu komentář ale ten život z bohužel nebyl známý dokud se vět a že by není známý žádné tři k ti dokud dva tisíce nebude z na teprve po dokud tak se jim budou trošičku známý takže píšu pro další staletí se ti chci proto si ani nemohu vydělávat na pro to nemohu jako proto vám to jenom mezi přáteli na koluje ano v tom. To určeno takže jsem nesnažte tomu propagovat protože by nás to s tak snad nebude to k ničemu. Doba nedorostlo. Proto např nač doby do kost neprodělal svoje tu bylo a to že by se ve co to do za svatýho když že nebyl schopen se dožít ukončení sil v doba nebyla z rád to by to dokončil rozumí že to je doba je mocnější průběh vývoje časový vývoji lidstva je důležitější nebo silnější než jeho osobní život. No a když tedy bych mluvil o druhé fási. Která a nás se vět pod narození ježíše v betlémě tak je to fáze kdy ten člověk musí být v tom co jeho otce. Ale musí se tomu pořád mět osobně se to musí co pomocí ten milosti kterou být v ní. A při tom musí být dokonale od des vám společnosti ve které žije kdesi si nic z stavy za kristus se v společnosti které čili ten se narodil nestavil zády na to vás pozorní či přes časný odchod ze světa jako byl velice stačí světci si do náš letem vrchol v a z. Ti v když to podle to nejlepší co mohli udělat. To byla nevědomost příkon neměly ale způsobilo tou veliké utrpení tak jsem kdo ho zase nad tím proč je to lide tolik trpěli když tak svatě žili. Že neporozuměli této zásadě která jej jasně nepřál nabyl život tají či krista že do jordánu nesměl se obracet zády ke světu musel s nim s vodou pracovat cesta bez jsem musel být normálním člověkem mezi lidmi a ne jsi odejdou kláštera a žádného se učedníka neměl toho si abys založil na se jednoho dne. A že to že je to udělala v nemám za zlý. Protože kdyby to tam před jenom je nemáme komentuje by z proč to musela udělat ale jen moment který zachránil vůbec existenci křesťanství spočívá v tom. Že poté be radě kterou spáchal křesťanství tak kristu dokud třista roce čtyři jsou tady lože bude vraždit křesťan a že bude mít majetek o ježíš kristus ani jedno ani druhý neschvaloval. On byl přeci proto aby to velice správcem. Všeho a nikoliv majetníkem a aby výkonem vraždě kdo mečem zachází mečem schází v když tuto za do pro ber li za tu cenu že nebudu ale proč se těmi ti ji mít sic zažili to byla ta cenná. Tak museli do trpět potom sami na vlastním těle a ze nějaký za žádný důvodu se do evropy shrnul z ale si je vše okraj oblasti my křesťani nežili z tam nežili. Libé kde ani nové obal z li pata v jenom s. Za plavili evropu a z ničili celou tehdejší římskou ku tu co vším. Proto metali a kde se tak na zachovala jednou v těch jste z s v. Kdyby nebyli bývali je abys si ani naživu nebyl by založen and z z věk náš ví. A medik lidské kláštery jiné ještě nebyly. Tak se tam vzdělanost římská a a křesťanská neudržel ale s tím ba doba by měli strach svou kdo v z těch klášteřích. Tak za ty zdi nešly a ta hrstka tradice na spočíst nad deseti před z bez tak řekla jsou zachovat jsou tu přes tu půstu když vidím deset ani ka tak to by byli nepomohli před těmi dál. A takže jest cela oprávněné že oni by ji velice věčných klášter dům protože atom klášterním životu zato zachování křesťanství na celé v mu tu li jenomže mají znát všeho míru mají vět komu se to hodí dělat tak dále to ne že by či dát k styl životní zkrátka byl navozen tak zvanými ze ano za který nemohly že. Ti vedoucí či k né. A tedy bych chtěnou říci. Jestliže by člověk neposlechl toho že by utekl do egypta že by dal na to vnuknutí bez tu že by nám prostě provedl všechno co se stalo si při čem tak nedostal ani to po že na těch svatých příkrá v ten přišel by o živost těmi vláda taky v betlémě tak a ten jeho duchovní život by nedospěl k jordánu. A do doby k tomu jordánu ani tehdy kdyby šel do kláštera v takže protože zanedbal tu společnost. A toto ježíš kristus dobře věděl o to je všecko hle ale to z du vozu dal byl tím že jakmile učedníci panně za ním přišli aby získali vlastní spásu okamžitě je na ve vědění. Jsem jistě o z by měli když o jinou za vlastní spásou on je nutil aby o mám tady vidím ale na to ne bez ohledu na sebe v ab je taky jedna a musel ho je v pravým slova smyslu aby pomáhali když vím mou od ze si ba o to by měli bývali za ty tři roky pochopit co to je vlastně. Účinná cesta za spásou. Že to z cesta lásky oni za si pořád tak kázal co do kometa ale to je tam na to nebyl komentář to byla pak tam by to je kdyby kdyby to bylo říkala ale ne dále je do tohoto by to do mar do špatně. M. Také jsem že jsem ten původ řekl ale ještě bych chtěl tomu dodat tohle. Že to poznání které přitom se dostavuje své stupně. A že na každém tom stupni je třeba nově se uchopit smyslu života tam mým novou pečeť vyšší a nemusíte se sice obracet závitů nebo život jako vám. Ale musíte chápat že že to nic pro vás že to nové že jsem zase znovu ničím jak nejste schopni jít dál takže když si myslíte že jste k ničemu ta u kód jenom návodně. Ten a nejste pokladu co rozumíte a dokud se nebe tedy se že z nic z tak to nikam nepovede. jsem si vždycky na to prozradí myslel že jsem úplně nic a teď se vrátím tomu mystikovi. Který začal jenom trpět protože nevěděl že být jest jak ale když on rostou zasvěcení tibetská in by s k a a a a a a ne to se tři něčím byl.. Tak byl uvržen do vězení světského čest pak ku kroku. Potom pochodu a absolutně opouštěn zemřel v šedesát pět né. To je padá v očích lidí kteří do země pozorují v mně z jest pod u země pozoruji vypadá kost ne. Nespravedlivý osud pro čekat který dobrovolně za za kristem. To nevěděl že musí být ničím kdyby se byl dověděl jako že musí být ničím třebas dokonce tak že se to dověděl konečně. Tak tak nebylo třeba z takhle dlouze trpět za ten konec jako nic z jsem to závad ne ale on za ten konec z světil teprve v okamžiku smrti kdy vědět tak umírá pochodu být opuštěn od své a jsem nic v ten tomu metu zaručeně došel z vás ale věčné sta s ne jenom jako jiní na konec vám v a ta je věčné z vás věřím že ten lid ví. Je svatý. Ale dětem svatosti rád ti spaseni když v ježíše krista došela v okamžiku smrti a to stalo mnohost křesťanských svět co mu tohleto a protože nevěděli si rady s tím i či a musel jenom velikým utrpením a překonáváním velikých překážek a pokušení či to může jsou k ničemu že bez pomoci boží by ani ty překážky nepřekonali aby ani ta pokušení vede překonali tedy prostě becky stane či vůle. Že. Ne tady mám na takovou námitku. Vy nám lidsky radit jak bychom dělali všechno bez o na sebe ve nezainteresovaně od sebe ale se nemohu říkat tady ta dotyčná vybrat aspoň toho se bych neměla z toho radost když to třebas udělám třebas z toho musí ho nemáme škoda dost ale jak mám dokázat sto ten dělal do když to dopadlo dobře. vám něco řeknu e je sice pravda že jste tím vzala odplatu svou předtím tak je trestá dnech. Ale budiž vám to odpuštěno to nevadí aspoň se o to na holičkách a tolik jedete tomu měst rozumíte mně je tady pořádku. Ale není to v pořádku vyšším tedy to ne jenomže na jednu věci vás u pod to není možný to odevzdala bohu kterého nevidíte nebo bez že se stýkat ne protože jen prostě s ním nejste vědomě spojena. Kdyby ses indra vědomě s které by dobro vrcholným hřích rozumíte v ale tak je do žádný svých není ale do proč vám jednu věc. Tu radost kterou pociťujete o tu se s někým oděl e tu někomu obětují ale činem. Tak za tu radost kterou mám udělám pro toho a proto tedy tak a tak třebas protivný to a to to to je vám neměli to není nic. Nade naproti vím to si museli najít pracuje pracuje a tomu to musíte o dost obětovat obojího na zkazí pochopitelně takže to je to nejde to mohlo stát. A tak je to nám pak je li proč je to tato na radím řešení možné ano říkal cokoli jste učinil nejmenšímu z bratří mých mně z čí. Tak jisto kde je to jste pannu odevzdat to noci bych a čím proti když doby do si vybere ze s tím je to lepší jo. A. Ma ve kybele ve dom činných chce světle píše. Ba vedu k vám viděla kolem sebe jít žida a nesl na svých bedrech z při těžko s tví těžko podniká včel a v tom řekla proč tak tím a on ne a musíš těžkou z tří jo za no to dneska ještě. Nemůžeš tito jednu vysvětlím a v kdy ty ni to svět je zase v něm tehdy jistou s třídní víš na posly a když se s při naposled. Tak pudu jakobych v zk při ni vůbec nic neměl a jako vyšší na zádech vůbec ne ne z s ll. A tam bez tu ale těžkosti noha jiných lidí zatím je to pro těžké že je dnes protože příměji jeden druhého musíme se na či ne z jak na život ne jenom po věčný ten ne li ten život že žijeme jenom pocitu oddělenosti jeden od nebem pro sebe. Tak tohleto skal nemohu jo ale o to tak o voda dokud nebudu do tuto budu pořád nadnesení za někoho jiného. Bez rosy protože nejsem oděnou bytost jako by to bylo než on se velet tu letem tomu rozuměli není to nese za někoho jiného než my jsme společenství širší než jak jsem pocit že ten pocit oddělenosti od druhých je klamný. ten pocit oděno si jsem. O povolal ale tu si živo ještě pořád nesu to je setrvačnost. Tak počkej z ale jednomu v ten žid a on šel okolo dí. A umu plně s jemným krokem kráčel s tou s tříbí a on za svého ptala a ty terezka při nic jo. Než tak lehkým krokem a on říkal tam mám tisíckrát více než jsem měl před ti dokud jsem nese jenom to co jsem kde měl jsem sebe tak jsem to nese velice málo ale když je to všecko mon to znamená v bytosti která patří všem tak je to lehké řekl jednoho dne ho. Také tak jak chcete li z ale ne z živé než že opustí z s také to je obecně to co jsem vám říkal před v podobě klec. Pomáhat bližnímu v je z těla byl proti tomu kdo se za nebo se na víru. Míru nosnou svému duchovnímu pokrok. Jak jsem tady na tom židům a pro nový on unese tisícinu toho co ve se později daleko věčně kost. A tak například ti učedníci panně než se stali učedníky. Byly do byl tím ani členy rodiny nebo u o tři rodiny ani dobře sloužily a to unesli tuto službu své rodný to bylo úměrné jejich duchovní vývoj. Jakmile ale kristus ježíš nadal mocí od otce těm poli pomáhat vyššímu daleko širším měřítku. Tak pak tím nedalo nic z že opustili svou vlastní rodinu ani s vědomím oné vzati do protože ta rodina děla všeho víc než před tím. Pozor milovat a kromě toho mohli ještě o mával když kdyby ta hodina kterou opustili vnitřně ne pro opustili vnitřně dokonalejší opuštění byla skládala tak máme za zlé ježíš kristus že toto co ve proto se tak stalo oním řekl že které v době kdy spolu chodili nic nechybělo jisti s o otci. Ani ji ani horký rodina pod lety tři roky co z by věku při pravda takže vás u pozor z jestliže dovede o sebe se tak dalece podstata že vám nedělá potíže dělat věci ne příjem. Které v víte jsou užitečné ale vám nejdou od ruky protože jsou tam že svět. da. Jestliže jde do každé soustavně protože jsou správné ale je se jde tak je neptáte neboť zač pozadí na to jdeš jak to museli dělat ba tak těla. Ale tak do doby nemáte vůbec právo někomu pomáhat tak o měrou jako byste pomáhala sama sobě protože to bude jenom přes těla atd taky účinek nebude správným tomu člověku nebo že ho pak o pro k sobě v ostatek třeba. To se vůbec mnoho noha nosem s tím že musel po v takové již ne. Jaké je to možné ale ne že byste vzala jeho tíhou jeho života na sebe v tom. To byste vodní padlo kdy musíte prostě buď ho poučit nebo ho mu je to vzít z ruky co unese ne a tak je oděla ale slovy jenom pane bohu a bez čím to také není. A to se nemůžete rozdělit na sto lidí nebo tak na tak tomu se v jednom případu třebas sta. na každého toto dělá přestal omylem se modlí za všechny možné ale před svým prahem neznáme te u sebe o klid z tam není na tom dobře a a jesle pít z znamená slepý slepého vede k o to o do byla to bych vám tedy nepřát ještě z byl proti tomu. Kdy oni mohli si odbavit pomáhat jinému než své rodině a že je to svém a potom pomáhali všem kdy ten let které viděli trpěl z. Kdy když je od toho o nebem jsem tu moc od boha dělejte to co budete přesně vědět kam ta moc věří ako málo komu z nebe zatím bratří mně nebude dát a to z s. Pro vidět činů bytí které kteří jsou na cestě k bohu je největším milosrdenství. Že nevadí žádné smyslové a rozumové vjemy o tom svém protože ty své li na vůli. A tím by byli chyceni oblasti smyslového vnímání. Tak například křesťanští z věci e měli v kristu třebas svého milence nebo svého vůdce je kdy s nimi chodil ne kterým napovídat nadále a tam to haslo tak to nešlo tak dejme tomu velice si vážíme těle těch lidí je to třeba svatý kateřiny světský ale cesta někde končila předčasně a byli o tom. Čím dříve odvar světa přebytek jak u z tu o to to taky něco to je z parku která v jednoho dne při ze si to láska v je v tom spisu panna bez bude od matka kapitola která pojednává o zajetí tak to s pozdější zabit ano. Kde on na napřed poslouchá hlas boží a všechno se daří. Ale tu chvíli když král požádá o to aby se tam ona paříž co vší od co vší nepožádal bůh ne. Na že tady právě mým pánem. ho poslechnou překročila svojí pravomoc a byla opravena a ani při nepomohlo mám milost která měla před tím v čili ne vám jenom řikám že byste byli o chod v ní. Kdekdo z vás. Ty věci užívat podle svého mínění. například dejme tomu nesmím jezdit do kód sval do nesmím se stýkat se s vidí v čili kdybych se i s vámi stezka tak z toho nemáte by nic z ani z s ale protože tady s vámi nejsem. Je tady někdo jiný z mám a o jenom v tom poslouchat kdyby anebo ve je to otázka a nedokonalosti. Tak musím říct on přijel do od mal do že on tam tady káže o pád se působit svět a o jenom být se ne je poslouchám někdy dokonale dokonaleji budete takhle věci a pád. Tak se bez tak tak nou v vašem domě svatými. A a no v všemi anděly ale čím čím patou vůbec vadit a to je vám to nevstoupí ne. Protože budete vidět že oni mají co říct a že byste jenom prostředníkem který jako. Mu říká co by si boty kast toho že tam ve do ruky a o o a je podle nebo se nabude nějaké pohled na ano. Když s to aby mi o ty statek tak časem se v jsem tady přerod dala pole a nebo zákonech be to bez mysl toho eses se konečně tam co nedopouští ale neumím na ruka pro nikoho o do by se to nedopustil a proto jsem milostí boží i od toho od toho a jo buď se toto na to není podstatné to co tady vidíte na mně nebo co je obživě. Jenom poučné ano to vás nepřestávám pozor milovat na. Že život kteréhokoliv člověka dobrého nebo špatného o či či. Život daleko člověka není napodobitelný tej jedinečná záležitost která se vás týká jenom jako příklad nebo o užší tím příkladu ježíše krista třebas třeba že to dobré ne. vám dycky vedu k ježíši kristu a jeho následovat jsem do vám symboliku jeho života abyste věděli že. Tam je obecný příklad který si musíte před les na svůj konkrétní život na svůj konkrétní takový kopím potřebu to dokáže tak se proto si nemůže a vám protože kam konkrétní případy sil života které byly po užitím na života ježíše krista rozumíte abyste do viděli konkrétněji ale to nemůže na to jako nýbrž musí bez to se zase na ten příklady překryt ti řeknu o to je to od této odvozeno z nezapomíná říkam tak. To když si na tomhletom poučení ze život ježíše krista takže z tam řekl když jsem zažil těch se nás dětech něco tak to bylo o učení narozením ježíše v betlémě ano a to co následovalo bylo potom že ho to pokud mu dělat správně musem to chápal dobře že protože jsem protože ven indy tak jsem to dobře nechápal že tak úplně ale oni to dělali dobře oni věděli kam to vede. pokud se mi byl poslušen tak to bylo správné to do představ v že ne tak to be ba zase ke naším čtu nebo k dalšímu znovuzrození. No a toto si tohoto si buďte vědomi že si že člověk musí jenom následovat že lidská el ježíše krista že lidská. Cesta je vlastně napodobování ježíše krista ne napodobování člověka. A jestliže to napodobovala člověka jak je to chybné vždycky protože to nejde jako ten druhý člověk poděla to je vám to o moč jenom jako ve děl v kristu za je to tak vznešené kdes není bez ještě dosti u brát. Tam je není tak ve všem jako byl život ježíše krista be než si si musíme vzít svůj ji který na který stačíme a stačíme tou milostí boží tak ten svůj podíl a nesou vlastní silou o že si nesmí ne ve do říkal že to že jsme nemožný bez pořádku že to dělá a on když máme dobrou vůli ale muset tu dobrou vůli prokázat a tu poslu v st. Tak neposlou tat tak se vám zbavit je totiž rozlišujeme zásadně rozum vel poznání v níž a poznání vyšší a k tomu se pokoušel evropská civilisace ještě je to z dál. To znamená všechno co se v rámci evropské civilizace provádí na při ježíše studuje na vysokých školách. Všechno se jaký s ku v oblasti motiv ano. Tak to je všechno položeno nebo postaveno na nižším poznání co to znamená. Na ničím chápání že totiž ten člověk co nemá ve smyslech podle dostane do rozumu rozumově nemůže zpracovat. Čili pořád jenom potvrzuje to veliké pokušení který pochází od boha že nic není pravda než to co může zachytit smyslově třebaže dokonale to dneska dobře vím ne v. A rozumově zpracovat a nějak toho použít v tomto světě. Tím se člověk ocitá nějaké začarovaný zahradě nebo v kruhu nebo v kleci. Že je to sekal široká on tam jako necítí být uvězněn této celý vesmír celý časoprostor. Ale z míse nevymaní dokud tam čí je to co co to znamená nejenom dokud sis tak na tom svém poznání ona taky v tom může být samosebou čili říkal o slovní od při si nesvěřil tyto věci moudrým tohoto svět zažil. Protože ty mají daleko ne to vás vědecky od ale to platilo od teologické dělání větší doby které bylo na u jako než mě. Ale nejenom tedy po této stránce být ničí že totiž člověk opustí tuto své du ale že také nějakým způsobem poznává že je přístupen za určitých okolností jinému poznání které není závislé na smyslovém vjemu a na rozumu ano o z bo. Toto tento způsob poznání například indové tradičně ovládají několik tisíc let. A my jsme k němu tu odpuštění ještě ani ne při či zk jak oni z bez tak ten na nás hledí či vůbec nevíme že se jinak poznal a právě čili o robindo ghos. O tomto vyšším způsobu poznáním mluví jako osud tam mentálním to znamená např. Mysli jiný intelektuální na víte za představou na po v jeho mysl je jako o říkal ekg celý čí vnímá ale vy dobře víme nemůže zřejmě aby to všichni víte roste studovali nebo někdo z odkazem svůj musel před sil přednostně že kdybyste měli jsi všechno odříkávat ve své duši. Co páté a co tady je že by to bylo hrozně pomalé je musíte k mnoha věcem z mnoha řešením životě vstupovat a po k rovnou k tomu například když nepřemýšlet o české měřítku kdyby ta ale po k si před jak hledat nějaký to ona na klavíru kde kdy bylo to umělecké provedení toho díla činné. Že to děláme samovolně o tom mat vždycky takže nakonec z kdy pěstujeme automatismus který i že jednak z důvodů genetických že v čem máme přirozené schopnosti ale tak z důvodu na aby kovových. Na nás do tam umožňuje v tomto životě žít uplatnit se v něm a používat ho o tom a vždycky takže dejme tomu nepotřebuju vzpomínat na český jazyk o mluvím česky. Ale teď si představte nastane takováhle situace v že potřebuju třebas mluvit italsky a umim špatně při tam něco vyjádřit tou italštinou co neumím vyjádřit tak může nastat dvojí. si jsou vám a řeknu promiň temně tomu i stalo li kdy maje za či na takové úrovni že na to nestačím to co na chcete vám nezodpovím. Tak přestane říkával a to je hrozná věc řeknu stojí mezi dali do uměla se na řeči jisté měli dale protože byste dal tak to by tedy někým jiným než jáček a to někde kde antagonistickým stavu může se například ven bar by sebou perou o pokraj zval měla za než jak podobně. A nebo na to jdu jimi způsobem než v tak rezignaci. Protože jsem tam třebas z dřívějška že jsem co ten jeho způsobu vnímáme na způsob způsobu chápání než č rozumového tebe není vůbec si ztraceno samovolně přistoupím tomu řešení samovolně kristovým toho věky mi na ke zkušenosti. mohli zprostředka žal to při čelit rovnou co o přitom řešení toho úkolu tady mám i další přednést a ke jsem mu dal jemu podivu mluvím tak se k italštinu. Tak když se mi tohleto tak se mi to stalo se toto stalo co od něho o dal život tak je to byla od kde vodu od vědu než ze svého rozumového poznání. A toto co tady měl od čan který mluvit ten začátek vyššího poznání jenom začat. Kdybych například dejme tomu fakticky z přes týká se jen š čím si je ten než je tenhleten na ohraničení smysly a rozumovou dosahem rozumového chápání. Tak by to od daleko dokonalejšího něco vám jak tomu říkám potom rozšířené vědomí toto rozšířené vědomí v je tedy základem poznání oko při kterému my tady spějeme které měla než tvoji proti rozumovém nýbrž. Ty na pro věc se na mně a tím rozšiřuje lidské možnosti. Kdyby to o rozšíření učilo podle horečka to nejde všem tak by to znamenalo že by například ve všechno věděl co vy všechno věděl by poznávalo aby ne do pán bůh bych tak řekl to se nemůže stát. Indická metoda či na na do ty cesty poznání nevede k takovémuto stupni vše poznávací. Nýbrž vede jenom k tak z na dne pružnosti lidského a. Že to lidské snadno odstoupí od dosavadních zkušeností z tohoto světa rozumového chápání oprostí se od něho tak dokonale že ten člověk je schopen. Chápat nebo vědět o něčem co mu nikdy toho hlavně city smysly rozum ne na po větě no a tohle toho. Je něco čemu se říká sv počáteční staví intuice. Dale dává lidem nevzdělaný v tomto oboru a v tom vrcholným stády ju se tomu říká život o to mat ty z mu dvě ne jím se ten málo to není ještě tak pro věčný cesta. Toto znamená že jako my tady funguje k tomu abych moh rozumovat abych mohl vidět celým nechali z mu z přeli o tom nad ismus tej za tím vším stojí tam musí mít prokrvení o tekl abych mohl myslet a o to se nestarám jak bude pro k roven to to jde samo bez tam o o na činnost do které vůbec jak nestav budu tato také moje oko takle samovolně způsobí většino. o jenom použila jako samozřejmý nástroje k tomu vnímání tak asi proto vám těch vjem ne. Tak zrovna takhle jsem musí vyvinou ve mně jiný automatismus kterým zpracovává zase samovolně poznání které není z po se to pro smysly a rozumem nýbrž jiným o to od by z nebe je také na motto mám do lidského těla. Ale není postaven na smyslovém nebo rozumovém a pak. jsem zatím nikde neuspěl z po chop aby lidi pochopili tydlety věci tam v ale věky tyto chápou jak. Liším řeknu když kde bylo opat tímhle tím způsobem jak teďka jsem to udělal že to je něco co se nedá vnímat nějak smysly. Ani rozumově pochopit ale že to přes to je ale el tak on říká že tomu rozumí tělo liškou při než je to pravda. Tak říci o to opravdu o to opravdu chápe všem dětský samozřejmě ale a tak to je to taková je možné protože to dítě to se ještě stýká daleko před jimi světem který nepochází ze smyslu a nepochází z rozumového zpracování. Tak jestli osobně vysvětluju protože měl tu lidmi jedněm jsou vymoženost. Svém životě že jsem v tom útlém mládí v předškolním věku. Když mně je tady vědomí tělesnosti dospěl k tomuto vnímání něčeho co se nedá nikdy smysly ani rozumem pochopit smysly uchopit a rozumem pochopit tak. jsem si toho nebyl samosebou ne do protože lékaři si udělat oči jakýmisi za každou můj život ale lesk dosti mně přes vůli vědomí do oblasti ze které o ty doby žiju. El jaký to mělo následek v tom mělo následek že jsem od chvíle chtěla ve jsem tam k tomu abych jednal správně. To byla jedna věc a druhá a že jsem rozeznával co je správné a co je nestra tyto dvě věci jsou důkazem toho že se ocitl zatím nižším poznání. Protože dvě je v co je správné a nesprávné když vám někdo radí tak když to rozumově se zatím nepřijali nebo nerozvinuli nebo nebyly se o tom poučení tak jako v ale kde jsem nebylo o tom poučen že otřela půl roku ale když někdo radil že jsem měl to nebo ono udělat tak jsem prosimvás zároveň rozeznával jestli radí správně o nesprávný když radili nestranně se toho řekl. Že jsem to neposlechnu tolik na a řekl jsem maminka byla krisi do dopravy. Je mi neposlouchal a trestat se za neposlušnost dopadal najednou mi tady říká že to be poslech jak to. Kdybych že byla zlom matko tak nebudu za to být do rozumem sela je tady říkám ale jsem říkal maminko promiň mně. Ale jsem to neříkal českou řečí toto toto slovo pekla řeknu el provinila ale jsem poznávající. jsem pod na si vím kdy měla již správně ale měl tak je to ve viklat samosebou. Jako dítě síla vůle se ale poznávaje jak to slovo za jsem neříkal česky jsem říkal tak je či nějakou rozuměli například zvířat dal maminka nerozuměl sekta se na. A hned na řekla ne te tak toto je ale jsem tím o by ode že nebudu poslouchal rozumíš mě. jsem byl při ho poznám jak víte kdy není v rozumu protože abych byl schopen rozeznat co je správné ale správné to jsem nepotřeboval dycky nebo někdy jsem vůbec nesměl použít rozumu. A vám řeknu tohleto je rozhodující na této cestě aby se člověk dovedl zbavit sama sebe. Celého rozumu el celého obsahu smyslového vnímání. Aby se stal ničím na každém stupni lidsky do školy nad v ale taky je trošku jinak. Ani ty znova znovu dvě ne kvalit tak jak toto pro ten po zdál pro správné jsem měl to relativní pravda řecko. Jak jsem jako děkovat pravdy je pravda ale na dobra a to by byla be rozumíte toto na této pro byla absolutní pravda pak to pro byla dokonalá lež protože to nemohl dále poslu potřebovat todle toto tento způsob v ni ku do nadvědomí nebo do rozšířeného vědomí je sil měl rozumět janem tento složitý ne. No dal na to ještě můžu vás potom rozvést ven víme že tomu rozumět a ne ví. To vedl od bylo jiné pravé své a tak teď bych chtěl jenom říci že. Když člověk začne v sobě oživovat nějaký jiný automatismu. Který mu dává li v pozici vědomosti které neprošli předtím rozumem a ani ne smysly oni si toho dobře vědom lidé od o tom přesvědčují že to z rozumu nemá to mi maminka mně říkala. Te protože to je nerozumné a že se musí důkaz teče to není správné. To vona byla řečené ale vždycky jsem toho od nou se začala se to bylo správné. Takže nakonec jsem měl od pokoj. Protože na mi řekla no nemohla jsem předvídal že to ven takové důsledky že ta moje rada. jestliže to on neposlechl tady by do byl by dalo o sebe tak to dopadlo tak. Takže potom když jsem ani říkal ne že to neposlechnu co mně říká ne. Tak mně říkala jak k tomu nebudu. Všem upozorňovat na jednu věc když jsem potom po těch sedumnácti letech došel k vyššímu stupni rozšířeného vědomí ne nejbližšímu znaky o vyšším stupni v ano v to není ještě nikde nebo dale v tom jak o vyšším stupni tak zase ale protože jsem zanedbával povinnosti vůči světu bral ale zanedbával na by se na tudy nestudoval podobně tak. Jasně pochopila že nejednám správný podají bylo jako postarat krávu jasné. Tak řekla víš tak be konečně mám pravdu i se stáváš podoba ten ty točí dom jak mi to je možné po si to je e musíš se vrátit norma ale jim způsobu teď to přestává být hezké. A rase tehdy míry ovšem nebylo možné ji přesvědčit že jsem a tak jsem musel trpět v to je pokud trvala dospělé lidi kteří přiměli k tomu aby začal znovu studovat aby začal jíst a nestal víte kde na spát všechno protože je ostatně ne a tak jsem tady mezi vámi takže o nás o na měl na svou rovně. Ale musela ale nikde ve mně nezpůsobila abych tu pravdu kterou jsem vnitřně na sobě potřena. Říkal jsem tady že existují dva druhy poznání jedno které záviselo na smyslech dne nebo z. Smyslů bereme mate dělal rozumové ba vy ne. A druhé které není závislou vůbec na smyslech a tedy také ani ne na rozumu. Ale tady jsem mi že napovídá. Copak něco za poznání když ten člověk třebas vidění boha by tes smyslový vjem v bo vidění nějakého svatého nebo nějakého on dal nebo tak je to tam nebo je to kam to patří do toho vyššího nebo do toho vnitřního založena na ti do toho vyššího jenomže to již pro tu neschopnost toho člověka. Zbavit se toho mýho. Jsem muselo od do toho vnitřního je to od je z toho vyššího tím vyšší ano je tomu rozumět. Ovšem k město odděleně do tvaru nebo z ta slova namarupa tak tímto zbaví se tím to zbaví velice mnoho do značné měli boj dosti síly. A především nám je být sled ku které by to mělo kdyby to nemělo ten mar v tom mém jo. Ó ano ten smyslový vjem kdy se ti to on nepil v je. Takže například přestat již je přiměli vidění pán ježíše krista jo svatý ale co s nebo velice dále. My světější jiného tak je všechna čest pro tomu on se s ke je ale pro prací na sobě že jsem se nevzdali toho vyšší mýho a že to být říkali jedno kdo v tom potom roste sám bych to nedokázal co mně to. velice těžké rozkvétá u těch křesťanských světců v el tak v to co je tam smyslového tu znali z jeho poznání se sám be by to všechno bylo špatné se tam smyslové. Ale tady do řekl tímto způsobem kdysi jako objevil třebas tvarem ježíš kristus a když jsme si nechali opsat je tento věr. Tak jsme bez svého růže zjistili že se o že byl v jiné podobě ne. Než jinému člověku který měl tak je ve jak přišla mal ježíše krista a to by na to by nebylo to hlavní ale o jsem mu z jede ještě je. V jinne po ba let tak to jeho vší on se z toho jsem zjevení přizpůsobuje i v jeho přístupové cestě on se mu zjevil pod me jeho přístupu nebo vstupu nebo východisku jo v tom mu jen tomu vyšší a tak tam mně říkala bhagavadgita. Kdokoliv es se ten ucházejí říkat mluví bůh kdokoliv se o uchází o mně uctívá ve formě nějakého světce projevy se napřed v tobě toho světce do potom do podle když vady nebo projeveného boha potom bude o něm projeveného boha o do neprojevené bohu tak jako neprojeví na nejvyšší způsob. A tykadla tak. Ale toto obyčejně nejde si s tím nesou si nezoufá od obyčejně tak rovnou k tomu beztvaré mu ono nekonečnému od ode přes tu smýšlením nu jo to o jeho lišil poznání a toto to se říkával bavit milovat čitta ne a vono to ve proto takhle pomalinku protože ten člověk se jenom pomalinku cele vzdává a indy ji bohužel než těmi běžnými jóginy jak je na čem pak vám v dobrá úroveň běžného jogina. El tam tento době se nikdy semene dá. Ani neví co to li a ani to neví. Takže byl on když potom vyjde této školy jako hotový jednat jako tak je otcova si mistra ale je na je propuštěn jako u mistra. Tak on ve smyslu ježíšova učedníka je teprve před křížem. Teď š o voda těch které vede ježíš kristus se liší od svobody které vedou mistři normálně čí. Tomto smyslu že jak směrech naučí mistr i být toho svého žáka vím že v sebe a přenese na něho. Svou zkušenost co přestalo v ježíše krista v těch třech letech jeho učedníky. Ale jakmile se mu to pod a řídí do přelije neni ne tak opustí jako hotového mistra kdežto kristus teď udělal tohle tu měrou mistra v míře mistra je zbavit záměrně proč o sešel na čí z ma atd. Tam nešel z dopuštění nějakýho bod chtění nějakých židů nebo. Toho jidášem on se chtěl zmařit nevidět toho evangelia světa. Nebo to se při jak vědy jak tam k tomu sílu abych to vůbec mohlo stát aby byl mořem na tom příčí čili on musel způsobit nad osobu bezvadně podařilo. U těch svých žáku aby ztratili něho víru tu činnost ten nesrozumitelný tady představit hodnost dale potřel ve stal v tvých. To je srozumitelné jenom jako pak městský kopce ten se nakupily úrovně prováděno. Jsme jej on do provádt někteří dal se pokoušejí to pak je s tím nějakým vysvětlila co se nedá. A oni nepochází neb vím že se doteky vysvětlit neví že to souvislost tím jak se zbavil ti učedníků a tak dále a nakonec z když tohleto prošlo v jeho životě tak se jim objevil a první co udělal. Říkal pokoj vám přináší vám pokoj který vám nikdo nemůže dát než já. Tohle toho předání pokoje ne klidu se nedá abych vysvětlovat nějakou relaxací. Výtku vůbec tím nemá jen z požadavku vyšší stupeň toho je. Ale cely jako třeba pater o to co stanete zrak na se pak než celého duše nata ku to je ono to vůbec není jo. Toto je přede tak v poslední fázi předání ducha svaté tohoto mistři. Pokud jsou takle vzdělání na tak nestranně osou ty nejvyšší tak vzdělaní a nestraní te když je toho žáka dovedou jsem toho do toho karmy z nikoho milovat be dovedlo se do tohoto bodu on o klidně předali myst el zajímavé že ten el mistrů ježíši a že zajímaly ten i mistr v ježíš kristus aby jste si ustavičně učedník. Že to není tak dost jaká jisto lidská kdy učení si tam žil jela že byli většinou popraveni mět na toho jana že umře li to vůbec není ano. On pořád učení učedníky který prošli tím co je za křížem ano kdyby tomu tomu tak nebylo tak by vůbec stop křesťanství se nezachoval david právo naživu. Ale protože ten jenom proto vede dostat na příprava na život že hlásám něco navíc oproti ostatním náboženstvím čili je to nadstavba. Nad do toho kou tady při návodu s opera třetím před anna se tam všem říkám v před před tou by jež mnou praktický návod tu se ta před a ne protože vlita partyzáni vždycky každé něco stane na to že jako třebas indy šankaračarya nebo ramakrišna nebo třebas při horovi do host kteří vysoce překročili tuhletu úroveň běžného tedy ne. No a řek bych lidově ježíšem kristem city tak ne cit a tohle to všecko ono je prostě něco co ježíš kristus tu marně nad na dokud se nezrodí z body ano nevejde do království tito lidé kteří jsou v tomto stavu tak nešli. Do království nebeského. A buď jsou v něm nebo v něm aspoň na chvilinku byli za rodina úrovni jít. Vyspělosti. A ten ne jsem byl ve soudu potom o těch indů postila. Tak to jednotou říct z indové definují boha jako sat čit ano to znamená jako nejvyšší ekg. Již ten nebo vše existenci základem veškeré existence lépe řečeno základ veškeré své. Zdroj všeho co existuje bez to by to nemohl samotu po na sto ve podej názoru vyvěrá z tady. Protože kdyby ten zdroj nebyl tak to nemá odkud z kdy vydělávat a tak to taky neexistuje stoly vozu li některý dni že toto je iluze ano protože ten zdroje pravdě to je ti teď i za pouhý v je ale to závislý přímo závisí na tom zdrojem a kdyby ten který nebyl denně skutečný tak by nebylo oni to od ne ne. A tak v jedna složka druha či to znamená. Všestranné vědění my tomu říká vševědoucnost boží zase základ veškerého toho vědění. To že bůh to znamená že v této co jsem teďka říkal že za jediným které mám rozumu. Zprostředkování smyslů stojí nějaký zdroj li. Ze kterého červ tam ještě rozumově něco zpracovává tím že si be látku na volit k tomu berou z toho zdroje el konkrétní obsah jsi vedu se smyslovým vnímání zpracování ale. Ten na poli k tomu aby to vůbec v probudilo aby to jsem šlo o mně to říká. Ten berou z tohoto zdroje říkají indové ano zdrojové vědomí je do tedy. Ve které jdete všechno obsaženo jako základ době ale teprve se to v zpracovává mými smysly tak to. Se o bez jiný do oblasti času prosto to nemohu nic se mimo toho dále vnímá před to prošla tímto svým ten tímto transformátor pracovat prvém věčného a nekonečného na časoprostorové vnímání ano a druhá věd s a třetí říkají na dáte dohromady sat čit ananda ananda je nejvyšší blaženost. Že oni tvrdý ale všechno co jest vzniklo z nejvyšší blaženosti tvůrčí která vůbec je možná. Taje základem veškerého veškeré existence veškerého života všeho co tady na tom světě poté třetí stránce že kdyby nebyl základ toho všeho vrcholná blaženost. Tak by se nikdy nemohl červem se blaženosti bráti ale protože je s mistři dokazujeme říkají do ve by tomu mince indy. Bez je do oni do ti blaženosti dostáváme tak z toho a je to vlastně jen pochopení boha jak poznával z toho toho ostatního sat čit. El ale dosti spojeno to za nezávislosti přímé poznáme ses tam a s bohem a že on také blaženost nejvyšší naše a tak křtu zatím na jako u plně nesouhlasím. neříkám mít do těžko mluvit tomu o do jeho tvůrčí práci mistr dělala ve stavu blaženosti nebo dnes spíš ano než ano ale to o lidském pojetí blaženosti nebo jak to na lidský že by jako blaženost to vůbec není. bych to vysvětlil abych to vysvětlil třebas v oblasti poznání pomocí puruši pro znamená pomocí svědka věčného ven mně když třebas jsem tedy dostat do sedmého. Z koncentrace se dostával do běžného života a šel jsem po ulici tak jsem byl ve styku s tím se svědkem tohoto světa tím věčným svědkem tohoto světa. Takže jsem nemohl zabránit tomu aby moje vědomí ne proudila as pěkně tento zpětný. Pohyb do věčnosti se normálně nekoná člověk. To promarní všechno v tom v ještě marnotratní svým jsem v ale by nebyl marnotratným synem a on toto přecházelo nazpátek do toho puruši a teď je zajímavé tak jak on si s tím počínal co on s tím měla ještě on pak poštou jako správné nebo nesprávné a když to bylo nesprávné tak odnímal tu svou moc toho spojení že ano. Tak ta moc od oni se vám v tomto smyslu je šel vědoucí kam to svět je tedy. Protože například vyššími žijeme jen pro tento svět atd v tomto těle a pomocí smyslu na pomocí rozvine v tak nemůžeme tam pak věci bo vší a je to způsobeno že např odnímá soustavně se sta od vyšší schopnost taje jeho záležitost. Toto nás nevejdete č kdy ho musel se do bych aby se v nás dech a. A jsem tam sebe ne neodpouštěl řádně tak jsem to tam ženeme šla s tím pátém tedy. To postupně vzalo to za pudy a plně. Tak tele ten první prožité v to je potom ne své následky další ten způsobil opravdu že jsem pochopil že tu anandu také oni nechápu. Tak jak by jak to chápal například co se pozvěte do něho taky ježíš kristus v on totiž nemluvil ježíš kristus o. Nebe vede je od boha jakou pak čit a ne jako nejvyšší poznání nejvyšší bytí ale nejvyšší blaho nýbrž on od definoval jako jsem cesta pravda ale žid. To je trošku jiné ne říkám že jedno špatné tu je dobré ó ano ale je to trošku jiné abys ti věta podle mého názoru. Více pravdu o dokonaleji on nic dokonala pro v mém světec se slovem dávní měl že ano. To že jo ani jedno ani ožila od se při by zase pokroucení dál právě takže o například řekne místo ananda že je že potem že že on je život též že životem že on život s život nežít ne. Tak jsem měl tady právo také říci že jsou taky neví kdo v něm vědomě nedílnou. Nech mrtví pochovávají mrtví poď v něm ještě v nich ještě nebyl tím ve tím život všech. Vtělování ne kdybyste začli ale je převtělování prostě považuju když je když to probíhat na násilným způsobem jako třebas u že operovali od kdy nutili nebo vymazali mně to čemu říkala kdy je z tví ne bavili sama sebe a to je on si těžké to bylo málo je co od u chycené pro meče sotva zachycení let. Tak tam s. Pustili nové měla tam o tam místo pro jiné které bylo zřejmě dále postav vší. Než toto mladé které se narodilo či u mého příchodu na svět. Tak je protože ona si přálo kdy z na ten kdy s pravým životem to neni vět s u dítěte to one schopno žádné dítě. To je to jenom převtělený hotový člověk ne daleko když skvělejší než malé dítě. A to jsem o to taky ve z toho že on nad o toto dítě ne tam si přálo stravy ale si taky poznával co je správné co nesprávné. Tedy tam se před je někdo do měl za sebou extazi. Protože jedině ten nemá sebou extazi schopnost rozlišovat v čili tam se před se člověk s ke stal v statickou minulostí toto byl to nevím. Toto mně také mít není nikdy potom pátrat nebudu tím jsem to vydržel bez extasí do se od nás chce ho. Protože tady dělala extatický základ takže potom nebylo těžké když se domě vtělil následkem se nějakého násilí ne všemi vnějším v tom co u tužku o to bylo pro ruší ti než na toho obrat s. Protože to byla moje jediná láska ale. Tak je potom zase je nastala obdobná situace ze se ve mně v těle někdo u tebe vyloženě extatikem. To snad ti to byl nějaký jiný když jež je styk bych tak řekl tedy procházela řadou extazí ano. A do takového roků u třicet středu u na nose ohled si od dal víme něž se v nás pokud jak záznamy mám bohu tou co on od ba by bylo ještě víc protože jsem vždycky to nade strava jako extázi jsem ani nevěděl že to extáze. Oni třeba vědět aby to probíhalo a jenomže na následky toho z kde je extatické následky. Takže dejme tomu narůstalo poznání aba postava touhu touha po na patu do toho stavu toto tohoto spojení on tedy opravdu do ve lidskou posloupnosti. Na to jak v ale nám jan ne ne ne a tak dokud třicet sledu jsem vlastně vyčerpal všechny možnosti extatické zase v let. Vám řeknu když to přirovnával nějakým jiným mystiků evropským píši za to že jsem z ku se s tou. Ta oni se ti extazi kou korytem než dost a nebo vůbec by z toho nevyšli a to vada to tím přístupem k tomu který v tom měli totiž ten dostali k extazi že dříve je jako ještě ne hotový člověk jako člověk snadno přístupný jinému převtělení kdežto se tomu dostal jako nehotový člověk. Přesto mast začat vším já. A tak se postavil měl za jiné ta a tak to šlo na to není znova jak chce asi tak. noho když tedy tato fáze přestala mít svou fung činí na nos nebyl by byla a ničím neměla smyslu tak sama od sebe odpadla extaze je že jsem se nekoná. On na to bylo zaviněno také tím že jsem od to l dělat duchovní cvičení které by bylo možná vedlo začít s. Ó o že ano stane po z př. Ale potom nastalo další utrpení v tom od nata ku velice násilné ne a velice lid páni že jsem měl dojem že tu že v něm zabit. Tak potom to nebyla extaze je které jsem to zažil. To jsem se stal učedníkem pak nýbrž tam se opravdu vtělil učedníky pád z učení ježíše krista ne že nebe nějakým apoštolem de pád protože by to byla převtělení nějaký ho petr o varovali čili on nebo ten do koly nejmenších dotoho v ani jeden z nich se ba domě tě. To přede od úplněji na to je prostě na těchto vyšších pátých a to taky své pád co nechtěl jej jenom panství je převtěluje vyšší projev vůle boží a jeho pozná protože si dnes po mít na tom že kromě třebas svatý terezy která tohle nevíra z těla. Slovně a ekg a tedy doslovně vyjádřil kdy existoval někdo jiný že evropské mystice. Který kterému by se najednou projevil celý symbol ježíšova života najednou bez předchozího vstupu nebo nějakého nějaké přede li že byl svým no opětovat ničení kristem vůbec ne. jsem on nepotřeboval se o být u krademe v těch devět prvních jak od roku třicet dokud se protože jsem měl indy v něm vrcholně půst. To bylo bez utrpení to bylo z je milování vše o hoví vlastností jo a jsem si myslel že jsem z nikdo z toho nedostal jak to byly života no a přitom jsem měl všechny podmínky k tomu a myšlení jak si misse svatých jsem že jsem ne to byl jeho náš že jsem moc janem co všecko. No tak tak teď vám řeknu když potom jsem se stal tím učedníkem proč jsem se jím stal asi obdobně jako svatý pavel. Že bez předběžného poučování u o ho o všech k na a do li v ježíšových bez tohoto bez bez toho co postavenou učeni se ale kdyby nebo nebo ta. Komu bez tudy děla toho né. Bez se na ó ani s těmi událostmi z jeho života a taky zřejmě nebyl o tom poučen. Najednou jsem on měl věděl všecko i to tam nebylo by byli napsal ano. Že toto bylo zapotřebí čili na před od ve větu pro vody co to o co by tomu aby se mi to ucelenou. Aby to přes tím jen nebo převýšila všechno předešlé. Takže jsem staneme mu poznal že si před tím jsem o ježíši kristu že to všechno ten ne tak vjemem zbytečně zabarvené do obrazů nemá návodné. Taktice si říkal kde je všechno tam návodnosti zatím těch indických jog tak jste přijali za před indických jo to je ohromující ale by pro co my víme či kde to je za tím symbolem ježíšova života kde to je pracovalo prakticky. A takže se to odít je kolektivní vedení tři každý z toho obrazu může vzít svůj konkrétní případ řešení. A nějak nemusíš z toho krista nic z obrat. Ježto ten mistr si může vzít jenom takového žáka který se hodí jen který podobnou povahu a tak dále. Jindy jim řekl mu do toho vyvodí na dělal tak to ježíš kristus nikoho nebi ve. cestovali svět poznal že je to kolik se za ním příti bude jím při a tak dále o občerství kdy pro nemůže žádný mistr zřít žádný ani indicky ani tibetský těmto kterýkoliv by se toto nemůže přijít z. Protože on nedokáže není v lidské moci když je nejvýš zasvěcen. Ježto moci ježíše krista je každého popadnout a pro bez ho i takového člověka jsem se před si dobrého viklat o me na to jsem musel jsem učitel záznam který musel pro o tím utrpením procházel aby se dostal k tomu nit které on ukazoval na křížila atakdále žel. A jestliže ten. Když kristus je schopen takového obecného vedení vybití. Tak je to způsobeno jedině tím že to z ani nedělal žádný z této vrcholné za něho nedělat ani škod se příklad bych byl učedníkem ježíšovým vědomě v tak bys za vás nemohl udělat to co musí udělat v ježíš kristus. To nená za vás nemohu vstoupit na kříž na systému způsobem když sestoupil na kříž aby nastat na proměna začít tam nemohu způsobit. To může způsobit zase jenom o no protože on si swámi ve se na ten kříž. Aby si na swámi mohl datem když to je třebas plnění be ne jediné podmínky aby celý ničím. Abyste opustili dokonce tu svoji nejposvátnější vírou kterou máte to duchovní cestu el v ten šel pátek a tak daleko. Říkal promiňte on oslovit pak to se velet pak jeden jak chce. On musí stačit aby ses moh spojit boha to je slovo do práně. si myslím že sto procent ano. A protože po je ji naší lásky není to nejvyšší pojetí či do lidské pojetí lásky musí člověk už. Či jinak stojí mezi ním a bohem není možné to od tohle z s v let tak prosím dneska na to musím na proč si stádový a protože činím pokání za to co z tři ne ale je to jisté že například v jsem si vědom toho toho. Že jsem byl učedníkem ekg hadovi při jsem mi dal nejen oponující ve jsem to opravdu ta by do před dohled se při takové že jsem byl jednou žákem ekg hadovi a teď jsem tady žákem ježíše krista od roku třicetdevět ne že jsem se tedy. Není to nabádá a to v tom jejích tohleto tato zkušenost z ale s jsem se žákem ekg kát doby vím z tam dokud při před nevidět pomocí ježíše krista protože to k učení ekg kam domu bylo tak konkrétní že to jak jsem ve. Schopen se ho chopit o to kdo jednomu z jeho tam tehdejších rozumíte to složitým takže jsem měl zdá jako bych tím býval byl proč se ten tam na tady je. Takže jsem se třebas tam hle se stáňou dost tu kartu tak jsem poznal ten du ukazoval se mu ten na spis tam. Přátelé je li totéž projde setkávali s tam než k li a ten stará věz že jsem dokonale tak je. Tak že tedy jsem ještě který jsem si opravdu říkal je to přeci jenom asi v tom převtělování takové jak to říkají ti. To jsem se vždycky tak časem říkal jsem vždycky časem znovu říkám když přijdu třebas do el do transy poznávám se malo všecko. Jako vy tam bez vážil. A ukazuju svým při tedy jinému otce než ta let tomu kde jsem se domněle narodilo tak dále dnes ale když totéž se nestane paříž či na budoval jsem že v mém lidu tvar těla tam poznávám dům že ten dotyčný zemřel tak dále zdál toto pozná se na poprvně toto život říkám na dobyli el po ve domu pomilovat protože on v tom může dosvědčit tam dlouhý dvacetsedm bytí že z ní. Doktor jaroslav nad dál jo. A říkám mu tam plete do na dělá špatný dojem po mu o dnes tam oni je tam na deska tam umřel. Jsem předtím mezi tu před ten budu vás vjemem nešel prožit. Neřekli byste ne byste pravdu za tím indů se nedivím že také oni mají převtělovat. Jsou pořád svědky těchto zkušeností ale toto omyl nebo tak mně to je tam když jako to co přímo zažívám tak je to je tak přesvědčující že znova znovu si myslím že jsem byl tím nebo o to by kterážto třebas zrovna toho z mana o rovnal propast dělí.