Karel Makoň: 83-08 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To či tam pád rozumíte a to bych tak čit ananda. Ale to poznání ba co sto o důvodu neboť jejich poznávací schopnost dal zabarveno touhou po blaženosti a to do přivlastňování nějaké si to o boha čím už. Z mého to vlastně dostali z jeho zdroje jak v sobě ve semena o i cestu nebo ještě na cvičí cestu je ochoten sestoupit chopit za něho to udělá ale to ten nedbali na celek žes celé. Toho co vám zde u je stále více omezuje na lidský na lidskou podobu pravdy. Tak to se je když teče s představou ale dejme tomu jsem šel bez představy bohu. Mít to bylo tak dokonale bez představě jsem napřed ty by se tam vůbec ani na protože tam přes tak to měly je přes předkládali jako pád na obou to bytost do nejvyšší všemohoucí vševědoucího karet tam nevyhovovala převedou co mně nevěnoval jsem říkal jak nebo šel do čisté vidím ano to neštěstí okolo sebe ne co se že v pak to by byl je na to nebylo pěkné to je kterou si není el v přemohou ty taky není to se mi si dokazoval že takový bůh neni. To by se tohleto nedělo a i v tom koncentráku který znovu ty věřit si říkali tak kde ten pán bůh milující kde kde je když tady nechávala holičkách ne. Tak prosimvás který jsem neměl tu představu o bohu jsem na to bylo do vně protože to poznání v člověku stoupá. jenom do určité míry jak to ten lidský organismus u mne s tak. Není nikdy absolutní. Tak to poznávání boha a také není a co ani u toho čekat ten tato nebes přesto se opačně s kusem než indové radí např řekne na to z toho potom bez představy že tak je na tom obdobně v tom nes stejně ale období na tom li toto by dešti indové ale nebyl jsem na tom není. Protože po dna bylo chabé v bylo byl ve byto dětské ne to by vůbec nebe do do s o to oni stará a kdo potom vede ne vůbec tomu nedošlo ani toto nesnažil toto dovědět noho to byl začátek chtě nedostatků. A když se to proto potom dověděl že to bůh který vede. Tak jsem zase jít těla ohlas tu nerozuměl tak vždycky jsem mu na to co je to to nedo převést na lidskou úroveň tady mi při byla je to se za jiného než ten o z tak i ten ho při opačně jsem okamžitě za brzo je celý tento svět. Jako máju jako tam jako něco co mně z to je jevů zrozovat iluzi. On se tomu jako k něčemu co musím odvrhnout ta přesto byl ochoten třebas okamžitě zemřít tom nebylo jedno jen když k tomu bohu budu patřit těmi se o něho dostal. A tohleto bylo nesprávné pojetí lidské když je přesto je lidská představa chyběla tak je v měla být aspoň někde za u držena nebo zachová na tak tam des. Způsobovalo že člověk jako takový měl by to s tím poměr k bohu že věděl že ji jenom tak tolik z aby to z je schopna toho boha vnímat. Že je transformátorem bez kterého by se to vnímat nedalo smysly rozumem žen chápáním lidským. A nebot tak něčím podobným no a todleto mně a vzal a to mně ukázalo podobu kde býti let. Tady mám otázku velice složitou kterou po vjem stejně složitě a kdyby tam něco vynechal taktně prosimvás zapomeňte nenechte uniknout jan nechci uniknout. Z odpovědi se o by to jsem před bez do na úroveň daleko srozumitelnější než jak otázka byla kladena. Tak podívejte se a jestliže tedy jejich víra člověka je takového druhu a jeho zavazuje k určitému způsobu jednání tak i ježíš již i jeho učedníci o takové víře říkali že to víra živá. A kde jiná víra není pravou viděnou na příklad dejme tomu satan. Jama o předvedu jako lidské a tím se dopustil velké chyby před co na toto ostatního satanáš když mám tady před svou arcisatanáš. Na to naše se za tím způsobem věž věz i k takovým způsobem tento satana jestli takovým způsobem jako jsem věřil v tom předškolním věku něčemu co vedlo. Ne neměl jsem vidění toho neměl jsem cítění toho žádnými smysly jsem to nevnímal. Ale před si jsem měl jistotu že je to správně vede protože co postavou důkazů se temně že dostával jako důsledek poslušnosti vzkaz ž když poslechne už. Že bude č mít nadále tu schopnost slyšet můj hlas dát celým řídit a proč zpívat duchovně let. Takovýmto způsobem věz jím naše obyčejné es je to ten mám. Které se zrodí zde na svět jen po mu že totiž také od něho ustavičně dostává všechno co potřebuje k tomuto životu to znamená k přes existenci tohoto svět tam vší a je to on mez jenom přesně vymezenou v v na schopnosti i který my tento svět v má. U mně to také je v tom předškolním jako bylo o me to na co si který jsem tím důsledky toho co mně bylo radě na toto oni mám předčí vím svým způsobem co dělat když se toto vyšší vedení které jsem měl to nevadí. Ono tak řek bych takový instinkt kdo a to je taky od pána boha a tohle u člověka se to tak těžko dokazovat v protože to zastřeno vyššími schopnostmi. Ale dejme tomu u zvířete tam tohleto přeci vidíte jasně oka se narodí jak nezačne vítat kdo ji do učil to lítání. to je nebo ho úzce se dostane do styku se svou matkou nevychová na někde v nějaké ni zač je případ svažte vina se bez ty jednali o mat činy otcovy. jsou přesně jim podobným v ničem jsem neliší co je to od tohle toho toto jsi na li za se odkud je to. Je to jsou nějaké vjemy ale prosimvás odkud je to všecko to všechno zprostředka se jak tuto geny. Tyto schopnosti to je v rušit oživí s uvědomovací síly do organismu tam zvířecího tady lidského a jako do proč tu byl ten na zboží jak je vedl v tom předškolním věku asi podobně to obdobné a jestliže tomu takhle je tak vlastně není na světě nevěřícího člověk. Jenomže oni si myslí že nevěří proto mi radila vada a nech je přes nový do od nad tam nepřijdou se nevěl ježíši v no tak a každého přitom nechám ale ví. Teďka by nám poznání které dneska mám by řekl že neznám nevěřícího člověka. Ovšem mohl bych o po toto by si s tím ky. Kdy on považoval všechno za relativní atd tak i to co není že by statě základu i tohoto světa na podzim je podzim ano máma nad tak ten de do správně nevíme říci. Ovšem jenom po určité stránce za z že si by se přitom najedl a napil tak byl zase věřící. Proto se najedl a napil kdyby je nevěřící přede mnou jen aby tekla ze si že je taky pro mět to znát bože vrcholně věřící. Rozumíte je že neví o tom neumíš to tak je definovat nezná tu podstatu věci. na příklady jsem tomu tato tak jak je proto že jsem se od je to jste se na před jak okamžiku kdy jsem nevěřil tomuto světu. A tej hle jak jsem nevěřil v šel pravdivost. Tohoto světa k užitečnost tohoto světa taktně přestalo tu na týž z přátelé. Důvodu be ka es kyne na mých mně přestalo taky tu tat pít mně přestalo chtít přes pád se přestalo chtít žít na tom cit. Přemýšlejte o tom jestli to nebyla ztráta víry v na to ztráta víry v tento svět. Na protože na vírou v vším. Nabyla s obdobným poznáním jako poznávám tento svět tak opravdu. jsem obdobným způsobem jak opravdu poznával vyšší svět rozumíte a přiklonil jsem se úplně na sto o této vyšší pravdy na tam tu jsem opustil. O začal za nutné tamto opustit tento omyl potom se dopouští ve tři zasvěcenci indičtí. Iluze májá podob. To jsem udělat tak potom při či do ruky indové na tak se v tom pokračovat vede větle aby stačil jsem si s tím devět let ve a na ptala jsem si to vím a bez jsem tedy svatým. Bez smyslu v indickým ano všem to není to pravé pochopit a prosimvás to byl to prostředek vývoji a myslím že to mělo svoji své opodstatnění a nebylo to za chození tohle kdybych aby je hned v tom prvním okamžiku když před padl no to vědomí o existenci boží nesmrtelné podstaty me a tak dále kdybych byl sebe odvrátil od tohoto. Svědka tak jsem nemoh v tak dokonale patřit tomu boku abych se do něho přestal abych se mu odevzdal. Proto to jiným jdeme nedaří protože nemají za barák tuto schopnost nevyprázdnili se před tím jako se v kdyby pravdy od tohoto světa kdyby se byli učení si ani nebi právě od toho co mně by radši od svých oděn ne tak by by se nemohli stavy vůbec učedníky pád je rozumíte mi dobře neboli by bývali vědomě chodit s ježíšem kristem nemohli. Do do nezanechal všeho na tomto světě nemoh zatím čem tak je to jasně řečeno co o vnitřní odevzdání pochopitelně. To tak je když například potom když odevzdal otci se učedníky tak oni sice ztratili víru v ale on je fakticky nezabil. On jenom převedl na úroveň vyššího vedení neosobního a to znamená jsem tedy vlastně opustil jednu víru a nahradil jsem mým věrou novou aby toto nutné pro ten okamžik deska vidíme se totálně mír lil. Že nebyl špatní ten oni předešlý život že kdyby be takový nebýval byl tak se ne do z po o do těch sedmnácti let a toto co tam se mnou stalo že mi že vám to jasné. Čili tímto způsobem chci říci že v vír se odpovídá nějaké poznání poznání může být navozoval zevními prostředky anebo vnitřními. Zevními tehdy když jsem na učit na takové úrovni že nejsem ochoten dál ze sebe slevit nic víc. A tak to musí být země ustavičně podporován musí být uměle. Udržován na takové úrovni víry abych mohl jít dál. To se dělo s učedníky paní kteří byli ochotně třebas to o pocit se rodinným ale nebe oh od li se vzdát osobní spát si to ani to jež si co vodních nechtěl protože věděl že byto chtěl přis mnoho toho ne. Ale když potom se vzdali okamžiku při smrti čem se toho vzali všichni toto ten patrně po ose vyspat sobec nestál tak co to nebo co rozdávat ale ostatní deset se toho vzdali. Nebo o janovo na člověka nemluvím co to za li z toho důvodu že si mysleli že ježíš skal choval protože by mlád se sami byl ano. A proto se vzdali víry tak tohleto berte na vědomí. Že tady člověk přechází z jednoho druhu víry na jedinou víru neboť každá víra navozována nějakým poznáním když není navozován není živá obec po víře nemůžeme mluvit. Jakým si musí navozována nějakým s tak on zkušeností zkušenostním poznání ano. A při jedeme tomu o je než k o modli se třebas nevěřím to bych všem mluvil o opravdu be o to tak s tím že tak kdykoli zastavím svoji mysl na to nedal za nou práci a to co při v vědomí jsem bez o ani s vyšším vědomím v daleko širším než jak je to nemám bych to teďka co musí vykládat tam musím sestoupit na úroveň normální ho člověka u rozumující ho na před. No as pomine o pamětného tak bez budu sobě paměť. Tak nejsem ve spojení s bohem neboť bůh nepamatuje bůh kdybysi měl to to k a již a bůh v ale s naším způsobem se nestává živým nebo nějakou bytostí protože je životem on je život ten o tak lásko a tak dále to jsem tady vi. Tedy jak těmi jsem to co pověr dal z ochoten to dopovědět říkáš mi tady zem když když řeknu nevěřil jsem boha jo ale že jsem si tím myslel že bůh není z to si ne ta svědek meze mýtem příčin. Bylo možností s věděl z kdy li v při jsem pud či anebo jsem ovšem nevěděl takže bůh prosím. jsem nevěděl že jsem si neuvědomoval před tat co vede je bůh. Svých tak je vám to mám za maličkost. Ale podívejte se to se tak daleko kdy jsem zažil první extazi a to bylo v tom. V tom muzeu jak s dobře znáte svých spisů se jsem věděl že to byla extaze. Vůbec jsem o co byla tato je že jsem se ve extaticky jako dělala jsem spoustu extazí. Není třeba si to o mně definovat ten be nejvyšší vět o to přesto je rozumíte mně. Jestliže třebas by dneska vede že věřím boha tak bych měl pravdu jenom po stránce nebo v kdy kdybych šel momentálně nepociťoval to spojení protože jestliže třeba žiju v tomto světě jednáme lidským přemýšlím jako jiní lidé takto spojení. Nepociťuji taky mou o tomto stavu když to jemně chceš naznačím zří že to věření nevíra která a v okamžiku kdy zastavím samovolně myšlení ne. Samo od zastavím proto že ho nechci zastavit v tom myšlení ale o na mně to sebe no a stavu o dostal se do stavu kdy neb nemyslím ale přesto nejsem tupě civí její cíp nýbrž jsem vědoucím tak v tomto stavu jím kde je bůh toto stavu nevěří ve li nebo nevěřil nebudeš vím ano ovšem tyto stavy se ustavičně střed dají tak co jsem se. Je li si a ne o jsem nevěřit vědí kde vědoucí. Ale samozřejmě že do proč je čas extazi tak ten musí věřit že ta extaze byla pravá a také když to o ni víte. A stalo se třebas ramakrišnovi vím že on od těch četní při extazích o to jasně by složil vyložil totapuri začal věřit že to všechno byl klam. Tak rad o to a jaké měl úzké styky s tou matkou a kdyby ho byl totapuri nepřesvědčil. Že to byl osobním klam který ten styk s matkou kali. Tak by ho byl nemohl dostat k pochopení nad osobního nadlidského boha kde. Toto ale podařilo ty kdo se ti hodin. A ne ve si to že by byl za brzo matku kali toho ne ale. Od při stezce nad tou představou obou jako o mat ce a tím že se to se to nad začal toho boha poznávat bez přívlastku matka se přívlastek jsem z lidský přívlastek obou a jeho poznání do dokonalejší je zajímavý že po tom na tom se toto stalo tak potom byl schopen na na. Zem toho boha poznávat ve všech je při vlast před tím ho poznávali jenom přívlastku matka a tak dále a potom po za krista vše co tam co známe z s s s veškeré byto v je tak ho poznávat ano jak je to možné že byl tak jako vší zem do jeho vědomí tak protože z hora dolů ona dolů ona. A od ti tedy se na představu obou považoval pod to všechno to co zažil jako zkušenost která mu dříve poskytovat poznání z tohoto pohledu o na po mu ku od za za tu u to nebylo poté nikdy skutečné jako to co zažíval potom nad tou pod svou vírou kterou ale před tím dokud tu díval víru nenazval op. Jeho poznání nebyl nikdy nenazval vírou o to co jsem poznati se v nás je od ti byla pro jistota o které jsem nemoh po chybu ale když jsem potom to prověřoval tím co se mi stalo v koncentráku dokud věd tak musím říct že tam jsem najednou pochopil třebas u příkladu. Příklad ježíše živa ježíše krista jako když živou cestu člověka k bohu kromě jiného říkám promění kromě jiných přívlastků božích a tak jsem musel uznat. Že to co jsem před tím poznával bylo tak nedokonalé. Že jsem se mohl plným právem pro ten okamžik od toho obrat odvrátit dokonale to zavrhnout a dát se na mohou z tu. Prosím vás dneska z hlediska pádnosti od doby čtyřiceti let třebas. Ještě víc a musím vám říci že to byla zase relativní pravda která přemohla ve které bylo zapotřebí pro ten okamžik abych se mohl hnout z místa ano ale nebyla to pravda absolutní jsem. Protože jinak zase by nebyl nastal rod padesátých první a další roky když se toto prohlubovalo aby jsem zase. Si zjistil že jem. Tám na straně pravdy je život veškerých bytostí na tomto světě v celém vesmíru a za hranicemi tohoto hmotného vesmíru před to je tatáž vypovídací pravda o jednom ale vjemem bohu že to jediné jediná existence která je podstatou toho všeho atd tak dále a tak na to je příliš na pavel toto povídání nebudu dal o tom. Zpovídal ale mám dale jen dojem že při hroby do ho do toho měří jsem eště do přeložil a tam bude mluvit v to v tom poslech to je pravé nadějně nazvaná. Pro bádání nebo poznání tří časů. To je tedy je nadpis který ma o slibuji jsem to ještě něco strany často přečetl ale slibuji si že od tohoto že do budu či st a překládat. Že si je to budete ode vší dobu ne že by to bylo těžké ale že si budu muset hned ty nápovědy které přitom budu mít zapisovat jinak nemám naději že se po byl nedostaví. A to byla veliká chyba protože to co tak jemné nápovědy že. Ba rád čekal ženou nebo se neocitnu na že v no ve šest jemnosti. A tak on se prvého že poslední kapitola se asi s po z v překladu. To tam je to tam bude ještě do dělaná v čas paty tento dostanete ano ale další ka by pro poslední asi pokud se ta naděje moje taková a jak tady říkám tak ses po je při bude s tam na tyto bude tato rovni nynějších kapitol takto dostatek v co za čtrnáct dal ano. Z je o robindo ho ž správně říká že bez osobního boha to zpočátku nejde mluví za tím kdy a mluví zabít na o člověka na každého nemám za i tak ale za každého normální člověk. Protože si u pozor vás upustil upozornit že nemáte představou osobnosti normálního člověka jsem ne na znova ale ne normální člověk po do čele každou ces na dno podařilo. Od jednoho a půl roku do všech ab úroky když je to vrátka operovali atd pořád je to a že tady mně to s to co od pak u o to ne sebrat v v to nebyl žádný problém eva všem jako to není možné kdy musí tomu a při způsoby je v to co je nad ním rozumíte svou lidskou představou či o nadto bez představy lidské o bohu nejde. Pak to nenormální stav svými plně souhlasit ale není to záležitost budoucnosti. Pravda je nám beztak nepřátele ne mu si pomoc ne že vyškrtat by vizí ze zkušenosti indické ale to be na straně je moč no technickou cestou jako. Te i oni indové neznají. Tou to tak obyčejnou mechanickou tak jako jsou kromě be kdy ti lékaři v tomto z koně věku kterou dneska jsem navozoval ale velice opatrně na nebudu nějak tech na které jsem měl vliv. Tou co z toho ze. Jak to domy tak to pro před to co to nesnažím aby někoho n nes nedostal na scestí z těch mají. Ale je li podle názoru bude budu kosti možné. To lidské dostat do takové podřízené pozic sebou dvou které je o ten nemá o kterém nemá ještě pro dítě představu lidskou potože nemá lidskou stavu o nic jsem tady na tom světě ještě. Takže mít v na této čisté tak vůli neb popsané je možná také z rád a. Vel ve za tak je psát vědomí o bohu bez před s. To je to je moje veliká naděje toto o toto jsem si vědom od roku třicet devět. A nesl nevím z tohoto am viděl v tom své životní poslání o to si tam že ano. Nejsem moč tak se to dneska k odporu tu věty lety věci protože to není psáno pro dnešní věk kdyby se neska z okusil někdo od pod na to co mně děl lékaři to by vůbec starati se to se může v jedno z bídou při pro du protože v ale v těch dalších případech jiných v těch kde trestali jsi zemi se nedostane vět u toho čekat za víru. Protože bez to o to není možné ten života tam nějaké nepatrná muselo zůstat. Zůstalo strašně nepatrné tehdy po těch jejich na pátek. Že totiž. Tak slabé a jsem neměl potom životu rozumíte kdežto při se hlásil co tam o mně o život a to udělám si to pak se nemůže stát se stane navíc doba mi nic není je to tam vší v pořádku. No a není z není tam kde potopa ab o ona do že jo. Říkal jeden odlivy a přišla revoluce. Anebo že si taky přít a bude vypadat křty vším tak že se přít na tom že bůh tento svět dnes a to bude ráda do rozum obého pojetí boha. Od tohle to pojetím boha není z nového toho při tisíce před kristem v knize proměn. Čínské je toto obsaženo toto vědění protože rozsvítil mezitím bůh stvořil aby bůh tvořit a jestliže je bůh neustálým tvůrcem tohoto světa neustále poznávajícím sebe i svět který tu boží a neustále mě. Být tak pak ovšem není jeho stvořitel nýbrž č. Je to za něco co se smyslově ani rozumově pochopit nedá. to vysvětlím na malinké epizodě ze starého zákona. Abych nešel do činy jo k tomu nemusíte věřit že si myslí že by s to za opice není číně kdy podle ještě než se dotknu této od umem tak co. Tak bych chtěl říct. Když čím jsem chodil na počest jsem mu co by náboženství chodil jsem tam rád. Protože sta dověděl věci které jsem se nikde době těl. se dověděl v čem ten k jen cel že co nemá pravdu a v čem pravdu to tak pěkně dozraje miloval že by nebylo bývalo v mém vědomí tak jezte při by výhodě. jsem byl přitom dej pozor vnějším také osten třebas vládě li. Nedaly neděle mu tam dobrotu bavili se tam na tak dále jsem se nebavil jsem pozoroval. Neptal jsem se ale jsem si toho rozlišoval a kdy říkal pán bůh stvořil svět v určitém okamžiku stvořil člověka a jak to s to s tou vím nově bez toho ducha. Tak jsem zjišťoval že ten domě napovídá mi říká co to tak vůbec nebylo. On samosebou neřekl jak to bylo. Ale bych se pokusil zaseto rozumové a smyslové čili o to polopravda vámi že ty jak to vlastně bylo. Mám jak to vlastně je ono tam u ni kát totiž a nevím proč vám to nikam ani rozumu by to nemělo uniknout že když tak zvaně bůh stvořil člověka tak vzal ku z hlíny a do něho dechl svého ducha takže ta hlína ožila ano velice hezky vysvětleno. Že ten člověk byl napřed na úrovni boží a přestoupil do stanete li tento byl před ten lidský do byl u boha a pak sestoupil jsem si to nebo žádné stvoření to bude jenom převtělení to o ducha do v tom moc ano v tom co oproštěn hodin kam je to všechno pata při tom proč ale nějaká jinde te se tady působí. Ale působí jinak než to představujeme čte vidíme ta paní cítí vesmírem. Tak stejný u se může vidět nebe na tají nesmí můžeme vidět že ta se se střetávají tak ty že správnou tou deska vidíme že se prošlý že by duch mnou ne u stanoví a tak dále to co je to za paraboly toto do vody ne a že tedy v přivede existuje hrozná neb nechá že se tam na určité úrovni. Že ti tvorové boží vzájemně požírá atd tak. Vzniká další pokolení že by tam takovou to jsme vládla na ten na tom nižším úrovni tak by vůbec tak příhoda ani my jsme se neudržely všechno závislé na životu a na smrti ina smrti jste o měrou do smrti na život. Či když tato i do lidský mám tak od bez bát ky na tak se mi staví dech nad tou krásou velikosti toho vesmíru na to třeba toho zřízení bezvadné ho ale jak tato dívám při se oči na přírodovědce a to je jedno dobra od jak je v patnácti let když se neb potřeba panna boha prost při z kom mám těch přírodní je protože tam neb otcova ten vám protože nebyl dobrý. Jsem to dobro nikde neviděl tam nižší přírodní úrovní. A vůbec se vládlo tam do oko za oko zub za z dob a silnější přemáhal slabšího co je to za pořádek co za láskyplného boha takový proměnné existoval to jsem pořád tak kázal od o men ty proti bohu to jako kdybych jako před či najednou hodinek tak bych na váze od od že pro mana boha pro svatost mi nestalo bohužel ale když jsem vel třebas četl od nerad toto stezky tak výška postará nad do nadvědomí na vědění a na argumentech. Pak je to tak jak je to tak tam mět tohleto od hodin kafka o tom všem krásně uvedeno. A je to jedinečné rozum po uspokojí ale o ušel toto uspokojení z rozumu nebo rozumem nebo z mysli nestačí k tomu aby člověk věřili živě takže by se spojil pomocí této víry s bohem upozorňuju vás že ani ta víra k. Ten tam. Byla nastává tady při všem ustavičně zázraky to ne na která byla. Pořád u drž to para na určité úrovně by jsem z vnějšku ani tak nestačil tak k tomu aby vydržela bere než tři roky. nad si ve třeba si to od let takovouto je to výborné. Ale mět to tedy vůbec nestačilo nikdy a musím říct že jsem tomu rád. Protože bych byl nemohl nikdy se vědomě spojit s bohem. Kdyby vadilo. Když jsem to kde očimy učit očima přírodovědce že tam dole je taková ako prost. A m je sice pravda že tak krutost nepochází přímo od boha.. Ale že to zákonitost kterou on nastolil světit stvořitelem a nechává ji absolutně působit bez další své pomoci na učitele úrovni takže. Tam ten člověk nebo tento or je bezbranný viděli jsme je to to je to se která se padesát miliónů lidí bezbranný umírali bez mi vraždili jsem. V otazníkem na stech proč umírám co jsem způsobil čím jsem se provinil kde je pán bůh. Ten pán bůh kterého se dovolávali ne existuje. A proto co vom marně dovolávali a proto jich padesát danou umřelo a bude muset umřít ještě víc pokud se dostane na takovou úroveň poznání. Že jen ten pán bůh v ten jak a který ustavičně tvoří bude pro nás skutečnosti. Si že jsem třeba dejme tomu tam v tom okamžiku toho koncentráku jsem se vzdal toho života. Nebyl nadále po dobu pěti měsíců a co stalo asi tak že tam ještě tam byl pět měsíců. Že se nadále nebyl ohrožovat žádný v že z z z z z ma zem. Nebyl jsem nebezpečí života kde bez sem neklidný jsem nemiloval nýbrž miloval skrze bůh jsem nežil nýbrž by žil z kte ve mně bůh a tak dále že toto trvalo pět tisíců tak mám právo o tom trošičku zasvěceni mluvit a přít je to trošičku jinak kdo to tam toho vzít co jsem co to tady z toho bylo. Tady jsem přešel do jiné u domu vně a tam ta úroveň neměl na mně nejmenšího byly ku se mu být nej ho vší a kdykoli těžších podmínka životních. A voni se dotýkat když jsem přešel z jedné ubi krátce jednoho bloku dobové u by školou je do které byl do na se nabyla mít čas pro ka. A protože jsem do jiného bloku tak je tam rovnou na tedy řekli toť tyto no padá procházet tou uličkou do které namířený. na misse na to zbraní. Připravena k od přerodu abych doby před kolika se tady za ten střílí kdekoho do z tam objeví i oni zastřený tebe nedopřejete na voda. Za otcovy je to tak vám není oním mně neviděli jak v něm mohli za středy pod sebe na jiné úrovni kde by měl prosim z toho okna. Ti přátelé jsem procházel ale ne ty jemně te do měl za zabít zajímavé te něco obdobného jako se dělo za života pátera jak. Že ho chtěli zpovídat doby vím a oni ho v tom ba vůbec se našli protože on taky měl jiný úkol je toho tam zpovídat a někomu sloužit. A on tak tento úkol byl neviditelný pro ty kteří ho chtěli jenom vizi výklad který jenom s jakou se za ci ne co takového. Te to obdobného nad na ty když do li se stalo mně. A tak protože toto se do pět li si svou way nemohu když že by to byla jednou zkrachoval ani jednou prosto by tady nebyl mezi vámi že se se takle proviňovat soustavně. A nikdy jsem nebyl zastřen ani se nebyl o rovna na mně na to je nebudu o tom vám. Protože za tak jem za nějakým věděním nějakým puzení nad to jsem taky a že. Tak prosimvás jestliže říkají číňani svět nebyl stvořen není tvůrce. Tak jít na určité úrovni pravdu co jako my kteří říkáme je tvůrce ve se stvořen své byl stvořen s tím rozdílem že oni na to jdou daleko hlubším způsobem než my. Oni jediní to že. Je to celý ten život ty které jsme svědky tato řeknu na ty jsem ty svých knihy je to kniha pro mě. Je to u nich a proto si mohou dovolit indové říci tat tvam asi tohleto člověče co jsi ty to je víra z boha to je víra z boha když věříš nebo nevěříš pořád jedno ty styk ustavičně pramení z boha od je tomu není vyhnutí. A musíš si u slyš musí by je taky říci že sis si do o plnosti které jsou nyní zastřený děti no hodné aby sis tohle tohoto toto by si byl vědom aby si toto si uvědomoval. Že z boha ustavičně všechno bez než a tohleto bude zažívat v tak nebude žít ty nýbrž budeš žít v tobě bůh. To se nestal těch pět ty si to že jsem takle toto zažíval že jsem ten život od boha bral. A tím bylo způsobeno ne že by byl chtěl obrat svým te i z z z z z z z s se nic z chtě ne od tam nebylo to bylo samovolné to přišlo tím odevzdáním rozumu se dostavil stav poznání při kterém jsem od boha všechno bral bez o z když samovolně to prostě plynul. A je to důležité toto vám cit pro toho že je daleko širší život lidský než jak si představujeme a v tomto širším životě toto jsme dorostli jsou samozřejmé věci které dneska jako říkame mi je třeba věřit ovšem upozorňuju vás na to když tím lid dvě. Jsem věříte. Třebas v kdy je na podkladě je rozumového řečení te pořád víra hodinky není to na podal že jsou vyšel tady jak pak je to. To je pořád ještě viděla. Protože právě ti z při do vědci kteří vedly do pro vět ženský a jiný začátku me vzdělanosti osobní te nikdo z nich na tohoto s tvůrce nevěřil takže o to do přesvědčovali že to takhle není že to je protože to jsou také proměny jo asi napořád nějak mele rad. Co je zatím protože není rozhodující protože nadto nemůžeme svými smysly asi rozumem dosáhnout tak těle pes se nepo byla těchto chyby lidských představa ale od sic jenom to co vidíme na co můžeme zkoumat a nad to je jsou ty přírodní vědět to se tak za by bylo že to bylo tak jasné všecko o všem kdo byl mase si tedy že to soustava ve bezduchou postavena na den a že to nemá podklad v tom dneska vim z ka. nebyl bych takovýmto nevěřícím silo věcem nýbrž byl bych při do jsem věřící v pro smyslu jak to víte chápou. Ale protože bych si byl by se milovat že kdybych když ve vím ku se pán bůh o mně nestaral tak přesto nečistot. Kdybych chvilinku nebyl závislý na bohu tak přestanou milovat a přesto ho poznávat. Čili když poznávám tak je to bůh který poznáváno a si to jenom přebírá vám tak si z toho malinké zrníčko přivlastňují neboť disponuji malou částečkou z toho jeho totálního poznávání nitru. On tam dokonale poznávající. A jsem si vědom ke své veliké za je že k této dokonale to tomuto doklad o způsob poznávání píšu nějaký komentář který je asp vjem který je v ní. Velice zbaví obrazem pravdy ano. Byl jsem ve li se opatrně a proto v ne mo do ve tak opatrně protože ne. Vím že bych se proviňoval kdybychom protože jinak protože jestliže máme nějaké poznání taky je v tej špatné kdy do mám v ž v v i jako jsi je nechávat sám pro sebe obojí je chybné musim projevovat i tak se proviní protože jinak na vím nepatříme před cit protože by se mělo stát proseb a. Ale kdybych svým kdyby ho říkal be za v těle k let tak bych bát povel mnoho lid nebát tady kte to čas poslouchali a to nechci. Takže jsem vše na větších při k u je aby tento nějaké jiné poznání než normální běžný člověk. Když jim mate jo v veliký hřích. A kdybych jako ty hříchy které tak u sebe považuju za hříchy ten tak se radit. Tak první hřích o mně by byl neklid to je hřích číslo jedna. A pak na před tím místě na ten druhý vynechám ten nám dneska nic neříkám pak před tím ještě to v tom matení pravdou. Matení nějakou absolutně vším pravdu než jakou normální člověk poznává nebo je schopen vnímat rozumem as smysly. když že maska nemám na příklad potřebujou o to vám naznačím. Jsem tak je s tyhlety kategorii jen této pravdy do rozumových kategorií ví. Nemá ano smyslově pochopitelný taky nemám to potřebu si žena při tu pod co máte vy prosim i na tu uznávám že. My to poznávám že to potřebujete ale museli proměnou své musím hledat způsob velice. Možná odvážně možná opatrně jak to vyjádřit kategoriích rozumu a smyslů aby to bylo přijatelné kdo to jsem na to když koho potom jeho domy do mi to co víme v tři se za jeho ku na říkám být do domu z jeho být do ona říká kdy. Že je to nesprávné ne tak mu víme tak to budu říkat taky se to stalo od jsem tady nebo pak v tom kovy nebo od nějaký vjemy se dostal k tomu. Kde k tomu za padnou cestou dnes jsem o dokud se sedum že jsem to dostal zadarmo ne aspon vyšel li všechny ty spisy přes kdy musí být měla a roku osmdesát za se konec dostal o to co tedy ještě ne existovalo a když jako když po tolik ale jak se to pořád ještě za mnou jako na slova tak jsem se rozhodl že za každou cenu to do přeložím. Zpod pochopil jsem jsem citem přijalo do přeje byto do přeloženo. Aby to že se někdo kdo na to de pokud možno z opačného hlediska než jak na to že on. S a tak bych teďka toto opačné hledisko vám hleděl vysvětlit to je jenom to přece šel bez představy. Není ano ale něco jiného je to je ten pán který co vracet králové přinesl ten být tak vše domy jako se který jsem prostě ho opsal na poslyš tedy to by tolik které překládám tam nebyli ale ten a sám na prožil nějaké těžkosti vlády obdobné tím ním. Ale o tom taky nechci mluvit jenom že byl le veden nějakým člověkem pro se bych i k tomu při protože se s ním šel na své mrtvé jsme pomlouvat vesele žen sledoval no ale to jsem ono se bránit chudáci letem bych ji byl veden osobně indy a dokud veden osobně indy. Tak se mu dařilo velice do sebe a od chvíle ale když ho ti indové předali ježíši kristu a řekli se toho svého vedení zažíval utrpení při no si by jsme přes to znamená. Jednom kuse trpěl neměl žádnou u těch mu jenom bych tak řekl. Něco tak na ukázku například byl šest ab půl roku uvězněn. A potom o chlad noho potom byl opuštěn všemi svými známými ní. Proti tomu vím že vám atd tak dále takže bez pomoci. Velkých nesnázích umřel. Dokud si věci šedesát pět a tat tak krise tak na o dokud jsi zde je přečte přece do ba co si. To jsou nějaká ale ta. Jak si vysvětlit že když se čech dostane rukou indů do rukou ježíše krista do tak k li s ním do hada tak ne ze když totiž my se je podívám kde to na jsem si vše krista který ras za lásku všecko víte. Ale když se podíváme na přestal že mystiky tak můžeme oni si s jistotou. Že po nikoho jsme nepoznali větší míru utrpení než u nichž. A to proč jen ten neopomíjí ani ty největší z nich jako třeba svatá terezy s omyly nebo co k či že ty hrozně trpěli. A přestože poctivě šli za ježíšem kristem jak je tohle tom možné a vám něco řeknu one totiž bez je li lidský. Ani pán bůh to nemůže sdělit člověku ani který kristu to nemůže sdělit. Co je to následovat krista za tou úrovní učedníka páně dokud je ten člověk učedníkem páně. Tak přes tím je jak jsou potkaly se nová totéž co z učedníkem kteréhokoliv mistra protože ten mistr za ním stojí svou vůlí a svou mocí a nedovolí aby ten žák trpěl. Onomu nic nechybí. Ale jakmile se dostane z této úrovni na úroveň vyšší. Kde se stát někým kdo přebývá v příbytku u boha. A tedy není v příbytku lidském nemá kam by zde hlavy sklonil tak řečeno tak se to musí fakticky projevit takže tady nemá kam by hlavy sklonil tady nemá žádnou u těch u na to svět nemůže ji tady to by si ježíš protiřečil proč o sobě řekl nemám kam bych. Složil své ů by to o byl pravdu a jestliže tedy je to tak ne tak co se postavit nad tím jak to udělat aby nenastala tak novodobou a k víte jako u toho bych anebo jako u těch přestat s tím mystiku je to v záměru božím aby tak pak by se stala vůbec kdybychom. Čem pro ve se tomu nedá prosím kdybychom měli ponětí o tom vnitřní co to již kristu od nás chce když tuk tu jednak přít č asp plně kdy ji od mým ky které on tam stanoví. Tak celé naše utrpení bude trvat v ale ještě několik hodin v toho li si s. Tak by to době lepším pořádku. V mém životě nastávalo utrpení třebas tam v tom koncentráku se nad o ho čtyřiadvacet hodin pochopitelně kdo dalším. A tak jsem o jedné jediné věci měl jistotu že jsem to dělal však je to všechno o kočku a není to co oni ska absurdní pravdy pravda. A relativní pravda rozhodující která tedy jest být těla že všechno je zavrženíhodné co jsem před tím všichni kdo to všechno to co o před tím vám co od co vám mne a není. A kdyby byl takhle za to byl ten z od ostatní život tak bych byl jsem nemohl z toho utrpení vyjma. To como se o to dělat tím co by se dvojnost utrpení prosimvás kdo zatímco někdo dělat tak se strpení nevymaní to nebylo nebo záměru to všechno bylo samovolné jsem se taky nedopracoval k tomu povědomí že to bylo všechno na nic z to bylo před tím než právě nějak samovolně nosem z situace která tady za vládla kde jsem nemilosrdně byl be tak jako ostatní tak se mi říkal zvířata proti mně byly jako u zvířat to se mi zdálo. Vyd ne že by zvířecky způsob maják na co ti pak o to co říkal svatě on se do jste neptal jako oni říkat tak prostě u dal jsi stejnou chybu jako mělo že pak měl sto nevíš jak dále. Prosím vás znovu vás upozorňuju na jednu ti co tam již kristus symbolikou svého života pobídka. je skvělá abych s dokonce musel a ježíš kristus jsem musel tu víru ustavičně doplňovat zázraky při který znovu aby důkladněji čí čili kdy učedníci uvědomovali uvěřili a byli schopni budete vědy jedna dělat také zázrak kdyby byl ty zázraky nedělal a kdyby on je byli nedělali této si na kom to indů řečeno. Který tomuto nerozumějí je činnost tat tak jsem neudržel tři roky svoji víru tak živou kdyby mohl by po dělat. Tu ohromnou vzdálenost tak není že. Do nějaké výše kterou oni prodělali za tři roky neboli ka definovat na tom nezáleží. Ale oni dorostli. Do situace kdy nepotřeboval být být dále učedníky páně. Von to tam správně č kristus říká když nebudete mými učedníky budete měnit přáteli všem vel říká taky na jiném místě a za jakých oko se to stane. Když neodešel doby k němu přesto ducha svatého který vám jak chápu porozumět všemu co o to rozumíte a tak dále rozumíte do. Ale točení se snadno by se v této svým životem aby č přesto si na to nedalo tak u dělo velikou chybu on říkal v. jsem způsobu nikdo jiný že jsem šel na kříž jsem se chtěl zmařit. jsem zmařil své lidství a člověku který věřil jsem zmařil jeho víru svým zmařil víru svých učedníků oni nemohl zmařit třebas u toho na protože ten postavil svou cestu na víře nýbrž na vás chce a on jim nemohlo zmařit v umu jidášem na protože ten žil. Nad dvojím. Na rozumovém poznání a na víře v ježíše krista atd to tak střídal jak co mu to odělo žen. Takže tam se mluvit o víře v pravém slova smyslu pokud dělal ty zázraky tak věřil a pokud co do zradě to ježíše krista tak nevěřil pochopitelně kde byl dříve než ty ostatní ty nevěřil teprve nebylo co je to o ježíše zk posily on nebyl schopen třeba jak se vím z ba málo on totiž chtěl zmařit dalo oni se je založen na schopnost. To se uhájit čili teď to převorka konkrétní případ jestliže ten bych klid třebas nemohl pochopit jakým způsobem být tím ježíšem kristem veden a tu dělal pořád dál tak to bylo způsobeno ne tím že to nechá ale že jsi ne osvojil způsob jakým. Je možno se zbavit toho utrpení a nastolit co by to poznání a tento způsob tyto podmínky jsou tyto zbavit se viděly dobrovolně zbavit se víry. Jako ti že jako ta jedna dobrá výborná obecně by se neobešli není sebe s ním museli obejít a kdyby se byli chtěli jak obejít. Tak by byli pořád trpěli. Je museli s kristem umřít ve se přeli by byl ten petr a tak dalece věřil v ježíše krista. Tří tak by byl býval měl aby do ho nezapřel. Tak tady to ukazovali když tak chodu ježíšem aby jedou o začala to pole nebo bylo tak i opravili a protože mu tak dalece nevěřil tak viděla oblak ztracena. Vy se zdálo všem nesou vinou nýbrž vinou ježíšovou mu let tak těle byl zbaven toho od něho od atd upozorňoval že víra je za bytost nadpřirozená ta pravá víra tam li ta. Čili po mu ježíš těm učedníkům předává atd taky tady možností sebrat. Kdežto víra učen naučena na rozumí si na rozumových základech postavená to je víra nebo li ta. ve říkám že si nevážit ale to daleko menší cenu než tahleta víra vlitá a na tu víru nebyli tou nemá ani ten ježíš tu žádný vliv a o na tak přede pod daleko čeká na nebe. Ale tahleta víra vlitá kterou jim byl ježíš kristus to není odložil okamžiku je příval za své žáky a odnímal jakmile se od nich dostal na ten kříž protože dohrála svou vody a dvě plně ne neodebral tak by byla vadila tak tahleta víra musí být prostředkem dočasný a toto co říkám o jsem. Říkam o kterémkoliv prostředku na cestě to říkám i od tělo i tělo je dočasným prostředky. se teďka přesvědčuju na manžel se která nemusí mít tělo tak si o může se obléknout ale nemusí ho mít že toť tělo je dočasným prostředkem ono nic neruší za jím pozná naopak ono to není závislá na těle doplňuje její poznání. Kterého tak samovolně nebyla schopna zde na světě protože jim vadilo tělesné vidění fyzické vidění tohoto světa on tomu říká ti doby dokud fyzické vědomí to ji vadilo nezkoušel malého lidské vědomí nýbrž od u vědomí nějaký vyšší ano. A teď. Jestliže oni jim od dál tuto víru tak v byla prázdnota. A do platnosti teprve měl možnost se ovšem musel způsobit ještě přechodně jednu věc ta proto stát musela být prát na jejich neklidu. Proto první před tím bytím toho nového na osobního vedení. Bylo že je oděl pokojem který byl jem čili tam s tou je li do nich pak všeho walt pokoj rozumíte to bylo něco víc než víra to bude novým prostředek který před tím neznali. Kdo ve nikým nepokoji jestliže například dejme tomu ten svatý petr tak jenom jednou za ty tři toky ce o prost se od toho nepokoje lidské mysli. A poznával vyšším způsobem že be nese syna božího a řekl mu ty jsi syn boží. Tak ježíš přesto vodil takové důsledky že se nad tím pozastavujeme on říkal toto nebudu pod tělo to je z ducha to je od boha a proto budeš skálou na které postavy jsou svět jak atd tak dále ano. Čili to jsou prosimvás záviděli pro nás nepochopitelné když si neuvědomujeme že každý po se i ten nejsi tiší na cestě jenom dočasnou působnost a musí být nikoliv v řek bych za pro žen ale musí být odložen v jako překážejí tří a nastolen na jeho místo jiný prostřeli vyšší. Tak jestliže tomu o to ode kdykoli věřím že protože si myslel. Že musím věřit ježíše krista škod ti indové poslali k tomu kristu v při oře kde potřeba tak kristem apod dame jeho žáky aby poučit jestliže o chod takle po saje tak kristem a on nemoh pořád pochopit že kristus nechce udělá člověka někoho doby dělat zázraky. Někoho doby je čím byl ale chceš člověka jde o do není č jím se z něj udělat nic z aby se mu při vyžít to toho tomu nic přirozenosti boží jak říká ekg ha toto nemohlo pochopit protože mu vadila jedná. Jemu to on totiž jemu nevadila viděla ty ty u jsem se nebo za si se se mi vždycky tam mu nebo dělo a pak tam byla nutná ale teď si stejným způsobem při při přistupovat k ježíši kristu. A tomu najednou vadilo podle se od při to na úrovni že je tam nemá vůbec žádné místo. Pak totiž je zapotřebí aby člověk poznává a máli poznávat musím tomu pokoje který není z něho. Zaprvé vlitý pokoji a o to ne odevzdanost. Která je vyšší ho budu ku než u čelo vám než kom očím když o to dobrou tak to co do toho nebe to tak. I za to ano nýbrž spásou lidstva a tak dále to musí být ten účel proměnit s tak jak to ukázal již kristus jestliže něco dělám pro sebe nebi než ten nic pro sebe nedělat a na tuto úroveň nelidskou je musel dostat se při patu nelidskou úroveň se dostal ten bych kdy petr okamžik. myslím když poznal že že o úplně neschopen že sám nic nemůže že poznal že nic z aby č že měli duše ve zvyku o do za tu svou duši tak nic si na onom o potkat než pak s tak věřím že to svatý je li si to to co od ní. To přeci něco co dělat tane ten patrně svatý že tak. To jsem potřebovalo vám říct tak ve zkratce jsem do ten dopis tady nemám máme mou vám očista není tak ti důležitého ho či z. Ale je to provaz velice poučné abyste věděli jakou sílu vyprazdňování se od sebe od celého sebe i od toho dobrého. Pro totiž kristus říkal že není dobrý. Kdyby sebe neuměl vyprávět i od toho kdo je dobrý tak nemoh to při tak přišel nemohl se spojit vědomě s tím bohem tak jako vědomě ztratil v tom okamžiku smrt. Tak do smrti on ztratil vědomí spojení s bohem otcem že se vám známo proč je opustil bože. A nabyl o potom zase nanovo na mnou o poprvně navěky protože on vědomě od boha čelo a vědomě se bohu a co řeknu tady je to ba domníval že i když je člověk tím není nejmenší tiše způsobem i ti nejprostší li by i ty ničím nejde vědomějším kdo přece jenom pád bůh do by si či pro tu prostotu před starou bez pro tu ku čím to z pro tu jednoduchost ta proto že bych tentýž. Přímý do s takovou ne ne náročnou od osobní jednou nezainteresovanou se proto by se měl pán ani smilovat a on se nesmí vůli. Jak to jak tomu jak tomu rozumět. O to již rozumět smilování božím je velice op když člověk o po že za není není není není nejde vší nejdokonalejší nejsi že takle jakoby to z s to po že za by to na představu lidskou. To milování je tohoto druhu řekou od toho a na mým případu kdy jsem se dostal do koncentráku co jsem o to za vrchol neřesti a opuštění od boha tat tak to byl to tak to byl nejvyšší projev lásky boží. Tak to dole kde dokonalejší jeho vola mít ten ten dobrý známý řekl teď zažívám takový lid a po vodu že toho pak na boha a vůbec ne pod se a aby mu bylo hodně lidsky tak je to prosim za vlasy přitažené ale pán bůh je strašně ne a kdy. Když jsme ho někdy potřebovaly a teď se nám daří tak dobře že od nepotřebujeme pod od těžce nese. A on jak na si to začal volat tak si pro vás do situaci kdy ho zase do potřebou. Takže jsem taky po neví tělech cesty zase nepotřeboval panna to jsem byl taky jsou od rozumíte mně pak neboli obal je s to pak do pod viz si tak dalece neklesli jako a jsem tak dalece klesl se o to za svatého prosím to je pro školu. A do tím bylo zapotřebí věčně pán bůh je na vás. Je z tohoto bludu vyvést. A on mně by byl tou nejvyšší láskou že okolnost tím začli deptat. A a kde tady ale tak vysoce že jsem měl z dojem. Že jsem že přestanou existovat na tomto světě a že k nim bez se o brát všechno co jsem před tím poznával jo. Že takový obyčejný z že bude mít právo zabít. Ovšem to nebrat co pro takového svatého vozu to jsi neděláme takový no děl na svatýho o dál toho jsem byl svatý přátele to byla pro známe ano. Tak ta smát němu do tady radou zabít rozvine se esesman. U jsem takhle myslel každý tak s s když potkat tak je opilost jiného od ale měli ho nebot jsem do sto od sku. A nebo nějak jinak každý to jsme si cela shora vážně měla a jsem dostal. Takže všichni říkali tys ty mast na dvou protekci a zrovna tak když jsem potom ztratil sám sebe v tom stavu by jsem ten život odevzdal říkali ty zase po text pod tím čím je co si tam jako tudleto zažil co si zda ten život. Na tebe z toho dostat pak nevidí bylo kamen za máme padat o pán o by tomu nedbali muset to obaly v blátě aby se to smích dívat as tam misse ne ne balík v tom blátě na ku tím mával je to je oděl válek ba pak je po kopat toto do svou špinavý ne jsem přitom stát díval jsem se jak jsem náleží v tom vás. Aby bys byl jako ho viděl do se dával jel ta by ho byl z se říci abys ky a do neviděl zase klidně samovolně stal spát jako svědek. Teď jsem to bývá ani o to se za jsem těsně vedle toho esesmana nesou oddat podívali on se jak to ten ale a s jakým poznání co co to vlastně věk jsem to měl vysoké poznání které on tady nebudu předvádí. A do utrpení které jsem tam víte a proč to říkám že totiž člověk musí si uvědomovat že není trestán pro nebylo co milost boží nýbrž proto že pán bůh na a z minulých a když uděláte v sobě práh a no pro ně. jsem tady pro tebe bože ne ty pro se obrátit jsem tady pro sebe všechno co tak jakmile se tohleto stalo jak nese be kde to pro boha a ne pro sebe vůbec jsem od sebe přestal být v tou chvíli přestalo tou utrpení a před tím tíž kde jak ti viděli že to tam o toto o oba o tím tíž poznávali že to se mám tu výjimku jsem do stavu vůbec sic tam vím tady mně říkáte. To je poto toho pravidlo pro koho pán bůh miluje toho či je navštěvuje. jsem do je proti tomuto pravidlu. Tvrdě proto že ano nejenom se to neni pravda. O to zdali je to kdo je proto ča tedy čem to tam musim musím s to je dost. Ale je tady rozptylu úrovně jestliže člověk trpí be. Na a u klam měj člověka věřícího jenom na úrovni kdy tři člověka tak to není totéž jako liž trpím na úrovni člověka poznávající. Z mít pro sebe když trpí jinak úrovně věřit to tak je tam nějaká chyba je na není vším ba zase u pána boha. Ale ne na doví ho pán bůh tím křížkem nebi je tam nějaká nerovnováha. Tam víra ve vám to řeknu zase na příkladu mně rovnovážně spjata s jeho životem než že by přešel nad nestranně do do s mně říkal že věří to ne ale že třeba z vlivem tes víry děláš skutky. Které jsou ne uvážené víte víra by neměla člověka zbavit rozumu v myslím že tady platí další pravidlo které ježíš kristus velice ctil. Že učil své učedníky jak k věcem do míry porozumět aby se jimi mohli cítit. Ale ne aby byli hloupí přít. On tam poučoval do takle mi nebyli schopni nebylo to vysoké poučení ale takové jako bylo u měr me tomu učednictví. to je dělat předními zázrak o děly zázraky tak to bylo veliké poučení že tady byla mocné nad jiné z mysleli něco osy které on man člověk nemá jestliže člověk vy nebo člověk jdoucí vírou naučenou od tak k janem jako k kterou ještě. Ale jedná způsobem jakoby čiň jednej katolíci. Tak se musí nadát toho že bude velice trpět na on teďka vysvětlím na příkladu tety panna šu mi ano tat na tato jeho ted tam budu mocně tady nazvala z ku. Byla nejspodnější ženou vše rokem dalekém k od co bez prostředků ale co ji lidi přinesli toto s dala a poslední bude o roku z to naž těla. Že lidí se divili jak tak zbožná že nám může tolik to je. A nemohli to pochopit co to pán bůh dopouští na tak říkali no to si pán bůh miluje vite při ještě ne ještě mně se se na mne pak to je ne nemilosrdnost boží nýbrž nemilosrdnost vyplývající ze zákonitosti mi kte kde člověk se na ano a to působí tak že tam. Bůh nemůže tomu člověku pomoci protože ten člověk neumí toho boha v pomoci přivolat. Co s ten se říkali tak co co není jeho vina ne přeci neumíte on v jeho naučit ne. Pozor tam teďka vím čím na tom případu víte to byla že na která všem pomáhal. Ale ne stala od pomoci ani do posledního kam si ji modlitba byla tak si jenom protože taková na se modlila ten pociťoval velikou vůle u kterou ona sama nepociťovala. Protože bylo vedlejší co se s ním děje utrpení nesla str nad je hra kdy hrdinně nové na trpět bez reptání těžkou chorobu která v oddala ale nereptá na boha a nevyčítal mu tady jaká je to láska boží vůbec ne. A ne nevěděla do jaké zákonitosti vstupuje kde bude ničí. To byla pořád dobro činnou osobou ještě rozumíte transy pece nedbala. Ale nadobro čeho osobou. Kdežto ježíš kristus za tenhle si učedníků i dobročinnost i zlo i dobro po smrti vše krista nemohli dělat nebo při smrti při smrti ho po výklad ani se o ani dobro petr teď do ut kou u koho tomu před kovy kdybych v v žádném mečem nebyl zacházel do meč zachází mečem schází. A nedělali že začalo na chyby s klid vůbec nemohli dělat jestliže ale například nějaká paní pád. A na kát tu na ta paní dělají pořád zázraky rozumíte dělají pod za za. Tak musí také pořád tak je že tento prostředek také jenom svůj dosah a musí ustat jinak se neocitl tou tam než na úrovni žáka ježíše krista a ježíš z nás se udělat své bratry jo se na čím bratry své přátele a to může dělat jenom to když přestane být li ví. a říkal si tak ta paní neměla vůbec může dobro na tom jinak kašlat na vše i když měl se vší do svého utrpení koly ale měla asi dobře vědoma toho že on nám nic nedělat to je těžko těžko docílit prosím že toto budete tam nedám to pro tito tomu povídá. Jeden argument při po se tím jsou jako být s ní. Dopad by tyto do jsem kdo ne náročně bez toho na sebe či dobro bližnímu. Jenom že jedno neštěstí při tomto výkladu je že my víme že to symbolické. Ale pak se nám hodí tato a nesymbolicky aby nese nám to nechodí tato symbolicky nechá. One to ale pak a s v bohu takže tam nejde mu jednou o jedno po člověka a jednou o všech lidí jednou obecný příkaz. Tam jde vždycky o obec s. Tady se každého zná s jednou mojí jedince každého zná kdo obecný příklad jak to máme dělat abychom při soudu posledním kdy spasení. A ten zní a ten a on to tam není co tam je to tak co sami a ten zní jestliže se ocitneš před posledním svou tak je to moment když si přerostou. Jak tomu indové říkají přes tak tomu není vůli přes přede přes výchovou dualistickým způsobem. Ano přes výchovu dobrem a zlem znamená můžeš odložit konání dobra a mu od za odkládá jsem mocí boží konání ve tvá. To znamená v každé mým přestane to co přesto je tam vyšlo to podzim soudu že všechno to je co je u něho co on potřeboval aby mně bylo i toho vychovával o podoba. I to je najednou všechno zavrženo na věky zavrženo. A nemůže se zk při při života se ten el to o to za nemůže dále řešit. Rozumíte nemít dále protože se tento poslední svou u něho vykoná upozorňuju vás nad toho. Jedině tak je to správný výklad od začátku dokonce symbolický jane z poli či symbolický kterou se mi teď celý do lidstvo najednou jedno ale měl čekat dycky jednoho jediného člověka každého z nás osob je po musí dopadnou na každého z nás si to dopadá tak do vás ty jak tady jsme s tak je to správně pojat. který jsem prošel on toho jsou by mi koly planým poslední. Ale jak se si přečtli v on ještě si jistě že ne to co jsem no masou li tak vím jak k tomu posledního soudu aspoň stoupá ne že by byl u něho byl ale jak se tím aspon stoupá takovou toto ve mně říci že se k němu stoupá po že ku postupy jeho vzdávání se sama sebe ne. A postupného vyprazdňovala se od sama sebe postupného sebezapírání do jaké míry to člověk unese. Ne že by možno zapřít jenom tak jak co mu to hodí pod dycky dojem že se tam musí mít ten dojem o tom musí mít ten dojem teta relativní pravda do se celý sebe vzdal. jsem měl se světel do deset cely se za něco dalo s vepři dobyl je ta je li ničeho bylo o jsem děl do se za otcovo celého jakže za koncentráku svého od toho život rosy jevil se za sebe to co sebe celého ale prosím vás dneska vím co je to od když to plně tomu obrovskému bohatství života který je před tím a zatím který je nad tím ab od tím že mám na to je svět. Tedy bych přirovnat k tomu lidskému a je to jednota všeho tak že je to jednat kuby domu možností ano. Co jsem toto vzdával jedné milion syny mi že člověk se nemůže bát to co nezná on se může znáte je třeba se dostat jeho ten by jak sebe poznával jako mako moc na člověka od pak jsem se tomu kdo člověk v strašně málo a to o to za po stále ani z ba tak no tak být činnost tak je parou voda aby to bylo před než pochopení je tak co bych semena panoval. To z tohoto důvodu aby to bylo pochopitelné. Že člověk nemůže dát víc jest to jak sebe poznává a to musí a to bez za mi jde k abu bez výhrad bez o již není spjat jo tak to musím tak jsem to udělal no toto toto pochopení věci které normálně člověk nechápe. si před teď těmi rozumět co asi myslím tím posledním soudem a jak se k němu dospívá jak víte jsem na co co dub v řek neříkám to co za tři začáteční stydím ale na co co do před tak že jsem vědomě vstupoval do oblasti z s dělo váhání. Kde jsem odkud jsem to sbíral velice opatrně pro oba tento informace nejsou ku bych to řekl takhle že to dopadá s tím jim spisování asi tak jako v tom podoben si toho ramakrišny. Který doporučil nějaký se dostal do pod šel jako o aby šel hlouběji do lesa. A desek tomu kam do toho co mohl o byly do lesa tak samu postupně hlouběji a hlouběji do do toho bez atd to znamená do příklady do přirozenosti a vybírám další poklady když tam jsem tam šel do toho dostat a to co co my denní zdroj do potom o co nakonec tamto ve dřevo velice drahé ne. A ale nikdy nebylo čeho se to učit u co to třeba nebo u stříbra nebo pozvat tane když ji nedbá hlouběji tak toto devizou jsem veden že tu čím dál hlouběji a jakmile se dostanu na úroveň věřím že to nebude únosné vůbec ano pro lidský rozum že město bude vám toho abych toho nechal tím způsobem že město se to vodu volají na. Proto je na to co nejrychleji a co nejvíc z toho píšu abych tady dlouho strašil. Ta a myslím si že každý kdo čte moje spisy si přichází k názoru že ten člověk postupně dozrávat ten kdo to psal. Ten makoň postupně otrava tam ještě nevěděl co potom tvrdil dalším omyl. Tam se držel zpátky protože to na úrovni toho spisování nebylo třeba dejme tomu jsem psal evangelium svatého jana nad tak jsem zažíval takovou loutku. Že nic z toho téměř nic z toho co jsem to od zaživa jsem nemohl napsat nemohu neodvažoval jsem se ano. například bych vám chtěl říct co napřed se co čit teče mála co vám ano ano straně. A jsem co bude straně co na neviděla tak co z mála kdy se z mně a no toho co máme. To si co nedal let tam a teď emil kovy je že jsem to učil opisování. Originálu a ten sešit sice nebyl mezi těmi se čitty ostatní na do na to jenom čistě přidal o to kompletně ano. Tak jenom chci říci že tam když jsem s tato ten spis tak jsem byl přitom neviditelný č a jdete tak to to se asi otci. Nebyl jsem úplně závisí na tělesnosti ve jsem svobodnou bytostí. I co o dobyto si znamená mít poznání opravdu takové které překonává bez ne a o do vně ale když se překoná veškeré úrovně aspoň otrok je to je to jedno ale tak jak potom k s a tak když se velice opatrně ne ve zraku o jsem si většího za mu kladl než se měl ale teďka dycky čekám to někdo za mnou za řekne na toto budovat s je to o robindo. Z když to oni řeknou tak to potom řeknu za mými jiným způsobem ale ve skutečnosti v téže oblasti a v téže hloubce co se odvážil lidí tam kam oni přede mnou šli neprovinilo své svým poznáním na lidech si myslim ano žena lidu nikoho doby šel za či jeho doby na to co tak taky to dělat nebudu. Do tam ale jak tože. Jak jsem tady mluvil o paní šu oné na velice trpěla poslední leta svého života ano to jsem ve svém života tolik trpěla a na ten rychlík taky tolik trpěl. A jak to jsem do se tak projekt zahradou majella let tolik netrpěl jsem byl stejným prosťáček jako. Jako ta paní žen a také nemohl tomu rozumně jako ta paní tom nerozuměla. A přesto se s tím neporozuměním neprovinil v tom v kristu nebyl býval trestat utrpení nevíme o tom maje jim že by byl utrpení nějaké snášeno pak při se poměrně krátký život ale šťastný život. Jenomže jem u toho že rad tam majelliho nebo k jsem ano ano. To jedna u toho ten vstup na cestu byl jiný než například u toho je z výtka než například u toho. Ty paní šu nové a ono ale vědět na je dobře vědět že když východisko jiné tak to všechno s ostatní se nese za tím východiskem. Protože do z těžko zvolit nové východisko tak k pružnost člověk nemá. Jestliže třeba žal do majella. Z východisko absolutní odevzdanost absolutní odevzdanost nad protože byl tak prostí když si misse třebaže ten představený na staré zas jsem boha na s na zemi ne tak myslim že tohle toho bylo východisko které neměl ani ten rychlík. Ani ta paní šu mu v a ta. Ten musí mizet trnem majella byl prosty o ča nevzdělaný. Takže když se hlásil třeba u rád nitce do toho kláštera tak o napřed neboť ta odmítli a pod tomu řekla jsem tam pas oko ovce. Tu řekli no tak popřeme tady vrat svého ale na větší funkci než jaké zasvěcením ve pak jen ve nebo na na to neni pomyšlení přijdeme prostotě. Je nám vše je on měl začal přesvědčovat své velikosti s tím že by byl v je přeci. A ne že by byl dejme tomu na to šel nějak či ke lidsky. Jako třebas paní všechno zná on na to šel nebo jako třebas metr lidsky jako třebas bych li se metodicky ta metoda indická v něm byla o jiné východisko. Tam církevní tady metodické kdežto tam to bylo východisko a ne metodické med svědkem dní metr der východisko oddanosti. Chodil dokola praštila přišel tam hrát na vana prany not to byla nebeská od ba pro něho ne přes sis se viset taková el tak by ji dále na s hlasem nese po těch pastvě na svět v oblasti el tak v to způsobili krisi si přitom přímo on to zbožně poslouchal. A padal na kolena a modlil se k bohu aby mu tam milost byla dál že by boby aspoň blíž v tom. Takže on si nedělal vůbec žádnou naději na to aby byl spasen jako třebas paní šu o vás za tou spásou šla nebo jako ten lisý který za tu spásu ušel. To nebyl jeho východisko jít za osobní spal z od tomu vůbec nešli. Tím jemu šlo o to by založil nějaký řád oni zakladatelem řádu kde tento li v. No zalez al on jsem by k vody a o tomu bez začlo zemi nějaký řád vůbec jak před ke všemu tomu dostal samovolně spontánní. Když ho přijali do toho kláštera tak ukládali ty nejnižší služby u k řízení mytí ne takovým služba všem co tam byli i když jihu. A on to všechno pokorně dělat. Protože si říkal toto nařídil představený kláštera s to je zástupcem božím na světě který co je pro mou cestu k bohu zapotřebí co mám dělat abych sebou vůlí by se mu šlo o to líbit se bohu a nebýt z pase od to co říkal a to přeci jak mohu by pak jsem co to takový hle o ten to bude představený do tou to spasený člověk kdo dnes. Tou jo absolutně nesvobodný a kdo to prostě prosťáček on totiž je musel děly věci které by se nemohli stát aniž o neboli kristovi nebo karlovi makoňovi nebo někomu jinému který není tak to s tím člověkem že například potřebovali o jeho pomoc a on tam s je při tom byl on se.