Karel Makoň: 86-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Že zapomenou jsem se budu chovat jako lepší přítele než dost. A ovšem to se byl se o co mi pochopitelně a vím že nosem toto na pomoc klame praktikovali zase tuto praktikoval a ten do když mně říkal kde jsi ty blíž že je to profesor. Na škole tedy pro ty jsi znal nebo menoval jsem na tebe pořád do našel celá ale ta a že si z vlastně taky mou věnoval by se byli pole ve věky. Jsem si byl vyhozen ze školství a. A tys mně projevoval takovou věčnost jsem říkal si jak musím budeš věří co jsem vyvedl o smíte všech po chtěl říkat jsem říkal neříkej mít co jsi vyvedl překlad proto že jsem věděl že světel vyváděl soustavně pořádek právě proto jsem byl době tak dobyli. To jsem se na tobě učil od osobním ano. Se člověk učil jak se jednat proti člověku nebude šli nenávidět sebe nevejdeš říkají v kristus vám toto vše o styk tato sestře. Nenávist k sobě jak se měl vždycky na rozhraní všeho co se násilím jevil se jevila pro veliké rasy jako pokrok skokem jaké jsem měl vždycky. Představy o tom předešlém sebe k sobě že jsem byl špatný a kdybych je nebylo to správné pochopte mě. Ale nenáviděl jsem nakažen tom přechodu sám sebe nenávidět a proto jsem vůbec byl schopen udělat tento kupředu. Amen pravé nenávidí sám sebe nevejde a tak dále neb nebude dál. No tak je neopovážil kde jsi nenávidět někoho jiného ale o považujte se nenávidět sebe. Když to ten účel aby se mohli odvrátit od sebe a ji dál. Protože to řeknu takle to byl nějaký zacheus a měl veliké bohatství byl malé postavy tao vykládám poli vše krista je že by v nedostal šel okolo kristus s pro li se na je a on chtěl taky již je vidět protože. Maleb postoje leze na strom. Ale zrovna ježíš kristus šel ostrovem ve velmi vedeme tele mele tam nebem dostane mámy protože ježíš kristus oko po padesát dal na jsem do víte. Ve škoda. Protože byl v ale to se tak bys byl jsem na strom ale vyšel podnět naříkal za v celé své ze stromu nese v tobě večeře. A. Zacheus byl strašně vděčen za to že tak jak k němu promluvil pán ježíš že ano na někoho považovat. A jak z lezl a přišel to večeře byla tak řek pane všechno co tu mám přidán. A ten si to všechno vizte na ty dobročinný cele a tak dále o mi město že necháte boha se neni. A to znamená on najednou začal prakticky nenávidět tak měla v jedné zírat se v sobě duši to není správné a tu bych nikomu neradil ale vyvodil z toho praktické následky. On začal nenávidět své bohatství všechno co s tím souviselo ale ježíš prostor nebyl a říkal za vše je to říkám verši jsem že je to v tom že on měli v kdybyste do provedl a všechno odevzdal tak by s připravil o živobytí celý svůj dvůr všechny lidi který tady máš abych přeci živit nemohlo to je nemám ten úkol je to bys jevil zdržoval. Tak prosím dej mi polovinu neboť jsou poli no proto všechno co chceš abych provedl ale tu polovinu synech a společná. Čili ta pravá nenávist ta skutečná rady s tak lidská která se okamžitě obrací k činům tak čili dokument vět pod na viz tam vede k tomu k ženám není všecko vedli za to. Jen ještě nám vždycky polovina zanechá rád a to v tom de el takovou řadou myslím že geometrickou že potom čtvrti na žila do se též totiž že a tak dále čili se tak jste či je do nekonečna takže se je nekonečně nenávidím ale stále ne na semeno. tak málo že se to promění v lásku protože přechod mezi láskou a na viz sví je ten tím můstek. By bylo um velice nenávidět ten obyčejnou my taky velice milovat neznámá věc a když někdo ale nechce jenom ním chodit z jedné strany na druhou postarat esse tím unavit tak musí u může o watts svou nenávist. A tou měrou jaký bude moře a bude ho narůstat na ve straně láska. Jak jsem tady před z četl v toho v pokušení na poušti co jsem tady četl. A tam v tom pokušením na poušti je několik zajímavých slov ale nemám to ještě mnou přečíst nebylo do tam do toho známá nebo nebylo. totiž že vám z isis jednu věc z s v tom v hle a teď jsem ho tak daleko u toho je že se tím jsem se pro vás nehodí tím protože s ovi o historii jeho života protože to je s to je po jeho křtu v jordánu jsem se v jordánu nemá tím méně toho co se stalo potom s ježíšem opouštějí tak zase o nemá v čili ten satanáš pořád na mně ještě vliv o ale tak jak to neberte. Protože to se tam jako jednorázově řečeno tak o tom platí tohleto protože tam zmíněná cesta očistná podstatě to co se ve starém zákoně dělo mysim převedou na jednotlivce s tady zákon své přestat cesta očistná potom to co sedělo od narození. Vše krista do z při do z mrtvých stávání tak asi nebo ne do smrti na kříži cesta osvěcovací a potom je to cesta spojovací ten zbytek ale to se týká těch kteří s. Z historii že by život že z toho života představují lidské složky například učedníci a všechno ostatní co tam je. Čili protože pořád přitom jsou tak se dotýká nás všech kdežto on sám ježíš kristus představuje. Chování nebo při vstupování nebo vedení. Jinam nesmrtelným které nás li ano a kdybyste šli cestou poznání. Ale tak by od á do zet všecko o bylo pro vás ustavičně platné tvé tane výhoda cesty poznání že narůstá odpovědnost takže ten kdo je na cestě poznání dejme tomu po narození vše krista musí plně starý zákon. A a tak to jde dál. Tak bych teďka ještě mnou vám přečetl napřed zel je vám jasno. Tak co se stalo s ježíšem. Po narození jak říkal ty symboly všechny znáte ne pro tu příklad před volen jsem se přijaté koly za o ten na to že on se slovy vás o jo. Tak především svatí tři králi to viděli věc du. Ješě z živu jež šel svých které se za pro viděly před sebou při doby jejich vnitřní stav v takže tady jsou mnohé věci líčeny tak že vnitřní stavy se prolínají se zevním děním a to se těžko rozkvete kdyby to vynes neroste víte když tam měla přáteli sto porovnal vás tak jsem to dodneška nerostete. A tak taky dejme tomu při narození pláně už. Jsou takové věci které mluví o vnitřních stavech o tom jaký to mělo následek v zevním světě. Tak dejme tomu. Proč se narodil betlémě bylo způsoben tím že bylo z vitálně lidu to víte to mokrý se musel odebrat do místa rodiště budu svýho otce pro ve se o dovedeme betlém ale neměl pro místo tak šli k bohu do stáje tam se ježíš narodil by tam tady je data tady svých řad ta. A vnitřním symbol znamená se kterou všechno slovy kdy zvířata jste stávají stále naše tělo věří data ida a pingala no ale ta je svíčky muladhara. Vše svatý joze osvícený rozum a to by stačila zevní znaky toho že se ježíš narodil byli. Do slyšet andělé prospět bují svým sláva na výsostech bohu. A pokoj lidem dobré vůle. Ale to je to co člověk cítí v sobě tu obrovskou slávu tu obrovskou moc. A tu radost pastýřů stydí se byl z to prosté nich. Nevím neví nic jiného než že že se raduje stole se takového stalo a je přitahováno pro lidské prosté a dětské v něm k to k stáleji. To znamená v tom lidském těle a konečně se objevuje něco. Co člověk může v tom těle uvnitř oslavovat. A no tak ten narození ty tři krále mu nesou ježíšovy přidali. Tato jenom ve zkratce říkám že chci říkat něco jiného než toto co znáte zlato kadidlo a myrhu je to pomoc zasvěcenců která a od doby narození. Ježíše v lidském nitru znamená od chvíle prvního znovuzrození začátku prvního znovuzrození. Se jeví tak že dostávám dostáváme tyto dary zlato. To jest vědomí o věčném životě v z z za to je jako trvalý k o který se nekazí. Kadidlo a tady jsem své. Pokud zlý v kostele od dál se na tak dále a se vzbudí dala byla taky u těch věřících. své vůlí ústa ne tak. Člověk každý den získává ústup těmto věcem tak velkoryse to řekl podle své zkušenosti. Že to neni ústa tak budeme slova smyslu nýbrž je to uznání obrovské uznání je ničím nenahraditelné ničím nepřekonatelné moci boží v lidském nitru. K a míra ha. To je symbol pomazání ježíše krista neboť byl pomazaný páně na tak ale samozřejmě i to se říká avatara ale pro obyčejného člověka to znamená že člověk je od chvíle předurčen při k další fázi potom pomazání předurčení při ne existuje v této s v tomto smyslu ale vždycky je předurčeno to co si člověk vysloužil na tom kterým stupni pak to před určena. Jak by někam dali do tak je to před o učení dalšího stupně. Nebo na plně toho stupně kam jsem se dostal tak oddala fakticky před o činí tak se dostal při svém narození na svět k něčemu tak jsem se o všem k lidskému životu. To je jasné no tak to jsem říkal o těch. Teďka bych mluvil o simeon domu a janovi na a a mně se se přišli poklonit ježíš to jsem myslím vykládal nebo k sval tady jsem to vykládal. Vedeme v plzni stanem promiň do od sebe protože ještě je tam kam je to a když tuto bylo to jsou a nastal čas k jeho obřízce. Dali mu jméno ježíš které dostal od anděla dříve než je matka počala když u plynulý dny jejich očišťování podle zákona mojžíšova přinesli ježíše do jeruzaléma a abys s ním předstoupili před hospodina jak je psáno v zákoně káně všem se mužského rodu a otvírá život matky bude zasvěceno hospodinu aby podle ustanovení zákona obětovali dvě lišky a v jeho pata jeruzalemě žil muž medem si. Mého on byl to člověk spravedlivý as božím očekával potěšení izraele a duch svatý byl svým jemu bylo duchem svatým před pověděno že již smrti dokud nespatří hospodinova mesiáše a ten jeden veden duchem přišel do chrámu když pak rodiče přinášeli ježíše aby splnili co vodit ty před spisoval zákon za o simeon do náručí a takto chválil boha a nyní proto. učíš pokoj svého služebníka pane podle slov slova neboť oči viděly tvé spasení které si připravil před všemi národy. Světlo jež bude zjevením pohanu slávu pro kvůli lid ty z rad. Když to otec na matka byli plni udivovat slovy která o něm slyšeli asi něho jim božena a řekl jeho matce marii hle on jest dán k pádu a k povstání mnohých izraeli jako znamení kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč aby vyšlo najevo myšlení mnohých před cí. tu i prorokyně anna cela tomu jehova z pokolení janova lež pokročilého věku když jako dívka provdala žila se svým mužem sedum let a to byla dobou do svého osmdesát do čtvrtého roku nevycházela z chrámu ale dnem i nocí sloužila bohu posty a modlitbami a tu chvíli ním přistoupila k majella boha a mluvilo o tom dítěti všem kteří očekávali vykoupení jeruzaléma. josef a marie vše řádně vykonali podle zákona páně vrátili se tady je do svého města nazareta dítě rostlo v síle moudrostí a milost boží byla s ním toto je velice významná záležitost na pokraji života ježíše krista neboť č k nám svědčí. Něco o tom našem nitru co se v něm děje. On nám tedy vůbec již s u kázala ukazuje které vnitřní stavy člověk prožívá atom postupu aby se v sobě vyznal. Tak tohleto například se u člověka jeví tak je to za staří lidé simeon a v stará žena panna pro kině. Na sklonku svého života přicházejí se to oni ježíši kristu a ten sino říkáš že v nad opravy čekal že nemohu umřít kvůli tomu tak jestliže člověk dospět takové moudrosti vlivem ctnostného života jako třebas ta anna nebo ten simeon. Tak se dočká minimálně toho nemůže být nositelem ježíše krista a to je velice velitel si uvědomit že s nosí se nevede nahoru. Ale vede k tomuto nositele z ježíše krista takže oni kristus svým životem bohabojným který stojí a byli přestal být v našem slova smyslu. To znamená mohl by být také na druhém břehu nebyli protože čekají na ježíše. Že někdo čeká na ježíše jen se tak si můžete myslet prodloužit život tak nemůžete umřít fyzicky se dočká ze je že tím se může stráže velice brzo zemřete do svého sklad velice brzo z ale pravidelně tomu tak že. Jsou staří znamená pro tento život nemají žádný smysl. Takže člověk který ztratí zájem o tento svět je bych jinud k tomu aby byl nositelem ježíše krista v ve zkratce tohleto no a teď je tam dva nás věcí chrámě také jenom všechno ve zkratce protože to všechno znáte a on tam říká že když se ztratí. Il v tom chrámu a vykládat těm učitelům. Náboženským vzal s kým svaly z domu jsem to co dom nebo do byl se s nimi o duchovní věcech tak oni žasly nad ním jakou moudrost takže on se zdržel trojí čeho hledali. A oním řekl tu důležitou větu zdaliž nevíte že musím být v tom co je mého otce. Že musím být v tom se mého otce a. Tohleto je dalším znakem toho že člověk prodělal.. To první co se v životě lidském děje při tom postupu znovuzrození že totiž přešel přes narození ježíše krista. Protože toto se v mém životě stalo tak jsem opravdu nebyl schopen nebýt v tom co je mého otce musel jsem v tom být musela jsem to bylo to byla tak velká moc proč jsem musel protože dobrat tak jaká moc která s k sobě poutala. Takže jsem musel li by byl nechtěl tak jsem musel to třebas rozdíl že tedy on tady vykládá tak vlastně podstatně cestu poznání. Jen vás světech protože tam ještě člověk normálně před člověkem věřícím nemá vůbec v právu o tom co se v jeho nitru děje je to všechno je mu to všechno skryto. Ale jestli občas se to projeví navenek tak tímto způsobem. Ježto na cestě poznání to skryto není jeví se to takle ovšem nepoznání pro člověka věřícího se tak je protože jsem pociťoval moc. A tady letem ježíš. Věděl že musí být v tom to je něco jiné tam moc cest moc ale byla téže povahy jsem musel bych v tom co je našeho společného otce. Tak jdeme dá. Za nás věcí on byl potom pod z dán rodičů bych křtitel to jsem vysloví vysvětlil na křitele. Jenom bych se teďka zastavil umu ježíšovu dva původu tam se vykládán. Že když ježíš začíná své žilo byl mu asi třicet let. Jak se mělo za to byl syn josefa a teď co tam jmenováni předkové po adama. A mezi tím je tam jeden z těch před z ku také david v v k v a když teďka obrátím v na stranu osud cestě sice s tím svým tak se tam dočítáme v kapitole nade psané spor o syna do by do vás řek vím jak mohou nazývat mesiáše synem davidovi vím vždyť sám. David praví v se vzal mu řekl hospodin mému vám u sedni po pravici. Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou david tedy nazýváme si je pánem jak potom může být jeho synem. Rozumíte tomu tak podívejte své především je tady jedna věc důležitá u sedni po pravici. Dokud nepoložím tvé přátele za podnož tvých nohou. Totiž to pravý david nic nežádal mu řekl hospodin mému pánu řekl hospodin mému plánu tady hospodin promlouvá k a pán mu toho davida čili převedeno od nám z s s srozumitelnější protože bohužel to bude indická řeč tady brahmán pro nováka a mám ano. A u sedni po pravici neboť tak mámě výkon mýma hospodinem nebo výkon jim brahmanem v člověku. Takže s sedí na pravici je vykonavatelem pravice z symbolem činnosti dokud nepoložím své přátele za podnož tvých rukou k noho znamená on je neprojeven on tam sedí u boha natolik se o tom nevíme kde ten bůh je tam my jsme v v oblasti tak ale tady je na kom nebo byli od toho o tom spory když david nazýváme z je pánem jak potom může být jeho svým. Vidíte jak je to těžko vysvětlit. Když jako nevíme žen tím pánem je to naše vnitřní a jak může být synem davidovi vím to je nepochopitelné protože jem z ě z své v ten mesiáš narodili jakoby joze. Ta a z joze fáse narodil protože to namane od těch to dělal z ducha svatého a to tak jak by to ale vzdát vlitá nebo mu ji snadná vysvětlení. Abych vysvětlil du váháním podání jedné a téže pravdy. Tady je napsáno přímo. Že šlo semeno domu třicet let jak se mělo za dobyl svým joze v a a teď se u dává celý jen do k men od adama po joze svá představy dál. To dům davidův jakoby se narodil z josefa či samo evangelium to spíše jakoby to byl s si josef a my víme že to nebyl syni ze v tak co z nám to napovídá. My si myslíme že jsme dětmi svých před ku. A fakticky jsme dětmi boží li a proto tak naroste porod dojem mesiáš dítě boží. Ale zároveň musí po užít k tomu s tom o stát se moh vtělit rodí rodičů lidských tak tak také našem soukromém životě a dnes zdánlivě ví. Jenom proč se tam z toho jenom dětmi svých rodičů pavel se že jsme také dětmi božími ano tak kdyby to byli neřekli tak hle by dvojímu. Že z jednoho považujou za joze o syna a podruhý tam vykládají jak ona o to se na ducha svatého to nebo na nižší z takže je tam jasně řečeno v témže evangeliu. Že to není jsi joze v ale tahleta dvojím mnohost toto není nedopatření nýbrž vysvětlení vnitřní a zevní podstaty přátele protože tady mluví o vnitřních stavech. Tak mi to rozděleno janem se vám to jasné sine jak jak jak jak to viklat ne proto u budu viklat zevně ji taky může. Ale bych chtěla aby se z toho vyvodili. Že to hlavní co se tady děje s člověkem je to že pochází od boha. Tak tím byl právě mesiášem ale ne tím že byl z domu davidova v jeho pozemské pozemská nemělo v je. Ale proto se nikdo známe stáváme si všem pro toto pozemské následovníci z tví od adama třeba do nás si to řekneme lidově. Je to jasné ono no tak. Teď dát a si které jsme probrali přes let probrali pokušení na poušti to by vyžadovalo ještě malinké vysvětlení plný ducha svatého vrať se s ježíš od jordánu duchovní vodil po poušti. Čtyři střední a byl ho pokoušela protože zanechal svou rodinu. To znamená zanechal celý vývoj který mu posloužil k tomu aby mouchy do jordánu. Ale nic nového ještě nedělal tak tam nastala tak kráse takové mocenské vlaku v být tak řekl. A do toho možnost na nose dostat nepřítele. Satan to mocenské zákon by tady za vášní povahy že sv. To jáčko které pomáhalo a po člověk v aby se rozvíjel do životě jen jakmile nastane v této činnosti tohoto jáčka váha ku om. Na nemá co vylepšovat na tom světa světské podstatě toho člověka. Ten člověk se je si říká toto je konec mít sil dal to nemohu vylepšily. Tak v chvíli jak říká správně v kde se ten vystihl tento moment moc ten ne si s to co les abel nad hostem. A tady je to malé potomek to dálo velkém ale jsou to stupně téže řady je. Proč mohl satan pokoušeti říše. Protože tady nastalo pátku to jeden z důvodů samo jsou ti budu budu víc si budete chtít. V ale právo ten satan pro toto opaku které vzniklo. Si vzít toho ježíše k sobě to znamená aby ježíš podlehl tomu pokušení nemá tehdy když. Jak je tady člověk vystihne příležitost že to pokušení tady proto aby vůbec se setkal se svým v poloze. Která děláš z našeho zatím důležitého a věčného satana. Dokud misse nevím nesmíte poznáme jako sat tam své které považujeme za sebe set toto jsem to jsem tak nemůžeme ho překonat to svoje a kdybychom se do toho vyšel ji předčasně el tak odbourá máme náš hnací prostředek kterým se dostáváme na ten jordán nebo aspoň k tomu jordánu. Tak el tento moment je přitom velice důležitý ta dáte mu řekl v jsili syn boží vyd řekni tomuto kamení tam je z něho chléb ní. Nebo je psáno že člověk nebude říkal on na to živ jenom chlebem. Člověk totiž ten den svým. Z tohoto života těžit jenom pro tento život jenom pro tu tělesnou část. Tělo duše pro tu část tělo duše a kdyby zůstal u toho tak bych vlastně podle do satanovi kterýmu ten chleba nabízí ten satan mu nabízí janetem chleba a to znamená tento svět je svět dualistický a ten satan tam hraje stejnou roli jako ten pekař. Který ten nebo u pekla čili stejná práva jako stvořitel upozorňuju vás dále je tam řečeno ve do oddá byl vzhůru kou ukázal mu všechna království země z toto je zná dobře patrno že jeho vodil po jeho myslím stavu. A to je to obrazem řečeno do vedl vzhůru skute do tohoto do tohoto stavu daleko ruší ho než že to s těmi chleby. Ukázal mu v jednom užitku všechna království země to se z žádného místa pozemského nedám vidět pochopitelně. Kdybychom zem považoval za plat skok tak daleko že není čili kde tady zaručeně o vnitřní stav. Že když vidí člověk v tomto stavu v je kdy musí řetězu satana protože ona zaměstnává na tom vzestupu vidí všechnu moc která aby člověku mohla kynout na tomto stupni a že by byl moc jsem tu tohoto všeho. Ale ježíš mu říká. Budeš spisem mi klanět z že jo to všechno v k se že to všechno své teď mu říká je psáno budeš se klaní hospodinu bohu svému a jeho jediného uctíván on tady totálně odmítl vlastnění. To nejlepší tedy v ten vlastní ukázalo to nejlepší ne to kralování žen. Čili tady vidíte že pro člověka který prochází touto fází jak tyto věřící nebo nevěřící je nejdůležitější si mají dál aby přestal vlastnit nekonečně vidět z toho že ježíš kristus opustil svou rodinu přestal prosti. To bylo jeho. Pokud byl přivedl do jeruzaléma postaveno vrcholek chrámu a řekl mu jsili syn boží vrhni se odtud dolů je psáno andělům svým o tobě příkaz aby chránili a dokud se vezmou abys nenarazil novou svou na kámen. Když od poděl psát je psáno nebudeš opouštět pokoušet hospodina boha svého když byl skončil všechno pokušení odešel od něho a do dané chvíli. Tak nám. Ve starém zákoně opravdu zmínka jak si ten vím že to přes je tedy na to odvoláním do ale že před oděno žil v ten mesiáš přeskočí. Se mu nic se stane přeskočit do chrám ale. Když se mu před soudem vyčítal že to neudělal a proto není mesiášem vůbec nebránil. Protože on to udělal kdy by ani se mu nestalo přitom se skokům tadyto není samo jsou on tady tady si neskočil a. Oni nepochopili že to co dělal od určité doby vám řeknu kdy je tím skokem z toho vrcholu chrámu. On to vyjádřil slovy který také o stali smrt s zbořte tento chrám a ho za tři dni postav si to byl jeho skok protože on co říkal. Tak bylo pravda jako by odnikud neskočil li jako by chrám byl o pod ním zbořen. A tím sis měl skočit se dávají se věty věci s to s tím se nic tím z v životě člověka děje totiž tam. Ty těžkosti v dostat do váháním jsou žádné jelikož člověk dosahuje co je za ni bůh tak tak je to on může s po že na všech ten tam pak tím se může vlastně skočit a a teď je tady důležité kázání nazaretě začátek tiše nečinnosti spočívá v tom že vrátil se z moci ducha do velela a pověz o něm se roši za pod jsem od okolí učil v jejich syna ona při jeho ve vychováni přišel. Do z do nazareta ve vyrostl podle svého obyčeje vešel jsou od ven do synagogy a po sto aby se z spíš mám byl zabít. Podali mu k němu proroka i za otevřel ji onen se místo vepsáno duch hospodinu v jest nade mnou. Ve starém zákoně pořád ducho z podílu byl byl pod ním nebo nad ním pardon neboť ruka páně byla nad ním. To všechno před znamená ve starém zákoně začátek stal své tak toto ne ještě ne jako něco obyčejného nýbrž jakou výtěžek z extaze která své stala ve starém zákoně k tomu i za nový prostě na. Z on to v extazi viděl tohleto. Duch hospodinu v jest nade mnou a pro to neb pomazal říká ani za abych přines do chudým ta rostou zvěst a poslal mne abych vyhlásil za svou dobu není na slepý navrácení zraku abych propustil zde tane na soudu abych vyhlásil této milosti hospodinovy prosimvás když tam bude řečí jist tak tam uslyšíte je li to v na to takle. To znamená on tam mluví v první osobě. A on mluví to je za jako om by byl mu tím tím mesiášem a tak se jisté že o přestati kroky oni kamenovali protože oni se tak dokonale ztotožňovali s duchem nebo s bohem že mluvili o tom jako v prvním pády tady a tak dále velice že jistotu týdně na je nestranně ne v ale vím velice parvan mně velice pro ze sebe pro vás roli za boha tuto. Dost po si tolik tak přesně žen nezbylo nic jiného všem budí vyhnat nese rouhal lid v očích lidí a nebude kamenovat pak u kamenovat to se obojí stávalo těmto kroku. Tak v smysl vstupují že na svět uzdravení posedlého k a marnou a to nebudu učí s činnost ta panu. Jak při démoni vycházeli z s těch posedlých tak a říkali ty jsi syn boží. A je zajímavý že to poznávají démoni ale li že ještě ne. Povolání že ji zlu zavolal jim dána žen. A to je zvláštní způsob povolání který bychom si měli vysvětlit. Jednou jsem na něj lidé za čili aby slyšeli boží slovo a on stát u břehu jezera genezaretském jeho tu viděl že u protože jsou miloti si vás visí vystoupili na to vybírali sítě vstoupili do jedné vstoupil do jedné z od která při patřila šimonovi a požádal ho aby odrazem kousek od břehu kdy. Posadil se a zloději učil zástupy. Když přestal mluvit že mohl by za na tu vinu a s pusté své sítě k lovu domu od pojí jel mistře namáhaly jsme se po celou noc ani jsme než ti ale na tvé slovo z pustím sítě ale to učinili zahrnuje velikém z vědy svým sítě trhají dali znamení svým společníka na druhé lodi aby jim příčina po s oním přijeli a naplnili vámi vět obě rodí se pod a pět když do šimon petr viděl padl. Ježíšovi k nohám a řekl odejdi ode mne pane ty jsem člověk hříšný neboť jeho i všechny si s ním byli pojal úžas na tím v novém lid z stejně jakuba a jana si sebe do my kteří bližšímu novými druhy ježíš řekl šimonovi neboj se od této chvíle bude člověk lidí přes li z od mít zemi všechno tam nechali a šli dál. Na této cestě dostat dochází taky povolání povolání člověka do věčnosti napřed je volán než tam s tou a tu vás upozorňuju na toho že přitom volání nesmí se bát vstoupit na hlubinu když zůstane měl tí. Zůstane i bázliví tady bázeň zabraňuje člověku aby něco pozná ale když ne od startuje od břehu za lovím mnoho lid znamená mnoho dobrých myšlenek se z tohoto prvního zázraku v z tohoto povolání člověka se rodí a byl s tou užitek všeobecný. Tak se vás zeptám tomu co odpovídat let ten se česká láska dones od vás odpověď jak vypadá povolání člověka obecně povolání člověka obecně brát tak že obyčejně nestal vždycky ale obyčejně z neúspěchu se rodí veliký úspěch. Moment neúspěch kojen nejí užitečnější jany z od níž k tomu aby byl šlo o bylo povolání ovšem to povoláním může se přežít anebo v u platí správně po viz praně ve si to jenom tehdy když člověk se nebojí. hlubiny ni toho neznáma do kterého vstupuje tam bázeň byla u úžasně veliká přestože jsem měl za sebou. Něco čemu se říká na syna svá to co při vědomí a tam na bázeň mělo být dávno překoná nebyla jsem na svět že jsem znovu měl hroznou bázeň z toho co se mnou děje. Že jsem byl povolává. Jsem nevěřil na boha nevěděl jsem se to povolání takto první povoláním nebylo ani blažené ani to bylo mu projev boží slávy a moci ale když jsem to potom reprodukován neboť mně bylo naznačeno v tom prvním povolání že dostanu prostředek kterým se tento vstup k bohu bude opakovat jak jsem o to ten prostředek opakoval jsou dostal opakovalo tak potom nastupoval vždycky napřed bázeň a potom se pro zle. Dost nebo poznání. F. Toho neučil v atd kolem seděli farizeové a učitele zákona kteří se sešli ze všech tady jistých lidských vesnici z jeruzaléma moc panně byla s tím aby uzdravoval a to proto aby si z pro ten co byste řekli že by to mohlo být. Do zkus si při ještě str li se nemohli protlačit proto se dostat že je to dáš je to naše vnitřní podstata. Čili když vycházíme z toho že od boha jdeme přátele tady se za no tak tak může přijít jako od střechy. Tak jasně mi do tom vím prostě my tobě vysvětlit co se si to že dodneška to nemohu zapomenout jednoduché cela. Teď tady vůbec nikdy nikde by tedy není spojka. Nebo spojovací věta a kterou by se všecko vysvětlilo rázem to způsoby si to vůbec někdo nemyslel třeba za sice let takže podle se nepřišli na toho že když on odpustil hříchy žen neudělal něco jiného než že smazal karmu. Ale když smazal karmu tak se měla oh o to z toho sled do toho člověka zbavit z ztratit neztratila se kdyby si karma tedy spočívala nějaké minulosti před tímto životem nebo tak nějak tak to mělo spojitost tak by byl tak by stačila malým žádným svíčka a to tam není že ale ji řeknu jinak protože karma nesouvisí. S odpuštěním hříchů.