Karel Makoň: 87-26B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On byl normální smrtí ne popravou tato byla taky dát se nás od do on to dostal tak stroze líčím be be ale do nezemřel nás dodnes by byla Panna Maria byla vzata na nebe, protože svatý Jan předal, oběto- obětavě svůj život pod křížem. Ten tam byl ukřižován v aniž na kříž do toho vstoupit be. Tak do toho taky vykonati svých ano ale pro z tam potom v tom mu zdálo vykládat při be. to skončím jestliže člověk do nás právně be. Jak může nejsprávněji do ho a o čem tak on se dal od ve jsem životě že to od boha a s to úkol od boha o do za úkol od boha tak jež děje be učil služebníkem kde výtečný be ještě nic nevykonal proto spojení bez bohem jak stojí psáno. V tom evangeliu o práci na poli a práci v domě be. Hospodář nebe když by ji vejde do domu z podal slova be a slouží be tomu hospodářovým uvnitř z toho domu be nejen na jeho poli be tak je vám to něco co ten hospodář považuje za užitečné ovšem tohleto. Co tady ježíš kristus ukazuje normální cesta člověka není to cesta moje ale to se stává k přišli normálně napřed se musel naučit v tomto světě. Hledal vůli boží a sledovat a pro nic se řídit atd teprve potom. No se dostal do dobýt modlitby be be tam nic nežádat v od modlitby pro sebe be žádnou u těch ku a přesto provádět be. To za terezie která šla do pro cestou říká modlitba vnitřní kterou jsem prováděla bez veškeré chybí. Data ji učí již bez do spojení s kristem be a kdežto vy ne. jsem na to šel opačně vědomě k vám tu be můj život byl naruby to nevadí ale je to k něčemu dobré protože doby tím z druhé strany pořád všecko co nevidíte tím potud kdo jsou vaně jen metody jen najednou z druhé strany nebo zlého mládí jsem byl jsem do vší do do bohu a nadpřirozeným za to pro dodneška něco přirozeného není čím se liším bral od i tady si že oněm dozrávají přirozené on od přirozeného vůbec be. A položil život zajedno tu be jenom že v jednotě se chovám ruku dvojím způsobem jedou jsem si vědom povrchová viset po viz jsem si byl vědom mít z ku be. No a tomu se říká dvojí život co není pravda pojednat otáže ze dvou stránek no. Be. No tak jak normálně do vypadá tak že jakmile jste ochotni be. Všechno celý svůj život se vším bohu obětovat be tak se vám musí do poručit. Abyste napřed ho obětovali bez své modlitbě protože o to v zevním světě nejde be. Prosim že onen koho ben tudleto nepraktikuje be buď tak dobra po stech nic si z toho a ale nenapadne to praktikovat be teď ne později někdy be bez že naši tak co teď jenom příklad poslech mění ona mysli zastavoval svůj proud života to be bohu obětovala. Tak kyne be víte ježíšův život. Kladena všechny to stránky protože ten od píky to všechno bene be napřed pak si třicet let své rodině be. A hned padlo boty rodiny odejít. A najednou prostý že nemá matku se málo děním tou on se nemá nic nemá. A nemá bratry nemá strach z společnosti se vyjádří be. No to si módou od dobra prošel jordánem o kolik si neprošla jordánem jak jsi se všímám jenom že dovíme vodil co o to se nic ženou tu oni o tom jsem ho do z něj řekou od jevil do řeky tady roky jsem že tu ho na be od jasně díla bylo do kou zakopán ven vláda be na on totiž vět toho že ten člověk si začne uvědomovat že synem nebo co jdou boží. A ose všeho malinkou pán nestane jsem a hle on se zrodilo z vody potom se musí totiž že z ducha a toho o na konci svého toho procesu čili se se všechno to co se s člověkem děje proces. Ale svatá terezie se ukazovalo že když to taky nešlo jakou vám to najít ne abych se vědomě spojila s bohem tak je to způsobeno tím jenom to je vnitřně umřít že pořád svá. A. Von do toho masy jsem nebyl napřed svolili a potom zase tvrdě dostávalo toho svého ten o milovat řekl. Ono to dal jsem na tom mnoho neví než někdo fa. Nemuseli uměle tak vás páter proto homme a on jim tam musela učit poznávat tento svět jako mu bují se jako svou matku. A proto správné od od toho kdybyste. S člověkem taková výchova radikální pěstovala aby tam museli jak někdo dobyl byl svaly tohle toho že to rád ti do tohoto světa na něho ničil. Voni by to byla matka neudělal tak lékařích řekli pro děs se nesmí příště při dokud nebude poznávat když se bude poznávat vás jako matku tak si na to dál. On musí poznat o matko nás musí pozná jako své pak pane. Pak šlo podruhý jsem začal být mávat by se volní přes od dost jejich obrazně pak to nevěděl tupě na matku tohle byla moje matka. On když ona když zkáza prát nás a pro tohoto světa a tím jsem získal starého ty k a jak. Ze světa čistého vědomí sestro světa proto konkrétního omezeného stavu vědomí be velice omezeném vědomí. A bez je ten jež něco jiného důležité a že totiž vedle toho že člověk be musí přejít stát částečného z toho konečného no do nekonečného a tak taky musí do provést nejenom vnitřně ale také v zevním světě be jsem toho. Provedl měl vnitřní světě. A on se ukázalo že mých chybí ta ale za se v tomto přeci v tomto světě tomu se pro vás. A proto ježíš kristus řekl. Milovati budeš pána ho z toho co jsem z toho může své mysli své syny své a potom bližního jako sebe samého a tak tomu taky řekl li to není zabil dale nýbrž když nebyl svého bližního tak je to tak je to chyba nenahraditelná když on nebyl jako sebe be. Vykřikl a že by tedy to nevedlo k tomu síly do ho. No a uvědomte si jednu věc ale dal pro dostat do budete všem byl jsem říkal ještě že jak jsem o to říkal člověka jo. Ne že totiž z u tomu ježíši přichází hned záhy po narození asi tak to rozmezí jak s do tak si víme z věk vine napřed tím obě zrání ono ono bál že vše co bylo no poznala úkol smíme dnem do určen. A to za druhé je příchod svatých říkalo tedy jeden král přináší zlato znamená vědomí o věčné podstatě be. Toho ježíš za to je symbol věčnosti tak ten ježíš životech kde jsem miloval že věčnou bytostí k věčnosti příkad dobro by se brzo promine be dal kadidlo myrha to znamená ve že byl jiným pomazán ve symbol. Toho posvěcení je že byl pomazala nakl dale. Toho toho od krále zase na klady do domu vím pomazal než král všeho tak se si tu milo o tak symbolu pomazání na krále světa be na krále všech věděl a tak dále a kadidlo se ta ber před ta úcta be bo posvěcení toho o to a o no a teď jak jsem říkal člověka. Ty jsi člověk nemá úkolu být králem vesmír nebo tak něco na tak tam je to tak hle be. Ty svatí si dorosteme přicházím to způsobem be ale be člověk je věčnou bytostí bez věčnosti přichází z no a v jeho životě se musí ukázat že ů účelnější pro něho jako pro člověka be v tom nevědět předčasně be protože bys je při jsem v ale rozum ku strašně. Vytahoval be hrobem by be aby si tím když jim padlým andělem děláno be a be be aby nebylo správné a proto mu to o to ona tak dlouhou dobu než on mentálně viz spěje tak aby to dnes na ano be jo. Tady pořád ale do si je mezi že člověk je v tom. Že člověku podle podobenství o hřivnách. Když si správně hospodaří s praně spory svým životem jako něčím co není jeho. Ten návod. Když se host volal vědění o člověku svěřil dělal věří si pro hospodaří tak nedostane nazpátek ty jsi mi ty se mu tomu kdo hospodaří ne né. Ale dostane nazpátek město to není jeho město. Najednou si o jednom město rozumíš tomu dobře ne a to město je pro hospodáře rozumíš dostal mu to předává ke zprávě. O to dávalo zprávy není to když tu je obětí jsme v v v kdežto on život nežijeme jako vědomou oběť nýbrž je k onom občas mnou k oběť a to medem veliký byl. Takže my tisíckrát navazujeme na ježíšův život do se od něho opouštíme sedím na dvou židlích dělal co všechno děláme jenom nemohou na svém životě nic z dokonalého co ukázal ježíš si najít. Ale u. Vidíme že milost ožije tak prokáže když třeba podle po lidsku tak jako umí o z dobrou vůli tak. Vykoupil na sobě k sobě byste stereotyp. Že totiž který normálně jiný člověk nemá že už. Jde samovolně tomu bohu ale čím dal větší měrou svým životem k ale že to samovolné co ježíš od ukázal několikrát jsem životě. Tomu volně odešel od své rodiny samovolně odešel od od se před tím samovolně odešel do jordánu tam je to krásně řečeno že duch ho mu žilo bohu ano. Tam vedeme o stane výmysl to nebo vlastní vůle. No a na ten již také šel sice se s mařil vědomě ale tam musel nakonec zanechat svou vůli odevzdávám ti se budu vám. A bez osobní vůle zemřel na kříži ne. Než si to nebudete jsou zemi to je ovšem trošku toho jinak než ten veliká znáte. Tam totiž mohu taky soudit sebe a to vložené mám přitom pocit oddělenosti od sebe když se to soudím tam mám právo sebekritiky men no česká pěstuje co moderní a tak o to již platného konat za vás sebe si říká. Při dokonce doporučovalo a vede ten bližní kde byl ten pocit oddělenosti a to neni že v tomto receptu všechno obsaženo neseďte a nebudete souzeni v znamená pokud možno nestavte se do pozice z soudce. Pokud možno pochopit když se postavil několikrát do pozice soudce protože v tom chrámu že na poli vzoru může to bylo celkem vím ka málokdy nevím ka nemálo by ho tam je přesně kdy to může udělat protože ho máme následovat. Neseďte nevede jsou li to znamená nezanechal stavitel postoj jsouce neboť každý se soudí tím jak jedná a jestliže momentálně neškodí nikomu vědomě. Tak nemáme právo ho v soudit když vědomě neškodí. Tak to asi myslel. A jeli tys bych myslet znamená zdržovat se u por vně na povrchu věcí. Protože když že se rozum pro budu tak je to opak spojování čili to je vycházení z tří z principu dvojnosti v mnohosti o oddělenosti pocitu který způsoby nevědomost či tím že se tam s tak se od tu člověk nevědomosti to je jasné protože bude odpovězeno tím způsobem jak ses stál. se s pak od rovnosti jen nový jež se podrobil světový se celek že ano ale u vedlejší protože tak by to bylo velice s přísně za to. Myslíme směle zeptat ale. Ono je třeba abys ale pak ona by vzala změnila nebo. Uzavřela nějakou svým které z toho a na mnou se by nebyla syntéza možná kdyby nebylo co proč propojovat čili seznámení s prvky není zbytečné. Ale ale jaký čemu jinému neměl než znamení skutky např je dejme tomu on tady u mistra a v kterém vždycky je ten na způsob nesetká třebas. Víte proč jsem ne proč mám svět o mám čtyři anděly jo a proč nestačí jeden ne. Co musel se mi stát a když vim proč máš čtyři proč mu to do pověděl ale teď sami po svit te. odpovím máme si je anděla stráž jsem proto ho. Že člověk je složen sled než jsme sice. Smrtelné trojice nesmrtelné a ta se sice smrtelná jo který je která je součástí člověka je součástí celého vesmíru. Takže jestliže řek mu řeknou jestli anděly také že v čem nad všechno co v tom vesmíru je ale co je stvořeno je hlídán not ze strany boží k tomu za tím účelem aby to vrátilo do boha tady dělám syntézu. Kdo si o oni syntetický do se tam lid vždycky takže dejme tomu ty andělé jen tři ji svou symbolem symbolem ne skutečností. Toho že tyto úrovně již jako je moc astrálem měla ale mental se nemohou pannou do rodu vzor not. I když jsou osobně vedeni osobní vůlí a tak dále v člověku a proto je ten symbol anděla je symbolem strážce božího a od el na konci že ano je to aspekt boží který kterým se hlídá ta úroveň pro ta úroveň taje na rozhraní mezi stvořeným a nestvořeným je to most mezi stvořeným a na nesmrtelné se stvořeným a též do teď je průvodcem člověka k bohu čili jez. Je se u tady to spodní a člověk povinnost hlídat prosí za vím o řekneme jak tak potom je možno aby ten čtvrtý převedl aby to čtvrtá řek bych jmen se ale též do aspekt zapůsobil na a. Spojení člověka jeho spojení člověka s bohem. Tak takhle to se na kraj in mil při tezi ale je to všechno ještě analytické. Kolik ekg jaký míry tohleto prospěje člověku aby se sbohem spoje v ničem ničí ale jestli to chcete duši škála antonína vám vědět protože mu to řekl o jen na chvilinku z pokoje. Jsi si tam na mnoho jiných věcí které nevedou ke spojení s bohem kdy byla toto všechno věděla svatá terezie předškolním věku to by to byla nic nepomohlo k tomu aby za bohem šla. Ale jesiže řekla jednoduše. Ježíš se smiloval nad ženou pěti mužů proč by se nesmiloval ale o je právě provedl smiluje nad jeho to ten systém prý stačilo to stačilo ani slovo nebo svolal navíc. Přátelé tomu se než jít syntetickým způsobem do hloubky jsem tady říkal v tomhletom dotyk sis tam říkat před je sestoupil do hloubky vědy jela by do syntézy všeho co ten na ten si že je to tak. Jestliže jako konaly ve analysou třebas těmi z ku uznávám že to všemi nutné abych oborech taky ale zajištění při z za to že dostaneš na povrch u k své vědě a do od ky ani nemá k než ani si než tuk lež. Za než tím povrchně věcem jako jsou ostatní pojem do takové vší je ceta je rozplyne že nakonec ti nebude ve co rozumět a to by dokázal velice brzo i ty ačkoliv nejsi v tomto oboru třebas skok on ale copak ti co jsou kopání těm vůbec vně rozum a tohleto je do prvé protože oni v tom se o něco dokážou ale na to věcí a ne uvnitř vůbec nic to oni přestala vědou do hojí její hloubky vůbec snech. Takže víme to moje řeknu o ten ho co je to se ještě tam říká ne.. Tak pro vím že jsem tak křik protože to slouží věk je pokud zabila se spokojí s tím že zůstává na povrchu který si rozevírá a když do kdo do může. Ale pokud ta věda takle bude pokračovat dál. A ten po vlasy rozbil být takovým způsobem jako to dělá do tomu na ještě větším be tak se odsuzuje k absolutní neschopnosti v něčem rozhodovat co by člověka od poutalo od z povrchu a přivedlo kopí nitru toho to jsi znemožňuje cestu do nitra analytik bude všeho druhu jsou nená nenávidí prostě věčný život aniž to ví. A tak du na tu hloubku život na této planetě lze chápat jako příkaz žít jako příkazy žít. Ten příkaz svět a tím by to rozebírat to neni ho k a teď začnu nevidět. Je to příkaz to byla hloubka který se nevysvětlil rozborem. Vám usnadnil cestu abyste pochopili hloubku ale bylo zatím neproběhl ale měl by říkat se hloubka se po. A jestliže tímhle teď podmínky které vznikly na zemi předurčují život proto je život na tento na příkazem když žije. Ovšem každý si tam bude žid každý svou stavení poslem protože nemá tytéž možnosti hloubek jako třebas člověk. A rostlina aby či možnost hloubek než. Že ne než kámen a zase od zvíře či možnost hloubek než. Prostě na takže ona se sestupuje postupně do hloubky takže když jsem vám včera říkal vizte tele je v při non překl byli ne nad ale že člověk je v těch všech tvorech jim kou v tom smyslu. Že jeho biologická soustava je soustavou otevřenou. To znamená a on není odkázán k tomu aby musel jenom účelově jednat. To je veliká výhoda. Zvíře ale musí účelově jednat protože v sobě uzavřený systém biologický v k v. Který určitý účel. A nezbývá nic jiného protože jsem to systém uzavřený než abych vyhověl pod se mám toho systému kdyby nevyhověl taktem systém vodu váze života. Do tomu říkám hloubka vědy popravy na nemůže říct a také zvířata pečlivě dva ji aby dělal jenom toho co je u čelem jejich života. Kromě toho samozřejmě je k tomu účelu také ne rozumí celému všem jeho části. Ale dělají i tak všecko co ho posvěcej život co do účelnosti tak například včela která umí vydělat med a všechno co s tím souvisí také je s po pracuje z rostlin zlem. Neboť vší vymítá vždycky je na jeden květ jeden druh aby nastalo kříšení špatné o pilní a tak dále aby lidé se jitra někam jinam a tu k vám nebo při vůli vedle sebe každý vůli dal někam jinam prosby li si práci ale bez této musela by s vědou letěly tam což dovedou li to všechno je to přes tělo zjevené v čili to je takový řád přátele který z víření nikdy neporuší. Ale v tomto řádu zvířecím nejsou obsažena pravidla života která platí pro člověka tam není například pravidlo které pro člověka velice závažné nezabiješ. Od bude stanovené ji tam tento mravním po zanech tam neni my tam my taky může z aby jak se jež každý podle svého zabít podle svých možností ta neb nedopouští se hříchu ale kdybyste zabíjel tak je to hřích tak je to chyba co tím chci říci. Že člověku se musí předepisovat co dělat zatímco zvíře co dělat moudřejší v úzké soustavě přísně specializované je daleko moudřejší že člověk nemá po dovíte vůbec nic z toho co dělá čela je po hloupý tvor. Ale tak mu že měl tím žasneme a tomu víme novou v čele o to co ještě mu slyš tvorové než z od včely kdežto člověk se musí kromě toho co vrozené všemu naučit a to se učí způsobem o kterém by se vyjádřil mír li že velice neomalené mi to velice hloubky. Že to způsob tak těžkopádný jak se člověk učí že moc to do hlavy nedostane tady byl vjemy ale vím tak ho moc hlavě nemá protože ono to tam nemá co dělat on ten na rozum a ten malinkým úsek vědomí. Ten se obracíme dokolečka od za z ran kolu není jsem to o viz všechno po jela nýbrž že také účelově stavbě. Jenom tenhleten malinkým usekl páté jak jsem říkal smyslový vjem stalo výstup do s tím z rozumu a citu be. Ten je také účelových a člověk tendenci účelově nad protože se drží tohoto malinké ho o bohu. Takle bych mluvil tam jo a jestliže. Ale že se dostane za tento oko ducha to je tomu říkej indové osvobození mokša mu k ty. Tak nejedná účelově přátele jedná naprosto neúčelně v. V těch poměrech nebo v tom odhadu nebo v těch možnostech toho úseku a které zač nebo pod za. Nebo nad tímto úsekem ano. Čili protože soustavou otevřeno a tuto možnost překročit ten úsek páté a že to nemá tuto možnost nemá tak proto jestliže bychom jednali jenom zvířecky znát pudově listy k ji měl tak dále takže jako zvíře ta. Za rámec své nebo nechápeme liství a ne konáme to co lidstvím můžeme provést a jak. Je tímto způsobem na dycky do způsobem myšlení jsi zajišťuje jsem jak o z duchovní naprostou tupou nehnutou no ne do toho velice pohyblivou smrt sporu jak je to možné protože jsem to zjistil předškolním věku promiňte neděste do do dní do toho ještě nedorostli v bod na vás tím svým nekazí jsme dub zkazka. si nemohu stěžovat na k na že by tato analysa kterou oni si udělali byla špatná. Ale že byla způsobem v vím. Který zachránila zachránil naživu v je v pořádku budete stále lépe léčit stále let dělat pro v noci počasí janem čeho všeho dobudeme věk lidé dělat ale čím dokonaleji tohleto deme dělat bez toho že bychom při také do hloubky. Budeme stále větším nebezpečí že se že všichni zničíme. A to protože to víme a do tak to je proto do tak víra tak řekněte v tom jsem. Protože kdyby si nebyli udělit pořádně rozbor lidi před první se po válkou situace. A co by mohlo působit vítěz světa dále tak by byli nejenom nezvítězí jen ale oni by byli vůbec svolal neprovedli. Oni pod dokonale prosbou na které se mi o všem jiným dopadl jinak na tom nezažili do díval šli a to že budu v tom. Vědecké sval smyslu ta analytická pomohla zabíjet. Tam může pomoc a ke všem co chcete ale nemůže pomoc vidět nám aby vás ode nedá od stálého rozbilo o váhání věcí. K nějakému celku který život. Život jenom jeden tóny můj život svůj život nebo větší životech jeden jediný život jak jsme čím dál a dál od toho když takle li na li jsem analyticky jednáme. El tak že. to říkám jenom proto že to nebezpečí jasně vidím když jsem. Se dostat ti operace v těch třech letech tak jsem nerozeznával podrobnosti na zem vnímal život jako celek. Oni si samozřejmě mysleli lékaři že to konec toho života toho dítěte že kdybych u toho zůstal takže tam se měli pravdu li pravdu. Čili není možno jenom za do do hloubky je tak tím je nutno taky protože mám smysly dělat soustavu pravici a nejsi to tam li z udělají za moje smysly pořád v i se o to vědomě nesnažím v a ne ji za jsem to hledím na něco tak že on tady říká. A ostatní smysly to doplňují tu konali z jenom ze všech stran doplňuji kdybych doplnil analysou nějakého případu jsem po stránce bylo lidské se lidské janem jaké nám pro pod pískem tak je to v nejlepším pořádku a ta ale to je dokonalejší pravím. Ale je to cesta od boha pryč protože to je to stvoření že to deví jednoty do mnohosti. Ale je třebas mnohosti nazpátek kdyby byl tam bůh jenom stvořitelem který by toužil potom aby se mu všechno co nejvíc vzdálilo. Taky analyzovat tím nejlepším prostředkem jeho vůle. Ale moje zároveň spasitelem a narodil osvětitelem toto vám osvícení nekyne přátel. To me v tom analytický způsob myšlení a ani vám spáse nekyne kdepak všechno ostatní taková jeho u to ale nic činného prosit a dali z allaha je nutná. Ale představuje vzhledem skutečně ke skutečnosti toto nebezpečí. Jak říkal ramakrišna slepý s ti o hmat dávají s ona. Jeden o hmat dává nohu říká slovně boha a jen chop od a říká svorně ho pod my víme dobře že to z ona není ten ho bod anebo boha že ano. Takže my dneska jsme v situaci. Že filozofující ale dycky proto oni si biolog při nerozumí z jiného oboru bylo co jsem z jiného oboru am pro pólu třeba z ale to velice blízko a oni si nerozumějí protože on se toho jsou analysou dostal ne not ad a jsou od v v v v v k nějakému kraje v ze kterého dal zatím neumí tady by uměl nadešel než zase dál. Od toho odkud vyšel ono od toho něčeho vyšel a kam jde to nemá konců protože každá a obraz je tak rozlévá že se na nikde na do může ztratit. Doby z své na kousky spekulovat od nich oni jich po je dovoleno ale do dokonce správné jestliže máte po mně kterou oblast horizontální stylem prozkoumat např těl a moc tu. Nebo čas a prostor a horizontální průzkum to se beztak listy nedal dělat ale je taky pravda a že když by se ve prozkoumali jedna úroveň e. Tak by nebylo pravděpodobné že bych mohl vstoupit reálně do úrovně jiné. Jat zase z přeruším. Že jsem zatím a malinko vysvětlil pro ni. Tak s vyrovnat že život na této planetě je příkazem mi jich při své struktuře organismu právě touto strukturou organismu a proto prostředí ve kterém žijeme zažíváme příkazy tento život my jsme si jeho osobně. Nevymysleli nikdo z vás nebyl dotazován zase se tady narodit prostě vás ten někdo poslal na tento svět to byl příkaz kterým se kdy jsem posláni jenom že ten příkaz dvě stránky jinak ten příkaz se plní na úrovni uzavřené. Bylo soustavy živočišné jsou stavy ale jinak se ten příkaz plni na úrovni otevřené biologické jsou stavy na úrovni uzavřené jsou stavy musíš se s protože tam není možno něco navíc co dělat opice nebude nikdy víc se s opicí. Tam se musí plnit co ten na organismus dokážete jež že to neplním jich tak rozvíjí že tam bude o zvířatech se proviňuje proti svému druhu a nadto zahyne. A je když se změn podmínky že nemůže tohleto dělat tak s by jiné a ztratí cestu pro jsem ztratil pro toto bylo to by pro kterou založit z mysleli po v miliónu pěti stech letech vlády dáte pro zemi v tom ještě nemáme tak dlouhý život na této zemi jako měli oni najednou bylo po nich veta protože změnily podmínky životním najednou které nedovolil dali aby. Oni se dal nemohl uplatňovat čili život let po zemi je o něm tím že tady podmínky pro život. A ty jinam zaručuju nejenom život radám přikazuje od do prvým nepřirozenou užít let takže zvíře se neptá a proč dělá to nebo ono. Když byl je a slepě se řídí příkazem žít pozvířecku pozvířecku svého druhu. Takže takže si to s klesli ještě žije po svém způsobu podle toho jaký organismus a. A ještě do opakuje to rokem zkus zavřený uzavřela soustava o dál ne nemají větší možnost než tu kterou vykazují. A vybrat protože to na věky není do pravda sice ale ten pokud to neni na věky tak jsem to mizí i potom z tohoto světa druhým mnohem vymysleli protože ten nebylo prostředí takové ne tak by byli zvyklí dělal nemohli se při působit nebo tak nějak. Ještě žijí důvodu dohraje svou roli a teď nakonec přišel člověk a a kdy oprávněnost tedy žít aby přestává být oprávněn k tomu životu lidskému kdyby žil kdyby se choval jako uzavřený systém biologický tak by neměl právo zde žít. A proto každý kdo žije živočišným jenom způsobem. Podle styků no pudů od a dále podle vlastnění život řeku živočicha tak ten umírá a umírá jako zvíře čili on tady nemá právo ožít než v určitou dobu ale když se ukáže že ten jeho organismus neposlouží ničemu vyššímu tak celý odchází. Kdežto jestliže ten člověk nekoná jenom to co je to k tomu organismu možno účelově využít nýbrž dělá něco co je za tím účelem zvířecího života za instinktem a co pudem no. A za vlastněním dozví že umí vlastnit pro sebe sobecky vlastnit tak ten naopak a to si život. Prodlužuje do nekonečna. Tohleto je základní princip každé vědy krávy nebo v ky čitta věda by musela začít se syntézou ale nemohla být provést dokud by dokonale nezvládl také konali su. Víte jestliže někde existuje tato řeknu velice em tat a. Básnicky jesiže někde existuje prostředí nebo základna ze které se může tato byl do vesmíru. Tak tato pak tam musí být dobře pro zkoumá na aby nebylo příděl svět se s el něco snem pásmu aby byla. Na takové úrovni budeš již se ale kde se zeměpisné. Aby mu měla dobrý jistá atd plynuly a ne chybný. To se nedá při nedělat taková základna a vše udělili vyšší je někde. Mimo ho jo. Tu úroveň li o které jsem říkal mluvil tak on si je rakety odtamtud nestal kterou dobře to je tak jenom obrazně řečeno. Co mi mám na mysli že totiž dokud pro ten svůj život v ne o kani kde na této zemi to je symbol pole a velice si o tohle tady za tak nemůžete odstartovat v této zemi do věčnosti čili je to dobré že provádí analýzu. Víte co to je pro provádět analýzu li život nemáte ani zdání jíte pijete spíte staráte své. To je analysa život a proto jsem musím také na učit. Kdybych byli lékaři nepřivede nazpátek do života nebyl by začali s tak jsem samosebou přestali kristova. Ve mně naučili analyticky žít. Čím dokonalý rozumíme tomuto životu na tomto povrchu tím ale když si žijeme že vy tomu říkáte analysa na tohle za říkám protože vidím se pro syntéza. To srovnání vám chybí takže si myslet že při k obec tohleto jak společného ne. To je detailně prováděla se jako je schopen provádět každý člověk který ji vědecky založen. Dítě umí dělat analýzu života. Neboť říká a potom mně chutná a toto mějme osud a analysa tou sklon tou mám odpor pořád na věc ta schopnost rozlišovací. E uplatněna ale vjem na této úrovni hmotné je na této úrovni pro projevu často časového a prostorové. Kdežto toto rozlišování musí do hloubky nerozlišovat jenom své příjemné nepříjemné co je pro dobré a se pro špatné. Nýbrž ve ztracen správné a nesprávné lidská širšího než osobního. A čím širší hledisko a tím lepší tak takže když tom pokud tomu nerozumíme. Tak jsme na úrovni třebas výklad která jednají správně jelikož tím že se vzájemně požírá ji zachovali nějakou rovnováhu v přírodě. Máme se velké můžeme zabíjet vzájemně na budeme řeky zachovat rovnováhu tam s tím že byste asi. Nepovažoval za tak špatné kdyby viz o sester žila najednou miliardu lidí do osoby nějaký našeho nebylo bo vše by měl víme vší tak by se mu tady bylo snáze narážely by tolik na sebe tolik nebylo by válek ale to se nestane že bychom se zájmy přijaté nesprávné že tu jsem si to nemá pro z věnovat. Ale zatím situace je rád tak i v oblasti lidství že se stále s ten celek lidstva pro by je na do vyjdeme příklad vždycky. Daleko větší počet účastníků ty které s se že v tom říká vědecky a za pokračuje v. A protože po nač je a jak se tím již při viny setkávali. Chci. Ty sis znamená jsem učitel voleno rozbil li se ten si dal své. To je nesmysl atd. Protože do špatně napřed tím že s z s že ti je zbytečná přikazoval ti nezabiješ v protože ono podle beztak zabít je psáno už. Nemá morální předsudky že se nemá za svět a že za tělem dobří k a. A podle toho bez ono dotud tu byl to zabíjí se tomu podoby víme měl ženám a ale zabití a není to hříchem při za když člověk vza.