Karel Makoň: 87-35B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

do duše, aby se sami zbavili svý zodpovědnosti. Tím se nezbavili, pochopitelně. No a toto Eckhart dobře věděl. Tak bych vám řekl, ctnost je vždycky lepší než nectnost, protože eh z relativního dobra se to bere, ne? ta síla k tomu a nikoliv relativního zla. A ze začátku to dopadá tak na cestě k Bohu, že se poruší rovnováha mezi relativním dobrem a relativním zlem. Čili a to je ze života ještě na... patrno. A tak to nebudu to bych nemoh přirovnáním nějakým vám tam vysvětlit. Nýbrž jenom životem Ježíše Krista, to je strašně zdlouhavé. To se možná z prostředku to nemůžu vysvětlit musím z prostředku se... od Adama pěkně vod začátku. Ale stačí říct tohleto, ono to asi bude stačit. Že ten člověk, který se postaví na stranu relativního dobra, přestože to dobro, který pro jinýho třebas dobro- dobrem není nebo se mu nezdá být. Důležité je, že von ve své představě to p... chápe jako dobro. To je podstatné. Když sou lidi, kteří někdo na to jiný názor a říká to že to dobro není a že je to všecko lidské, na to nedejte, neboť lidská představa ohromnou cenu, ohromnou sílu a přemáhá i ty závady v poznání. Takže ze začátku... ze začátku ta lidská představa učedníků, že budou někde na nebi, to je místo podle nich, sedět vedle Pána Boha, byla tak mocná, že tato nevědomost, že ano, jim umožnila, aby svoje sobectví vyprodukovali do takových nesmírných výšek, že to nebylo hezký, museli z toho tak tři roky slevit, že jo, no ale bylo to dobré. Byli by nepřipoutali na sebe tu obrovskou sílu boží a nebyli by dělali ty zázraky, a tak dále. Tak když se postavite na stranu dobra, a voni se postavili na stranu dobra, vo to se Ježíš Kristus postaral, že jo. To je z jeho života vidět, že se stavěli v zásadně na stanou relativního dobra, o kterém Ježíš Kristus se vyjádřil, nejsem dobrý. Protože to bylo relativní dobro, tak to není... to není dobro samo. To není absolutní dobro. Mluvi o Otci svém jako o absolutním dobru. On absolutním dobrem nebyl, protože dělal jenom relativní dobré skut, no a učedníci taky. Ale protože se postavili na stranu relativního dobra, zjednali nerovnováhu mezi relativním dobrem a relativní zlem, zlo se cítilo být ukřivděno, a proto napřed pronásledovalo Ježíše na poušti, potom ho ukřižovalo, že jo, a tak dále. Ale nic to nepomohlo, bylo to vždycky v době, kdy se nějaká fáze vývojová překonala. Například von za těch třicet let překonal tu poddanost rodině a dokud ji nepřevedl do samovolnosti, tak neměl právo vstoupit do Jordánu. A jesliže potom zase mu samy šly ty zázraky a to vedení těch učedníků, tak zase musel... nesměl přestal pře- šlapat na místě, nýbrž musel jít na kříž a všeho se zbavit, i těch učedníků, i matky, tu věnovat svému Janovi a tak dále. No tak tady ze života se to snadno poznat, jak to máme dělat. Že se uměle sjednává nerovnováha mezi relativním zlem a relativním dobrem, tím samo sebou proti sobě poštveme satana, relativní zlo, ne absolutní, ne? A tím si způsobujem veliké utrpení a na mnohých křesťanech je vidět, že trpěli tak nehorázně, že nám to nemůže být příkladem, viďte. Ale to nedělejme, protože to si zavinili... to je zase chyba. Víte, tady je taková možnost snadný rozporů, že opravdu by vám radil, aby si přečetl ale velice opatrně knížku Františka Saleskýho, který mluví o návodě k zbožnému životu. A říká to samozřejmě nějaké sestře, která žije klášterním životem, takže si to musí umět přizpůsobit. Také Tomáš Kempenský Následování Krista je takovým dílem, kterým by to měl... mělo člověku učit, jak s tím relativním dobrem zacházet. Ale když se mu podaří tomu člověku uvést do nerovnováhy relativní dobro a relativní zlo, že to zlo bude považovat opravdu za zlo, a to relativní dobro si bude tak vážit, že za ním půjde za každou cenu, tak to nemůže dlouho trvat a jeden přes druhého padne, i to relativní dobro i to relativní zlo. sem tam v koncentráku byl pět měsíců svědkem toho, že relativní zlo ani relativní dobro na nepůsobily. Protože relativní dobro na příklad by bylo, že sem tam musel najíst, ne? sem se tam samo sebou nenajedl ale taky sem neměl hlad, to bylo relativní dobro. To se ostatních všech tisíc dvě stě studentů mělo hlad, ne. Relativním dobrem bylo, že ten esesman nemohl zabít. To vše jsou relativní dobra, ne absolutní, relativní dobra. Ale jsem to porušil tím, že se vzdal života ve relativním dobru, v dualismu a co jsem na samo od něj odstoupil. A tak tam nemělo v tom životě co dělat relativní dobro a relativní zlo. Takže učedníci Páně když potom se stali apoštoly po seslání ducha svatého, tak nejenom pět měsíců, ale celý život do konce byli schopni toho, že zažívali absolutní dobro, ne? No. Víc co vám dneska řeknu, že se podle toho se řídit nebudete, protože to nebude srozumitelné. Věda totiž si počíná tím způsobem, že považuje dosud tento úsek našeho vědomí, smysly to přijímají, rozum to zpracovává nebo si to zpracovává, za jedině možný a uznávaný úsek poznání. Ale jesliže to takhle bere, tak to je největší hřích vědy. Protože neví o tom, že je to úsek na nekonečné přímce nebo nekonečné prostoře vědění e... poznání nebo vědomí nebo tak nějak, že jo. Čili vydává částečku malinkou za celek. A dokud si bude tímto způsobem počínat, tak přivodí na svět veliká neštěstí. Že bude poměřovat touto částečkou celek, ke kterému nedorostl. Každý kdo se chopí jiné částečky bude potírat jinou částečku. To si můžou dovolit, že jo, protože ten se drží té, onen zase jiné částečky moudrosti. Je to moudré třebas, velice moudré. Ale způsobuje to, že se vzájemně ty lidé potírají, né? Nejsou jednotní. Řeknu vám asi, že bych nějakým způsobem měl rozeznávat. Jesliže například dejme tomu se materialismus pře s idealismem, tak to, že se přou vědecky se přou, to je mi důkazem, že nemají pravdu, ani jeden ani druhý. Že vycházejí jenom z toho úseku svého a ten je v rozporu s jiným úsekem. Kdežto v tom věčném vědění nemůže být těchto rozporů, protože je to všechno propojené, ne? Tak asi to bych řekl ve zkratce, to je ta největší chyba. ismus říká, že existujou ideje, né? A tvrdí, že s... že existují a my víme, že existují, všichni, jsme materialisti nebo idealisté. Tak se tady dopouští chyby, že staví na přední místo do popředí svého myšlení výron místo příčin toho výronu. Ve skutečnosti vesmír je tvořen z ničeho. Ale ne z nějaký ideje Boha. Z ničeho. Na tom trvám. Jsem se o tom přesvědčil. Čili nejsem idealista. Musí chápat ideu jako základ všeho. Z ideji vznikají. Platon přeci sem vám to četl. Četls to taky? No tak kdo může na tu rodí jeden kou ale pak si to ale tam to začlo ty ideje. Kdopak s tím měl je že tam vám příklad ano matkou tak vy to du mám tu ono ku v ní. Který může být svým lidský duch Nebo taky no a to nevadí. Myslíš že No protože nějakou ideu tady hlásá. No protože jsi svědkem toho co se z něho roní, čím páchne a ne tím co je příčinou to... př... co zapříčiňuje ten pach, víš? Budiž odpuštěno. Jsem se s to aby s aby tak tak držíte se sebou, přátelé, že je to dojemné. Že je to dojemné, to dojímá. A říkám, celá filozofie je velice vzdálená láska k moudrosti, ale pravá filozofie je uskutečněná filozofie, to znamená, je to zkušenost metafyzická. A za tou stojím. Tady u vás se snažím mluvit jenom zkušený člověk. A kam jeho zkušeností sahá, tak tam to hlásá. Kam jeho zkušenost nesahá, to vůbec nehlásá. Co vám tady říkám, to je z zkušenosti. To není idealistické ani materialistické, ani nějaké jiné, ani filozofické. nejsem filosofem, zaručeně ne. A to každý filozof pozná, že nejsem filozofem. jako jsou moci jsou velice dobře pozná, že není filozofem. No v pořá... von filozofem byl, ale ne. Protože to bych považoval za ústupek od pravdy, jo? Od zkušenosti. Zkušenost moje zní, že o čem jsem se nepřesvědčil, to nemám právo jiným říkati. Ale jisto nade hle. Říkal Svatý Dominik. To byl... to byla krásná zásada, jinou u Dominika ne- ne- neuznávám, ale to jsou velice z... cením si říkal, co si sám poznal, to máš právo jiným předávati. Co si nepoznal, to je pouhý báchoření, filozofování, povídání, a nemůže to mít platnost. F. Pro vých svých a ale on to o do nějaku o to se prosím doba že je to takový exemplární příklad, né? Co je odsouzení hodné. Toto přeci dělá celý materialismus, ta ctnost, že důležitá ještě z jiných důvodů, než aby porušila rovnováha mezi zlem relativním a relativním dobrem, nýbrž to je tady ještě takový důvodů, mnoha jiných důvodů, který sem nemenoval, že sem to co jsem sil. Nezi nimiž bych chtěl jmenovat aspoň jednu jeden, že zjemňuje člověka, kdežto nectnost ho činí hrubším, a to co se nám jeví jako hrubá hmota, není nic než povrchem skutečnosti velice jemné. A čím dál člověk kráčí, tím se do jemnosti víc zahloubává, čili taky ve ctnostech když člověk jako pokračuje, jak uvidíte potom z výkladu o Svatý Terezie, není na tom nic špatného v podstatě, vona říká. Je to ale jednostranné, tak se dostává do velké blízkosti Boha. Jenom dál to nejde, jenom do blízkosti se dostává, čili si na ctnosti cením to, že na věci jde s jemností, o které bych řekl to, co se řeč... řeklo ve starém zákoně o Ježíši Kristu. Že to bude někdo, kdo stébla nalomeného nedolomí. A pravá ctnost takle vypadá, že vona třebas nejde zatím, aby vymýtila všechno zlo, aby koukol jako zbavila toho postavení, které má, ale jemně s tím zachází, jako s partnerem absolutně nutným do skonání světa, čili do posledního soudu. A tak aby neškodil za míru jemu určenou. Takže ho drží nějakým způsobem v šachu, ten koukol. Držet v šachu koukol, který náleží člověku, je velice obtížná záležitost. sem to dělal dycky tím způsobem, to byla moje nejlepší metoda pokud ví... jinou neznám lepší. Možná že sou lepší metody, ale sem... znám tuhletu metodu. Sebeobalamucování. sem říkal svýmu satanáškovi, sem viděl jak na něj totiž, člověk za sebou zkušenosti, když se pořád s ním stýká. A tak sem mu řikal, počkej chvíli, za pět minut, to špatné jevedu. A když to bylo naléhavější, sem říkal počkej do zítřka, to si musím rozmyslet, ne? Když to bylo eště naléhavější, tak pokčej do měsíce, atakdále. A protože sem mu sebral touto touto kličkou sílu, tak ona se objevila na druhé straně samovolně samočinně, bez mého přičinění na straně relativního dobra, se uvolnila. Jakmile sem ho jakmile jsem činnost zlou oddálil, tak v tu chvíli sem byl prost toho pokušení. Pro těch pět minut třebas jenom, ne? Říkal sem jim počkej pět minut, ale honem se se dal do nějaké činnosti, kde sem předpokládal o ní, že zapomenou na těch pět minut. Taky sem vždycky zapomněl. A von si také stoje že to není žit něco živého nýbrž jsou část taková a o to od deska jsou často u to tam tak ne k tomu zlu. A měla tedy mohu komu to ti větou potáhnu jsem. Ten jak je člověk blízko magnetu tak se cítím přitahován dnem z ve před věřit komu by se s kdy z toho že daleko není oddálit chce oddálit či jsem i pro toho vzdalovat se třebas pokušení v další princip velice dobře vím. Jsem si ji nevystavoval pokušení to jsem neměl o jsem jsem neodvážný člověk v možné že jsem bázliví a že by třeba dostat tak ve vás vy nejste ten také jako jsem se neodvážil dejme tomu to u kdy mluvit se nehezky nebo. Prostě jako moji kamarádi mluvili jsem neměl odvahu k tomu takle mluvit. jsem to nějak vnitřně považoval za velice bych chabé špatné a to jsem nenašel dost čili v sobě bych to udělat když to když mu jen o takové řeči tak taky o skutcích to platí totéž ta se možná velice bázliví člověk. Takže tam bázlivost způsobila že jsem na. Nemohl dělat věci seděl jsem svoji kamarády a tak bych tady chtěl říct jednu věc zajímavo. Strach je něco co pranýřuje ježíš kristu jako něco nepotřebného a tady stejný strach. jsem tady uvádím jako velikou ctnost odkud které ten strach pramenila je dost jestli strach že pramení o tam protože si tele že si přeje pro sebe nějaké dobro osobní dobro no ale nebo pramení z tak bylo i racionálního pramene. kde si nic nepřeju ale víme že to nesprávné podle rod nějakému pokušení. A toto vědění jsem vlivem toho jsem dokázal u p u vyprazdňovat svoji mysl od toho útlého mládí měl. Aspoň občas jsem se nemohl dopustit nemohl nešlo to. Nebo podlehnout těm pokušení kterým podléhali o ji to málem nebylo to možné. A myslel si že to bylo z vás živosti a si při se že si povinná že to byl strach před bohem že se na boha nevěřil. Je to s tak z jeho důstojnosti kterou jsem občas poznával v době prázdnoty poté jsem něco z jeho to je z tví z jeho moci a dosti dělo ani se zase viděl to jeho síla pobytem že není třeba si to definovat jsem jako dítě nedovede sledovat jak ji tam bohu nepřičítal se všechno považoval za absolutně přirozené ale i to že jsem se straně těchto v svatosti jsem předními utíkal pro co si utíkal z to se přímo z je to. Že utíká před pokušení. Jsem nedovedl od otec utekl prostě nebyl nad ještě že to mohu milovat víc ale vše co se dost menoval jsou velice účinné abych miloval dvacet tak všechny vizte učně protože se osvědčili ten se nás jen toho jsem to od vyznal nemohl dopustit některý věcí který se věčně do pouště moji sama rad. Co osou o považovali za neschopné toho nebo z mého nepřirozeného k se ale tento u těch před pokušením pod za něco absolutně přirozeného toho prostředku ano silo tak ta otázka tam bylo božena protože nemuseli pro potřebou tam jenom ho k od s. bych že byl proto a to proto hledisko v v v v z mělo všech tu zkouší všechno zkoušejte svatý pavel a dobrého sebe v. Si že poznám z staré z něco dobrého tak do bych ti dvacet toho z pouště. Nenechat pro své způsobit. Ale ještě tam poznám oporu něco u absurdně dobro se shoduje s tím co vnitřně uznávám od tak k tomu se dávat přednost asi tak. Ano ano to jsem myslím že každý svatý vynikal nějakou osobu bytostí než čili nešli na to za to měl před se co se tady z slyšet. Nanto každýho jiný lehce protože jinak založen musí podle své na školy. V jsi počítat jo. A jak to nedělá tak mi přirozený před pánem bohem není možno hrát nějakou nepravou úlohu nějak se tvářit se lid z on to vás vidíme my jsme v jeho vědomí v on naše vědomi denně ale myslet do vědomí či něco předstírat nebo co si nalhávat v tom. Po je napřed ztracené že na tuto věci uznávám. A v něčem třebas ženu nebo ve většině je to v pořádku to upřímné komu se tohoto vše pokřtil vzdávám tak se musím napřed dobře do zvážit proč a teprve ale si odletu otázku proč způsobem dostačujícím kus po kojícím tak mám právo opustit něco co to velice říká. Například bych. Po roku třicet devět potom u od přátel jisto od sebe věd ni nemohl věří že byl svět stvořil. Nebo. Této li se která je v starší než křesťanství atd do sis z že i do dneška hraje ne a ustávají do správnou a se nemohu držet. Naopak se musím se třebas to martu tele. Katolického některých v do mat před ve nebo jmenovat že panna mary v neposkytuje poslali ježíše. Jsem si vědom toho že on se stal přestože panna maria zrodili. To věčné co se znovuzrozuje bez přispění někoho druhého a i když to přispění tady je ale ne toho druhu dualistického že to je to přispění které sahá za hranice dualismu na že ten pes tes mám jsem byl rád prorokovali v lidském když chtěl zabít. Ale rázem se dostal za hranice dualismu když zabít nemohl či o mně pomohl tebe tedy hrůzou ode utekli do ode neutekl nebudou tak s nic co vám tady říkám by nebylo platné vozů jsou ode utekl protože se ven z ještě že nevidí nebo tak něják z neboť časem vystihnout ano. Že se vám zdá nebo nebo tak přednáší. Aby se vzdal jsem to zažil dvacátých jedenáctý třicet devět všechny události okolo toho vypadají jak se tak stalo o staly se tam tyto věci se všechny nic jsem si nepřidali jsem se neubral naopak se něco ještě u bral aby se pro o zázračně. Ale není pravda že byto byl tím pádem ukončen proces s tam jsem se opravil na určité úrovni narodila a při z narodil jiné úrovně a tak dále ale byl bych rady byste všichni věděli že jakmile jsem se zrodili v tomto světě že ses teď jednak narodili zde na tomto světě pro ni vedlejší to je úkol. Příkaz úkol daný příkazem ani takže se cestu nenarodili o čem již nevíte a to je příčina toho úkolu no a to je důležitější co ho přát které je tak by se do věku kam nepatří k toliko se nedá vyřešit například v že když čas nezačal ani. Nekončí a že tedy že se nedá potom v čase vlastnění zažít protože to je neskutečné. bych nerad abyste došli k názoru některých indů že všechno co živa je iluze protože jsem moc za jsem tedy nějaké životě tam před přetrvávat. A tak jsem se iluzorní zase do života no a tak dále všeho co z toho následoval nic z toho není pravda tady logika se nedá se pokus jet do by se to trošičku dál dovést ale on se mi to daleko nedovede nepovede. Ale jestliže čas je něčím co ustavičně plýtvá z toho dynamické ho bez času a kterým je bůh a to jsem dále jsem jako ve čas nýbrž jako stačit tak pak jestliže vyplývá tak to existuje. Ten čas existuje fakticky existuje potom se logicky nedává vůbec nic oddisputovat. Ten existuje pro že by to co vyplývá z něčeho bylo neexistující. Když existuje v to co vše hotovi k živá obojí je existující jenomže najít jiné úrovni a to by nás nemělo uvádět do rozpaků bůh je na úrovni nepohybové čili bezčasovém a čase na úrovni pohybu v čili to není bůh že ano čili ten na mně tady jedinou záhadou. Jak může něco co je bůh bezčasového nehnutého by produkovat něco co je časové pohnuté které dokonce rozporné vnitřně mezi sebou i se děl sporné na rozích úrovni se vyskytující jak je todleto možné vám jenom trati abyste tuto otázku kdo by se nekladli protože logika by vám pro žádná žádný rozum nám to neodpověděl jak je to do odpovězeno nikoliv. Rozumově. Je to byl u by jasem proč pán bůh stvořil svět to je mi jasno ale na to proč se nehrálo vždycky odpovědět na to pro z ráno bude mět že je to tak. To je ta takovost na podkladě všeho jako se dojde od sv panna matce a je to zen buddhismus která jen na podkladě všeho že to nemá ani mnoho ani ani tvar ne ale je to a může být něco co nemá tvar ani mnoho ani časovou závislost ale je pád. Teď ten bůh je nezávislý na tom co tvoří. Ale toto tvoří je možno být nezávislý na tomto tvořím. Lidský ne ten rod lidské. Ale jestliže bůh není závislý na tom co tvoří a přesto v tom měrou je. Jako sám sebe protože miluje sebe tak miluje své stvoření. Panečku to je slovo do pranice které vůbec slovy skryto po je nedá tak takhle tomu rozumět a se moc radě nejsem sám přes přesně tak jak tomu rozumím pád ekg had. Protože se mi podaří pro nějak ještě z přizpůsobit lidským myšlením budu velice rád ale ano tak tím nevím prostě to ano řek bych z za ním tří z tvá proto nebo prostě mně v z za pád proto aby šel za aby vší potřela. Tak je na místě a hmota je tady k za z toho důvodu že ji musím potřít jako jedinou skutečnost které věří na pro mně velice snadné v tak přít s celou moc tu protože jsem užší zapřel ne své si by se mnou opakoval ale ano pro vás je to velice ne k nese nesnadné takže vám to nemohu tomto z jsem to. Porušovat čili zapírat hmotu od z vašeho jiskra je správné jenom potud že ji budete považovat za mu svého pomocníka na cestě do věčnosti. Prostě. Tento pomoc snů je tak od jako ha musí věnování marnotratného syna pro si je ti. To je kdyby se to bylo nestalo tak ten si na nebyl oslava potom vedli vite tak to je přišel k oslavě že se všechno stává rozpor daným nebo nicotný nebo na promarněným na ž to je velice důležitý prvek vzestup jestliže bych nedokázal. Všechno pro marně. Tak by se musely najít lékaři který by to za promarnili jak tyto mých očích prostě udělali zabije jestliže ježíš kristus nedokázal před sám sebe za by to vedlo špatný příklad tak musel dát sílu k tomu aby ho z radili jidáš tomu jidášovi aby si to zařídil jakože sám byl popraven. To si zařídil prosím vědomě si zařídil mysli vědomě on se tady do popravou od ty z mu z zařídit. O pro individuality praseti být oddělena od boha za si sví popravu to ona od musíte mnohosti o třebas v osobní spásu než již víte dovolit ji popravit na. Ježíš kritus nikdy nezapíral nebo li na je ve popíral nebo víte to právo ji za osobní spásou k v dokud byli před v před křížem. Teprve pak kým v tom ta či na přese li že aspoň jedné věci v prosimvás co šest danou v ale to by tito zapadá tam strasti bude jsou hlasy od u. Že totiž od začátku tu v ježíšově životě mu byl poddán rodí a podá spoj si ve které žil. Teď tím se dostával kupředu. Pak se dostával kupředu tím že odstoupil prostor něco jo opačného udělal ne. Pak dostala kupředu že pomáhal bližnímu ne asi učedníku a pak se o tom vzdálil zase ženo na kříži všechno končilo dokonce to spojení vědomé s otcem skončil všechno končilo. To co co bylo pravda bylo pravda že to potřeboval nic víc se na různé fází vývojové potřebuje vždycky něco jiného. Vždycky něco jiného to se vás to je to je nelogické z s z s když jdete mu tedy z podle svého spoj si ježíšů život. Víte když tu život algoritmus podle toho se musíte svítit když se to někam dospět jak to tam když se třebas znal od lidské větě ho z těl rovnici. Kdybych si rovnici to miskou ix na druhou plus ix rovná jsem nula řešil po své. Ne podle ale kolik mu že na se musim děl či to je to i s. A on to co nám o na čili o to li kol o dycky to bych si závad muselo mám vůle ne čili do bych musí dycky nula atom se v závorce musí být tak jak on volat jak se nekoná jsou závad kou o dej dost dostanou vedu k jemu i s to je to jediné měla této ale je mu je v bezvadně znázorněné se životem právě tak i ta algoritmu nesou třikrát vody ne anulování o sebe a o vám čtrnáctkrát toť těmi o ztraceny v sebe a o vám. M. Prosimvás to nebylo pro toho. Ale cítil jsem se být anulování okamžiku sedmnáctým do roku když jako jsem ty si to všechno co bych ti zažíval bylo tupit věčným dobra hloupost to bylo povrchovou host lidskost k ničemu život v z tohoto byla ten nás to byla temnotách hrozná ale tam mně pomohla k tomu abych se o ho od toho odvrátil těch sedmnácti let a on se přivrátit jednoznačně k tomu novému to co mně při. Pracoval tak přítomnost boží která před tím nebyla. No a jestliže potom el. Jsem se s vypracoval k od svatýho mi do tomu směju el tak potom zase bylo zapotřebí něco jiného tu. A ho na tu svatost je ten ku du tvé a kolik musí u to přesně ho v je tomu ježíšovu životu. Takže nezbylo nic jiného jestli poznávat že to řekl ježíš kristus si život jsem o to se po za tebe tam jedovatá jedenácti sice nevěří tento nevěděl vůbec se toto všechno se jsem zažíval vědy ježíš kristus ukázal toho dokonale svým životem a jenom po komentoval jakými věčný pokoj komentář a neúplný komentář. Cítí ku tu ano not do nové odkud kokr jiné odpusť tuto tedy bude na nepravém místě užita v takýs jedu hrozným způsobem. Protože se kdy zůstával v tom okamžik si přijaty si do hloubky stavy se na povrch. Ty ta dali pozor jako rady s to s. V el z vědu tehdy když se budeš od rána lovit rozumíš tato ty děláš poctivě lovit ani z ani všudy škoda u dovíš. A když ježíš řekne jej tahu by ho a ty zůstaneš přitom lovení na povrchu ku ne pro by mně taky zase jistě z od byl k tomu musím zabránit. Tak když chce aby přišel na tu bylo tak je to tak je to chvíle kdy přestaneš nově kou as analytickou jo. Analyzovat by tomu petrově byla řekla je to marty nic se úroveň tady s tady třeba neni jo. Tak musel opustit tuto věku tuto analyticky musel opustit a na lovil to li se s tím je to kali. V hlubině je nepřeberné bohatství v na po dobu není z prosím to ještě rod je v pro v jeho a v onom v č. Tak ne on a to pokoje z toho byl by s pánem bohem co by to dopadlo. To nebylo na zkušených víte bylo moc jsem ještě že jsem jej byl svatým tak tak to s to to byl prosto o naše z svatý no ale abych tady řekl tomu dosud jsem kde hlase o slovo nebudu komentovat že on při svém povolání víc než při kolik kterýmkoliv nic analysou potřebuje kdyby se vzdával by to u nich je to od něho je to řešení povrchních věcí a tak v. Ty povrchní věci ani ty povrchní vina zdola. On tento liž to nejsou správně povrchově provede tak se může co za když ta ale samo nepřinese účinek který vodní očekává v to v pořádku když k v klidu ne odsuzování vnímat jako na listy od odstoupí nikoli odsuzování opakuji oka tam odsuzování o tu továrně odsuzování ano tím ne. Nýbrž klidně odstoupit a přít jiným za bylo a to o vás citovat ve tupou to z přátel vědět co kam patří ani tam nepatřil tam nech spát ano. A to je vždycky člověk či ještě založen teď tím větší v u takovou tendenci el spát tam logiku nebo svůj rozum nebo svoji moudrost nebo svoji nebo ty si prostě tam kde ta věc se nic nemůže z moci naštěstí dalo levici nemám el takže nikam spát nemohu na. A metod vyslyšena. Z tu jsou pro vjemy my máme dány je potírají nikoho z předešlých pro ku ani ježíše krista. Čili od svýho mohameda si nepřáli jakou soustavu nýbrž o su a on tu osud podává mistrným způsobem. Ale kdyby a varoval každého že do ty jeho řek bych komentář své těm minulým moudrost jsem bude číst doslova že se dopouštím největšího hříchu ten na rozdíl od jiných proroků anebo mesiáš domem čeho o do větší hřích brát písmo svaté doslova a proti řeknou když to dělají jsou ty jsou silové a neberou mohameda doslova. A neberou mu ani ty předešlé pro ky ani ježíše krista doslova. Tak dělají že pokud k tomu mohamedovi věří dělat když již celým takže je to nejlepší z dosavadních náboženství. A jsou přístupni a to jsou bože jenom vstup silové s. Jak máme dánu všem náboženstvím a jsou opravdu na kraj ježíšku to sloučení všechna řeč je to pro nic v tomu ven na dal nan nenasvědčuje na ale to tak v protože ti jsou silové protože jsou to asketa se toho taky pro viděn a pro všeobecnou lásku bližším bohu to jsou všude pro se o vaně po pravá rovno opravování chovej lidem tak do přišel do duše všechny by byl tak by to taky zabila a toto je byl děly atd. Že při tak to živo děly jsou mi tvé o tu tři u od třebas egypťani všichni opravuju tuhlety z s. Z s u svých. Proberou ho plně ne čili to jisto že jsme řekne ne na to řekl nám že se toť tělo o do za horu berou ho ne na toho jemného nitra.. Protože to na moc se napoví a a po svým vstup budu o to co u sv sv sv a. Ve se v postatě včera řekl tak to je vše na kdy to je to ježto na svého jednat styk s děje se to si zase tom tady v praze žen a. Jsem velel byl asi jeden z posledních lidí kteří měli to štěstí v uvozovkách. Že přežili be čtrnácti násobí operaci za vědomí ní. Protože po mně nikdo tímto způsobem i v nebyl léčen zase v uvozovkách vleče no ten protože jánský někdy koncem první citové vrátky vynalezl skupiny krevní. Bylo možno nás jen toho podnikat transfuzi krve jen a k tomu mládě či do z na děti z který měl o do vjemu člověku se nemuselo. Ode výlety musel nebe tělem trošku smyslu že ten myst ožil nýbrž jsem mohl odebrat všechen čili ty operace by se byli omezili na jednu jedinou. A nemuselo by dobýt do myslemi ve při vědomí nýbrž z nade z ví. A to dítě bylo nesou protože jednat a nejste zjevy v byla neb neuškodil čtrnáct z ano to by to naprosto přivedl k že s byl tím sví ve tak jsem ve patrně poslední kterým se podařilo vám tohle toho ovšem když to teďka budu definovat be tak to neznamená že do chtěli docílit oni toto nevěděli protože jsem se nad ale dokládat řekni drobných věcech mi kromě toho co víme že dělám. tak my děláme vždycky něco co o čem nevíme že taky děláte děláme a v tomto případě lékaři dělají něco o čem nevěděli taky dělají aby toto mi tiší jež to co dělali oni se snažit o zachránění mého života napřed prvně od při od prvního telat si protože to jsem tady byl těsně před smrtí. Kde ji tam byl velikém napětí v tom kloubu a při vinno telat se snažili o zachránění be ruky. Takže he ven tohle toho že oni udělali přitom zároveň něco co nepředpokládali že dokáží to znamená osamostatnili vědomí čisté vědomí. A tím ho vybavili v dokonalé vybavili z toho se ku a ne o kterém pořád mluvím vám tím že ho vybaveni se ku a tak mu dali svobodu. A to dítě tedy v jednom a půl při tam letech bylo tedy člověkem svobodný. Po stránce svého vědomí do vědomí nebylo omezeno viděním tohoto světa be. Vel dojem prudce omezující vidění tohoto světa protože be. Ta však ty prochází muladharou a odtamtud vidíme jenom tenhleten svět to znamená odtamtud se také oživují naše smysly bez smyslu kritickém nikoliv ve smyslu duchovním návody jsou živé ale jsou mrtvé pro ty vyšší úrovně ale jsou živé jenom proto tu úroveň což ty jsi považoval za nic z čili takové ji po do za mrtvé a tak el oni prostě způsobili. Že jsem po každé operaci vyšel z toho jako člověk s čistým vědomím a teď jsem si dokázali ještě nebo případ tat ten dokázal ještě mnoho dalších důležitých vědecky důležitých věcí be že totiž kdyby se člověk v dospělém věku ocitl před s čistým vědomím be tak by to mělo za následek vědomé spojení s bohem nebo věčným životem vědomé. A tadyhle be protože to bylo dítě tak to nemělo tento následek. Vem protože nebyl ještě to dítě ještě nebylo celým transformátorem který by dovedlo be do časné převést na to věčné be. A my jsme v těle či může v tom časném takže do vědomí bylo v tom těle v tom časném nedokázalo všechno časné převést na věčné be a na jsem to jsem do maličkostech poznával co je správné podle vůle boží anebo do osobní vůle a teprve jsem dospěl najednou tady bylo ben jako následek toho co ty lékaři dělali al as kde následek be be. Řek bych o proto se ve životem kterých dobrých počínání be bez jsem se za tváří krást před věčnou podstatou člověka be nechtěně bez víry be by tohle to co vám důkazy jeden za druhým tak významné be že věda kdysi se toho bude před to z chopit bude z toho žít ještě dvěstě třista krista božena tisíc sled. čit tudleto z pracuje ten domu be protože to se lékařům povedl u saleský jdou be kdyby tam ve řekl všechny následky. Be be byste žasli jak jsem mohl aspoň dneska poznali pozorovat ten cele do pronikání boží vůle do lidské vůle.