Karel Makoň: 90-08B-2 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Není možno není možno zla sil začli četba atd technicky nemožné toho lekla z každý řekne že zlačnění brzo za den. Ale zasvěcení to jde o jiné zlačnění které pak tedy tři k ku. On neurčitý počet času dospívání do další ten ho do další úrovně vědomí. Do úrovně kde člověk učitelem takže on dospěl a tou chvíli ten sat tam přestal mít úkol minulý. Kde jsi mohl dělat právo na to aby vládl ty tou lidskou bytostí a vládl správně ne jako svatá nýbrž jako. Jdu si šel jako nositel světla překlad řečiště v že ano to znamená člověk s když se vzdělávat protože tak. Stává se je nositelem světla které nemají nižší tvorové atd tak dále a takže ten on si šel satan není satanem v tom nejhorším na smyslově než skvělým nositelem světla se člověk nemá zavrhovat tato světlo rozumu které taky od pánaboha a nad kterým je donesen dokonce třicítky symbolicky třicítky ježíšovi když na živu. A no. A ten satan tedy nařizoval tomu ježíši na konci těch sice dnů klaní se služ vně. To na rozvádět tam jsem jsem znázorněno přesně když to pro můžeme přes měrou sv tyto na ty tři části. Ale teď není časná analýzy ty je čas na syntézu na toneme čas že bys nedospěl k syntézi a třeba chyba. El a on říkal tobě nesmím sloužit sobě nemá sloužit to by se nemám klanět jsem musím klady dvěma svém otci a tak dále a od toho a pak je satan nás odejdi satane on bez onoho nezničil on říkal odejdi satane odejíti na jiné pole působení kdybychom byl daly. Totéž řekl svatýho petrovi když ho když mu říkal pane kdybys neměl se nechat ukřižovat nebo za bylo povel pod poučen vstal tím kompromituje celé svoje dílo říkal ty svatá tak nazval satanem. Je pořád říkat při pod nohy vámi neděle v tom byl tomu petrovi takle s v ní. Blahořečil ale když jindy bylo zato milerád že ho nazval synem božím že ano tak je také vypadá světel z jeho vedením neboť byl petr postaven nástupcem kristovým na zemi jednou bude satanem a jednou bude andělem božím. A prosím s tím se musíme smířit. A musíme s tou cit je v jednat jako s někým kdo oba dva úkoly. Co ta si že se napáchal zla. Ale stejně se napáchal dobra tato do neska páše pořád pro že dneska vykládala události starý do zákona jako událost těla jako stavy o to nesmí dovolit. Kdyby události z tady za pravý daleko stavy no panečku všechna čest. Tak by se ocitl na úrovni než vědy v něm nic dál než na úrovni než my ve věci to to je pro ni stav např jevila si nedovede představit nebo ji neviděla složení atomu a a ale přestože to nikde viděla o na předpokládá skal tři části a tak dále. To je předpoklad správný předpoklad neboť to se dají vodit že to nesprávné další důsledky rozbití za ten na tak dále. Tak ale my bychom šly kousek dál satan se ocitl v tom novém na pojetí novému úkolu a to byly ty nedokonalé vlastnosti lidské to byla prvním funkce nová a toho satana že bůh otec zvolili ježíšovi že dvanáct učedník. Znamená všech při šel drž češtiny symboliky všechny lidské vlastnosti. Které byly chybující povýšil do vlastností vedených kristem vedených bohem. Toto povýšení vlastností lidských kdo vlastností božích dělá člověka obyčejného člověka učedníka páně čili tady je znázorněno když se člověk stává učedníkem páně v kdy když o lidské vlastnosti boží mocí se přejít na vlastností božské ovšem není to je něco co by jako bylo bez mezer dokonalé. Než prostřední fáze vývojová ve které funguje jidáše o zrádce el petr jako my nebyl zapřel. Ježíše a ostatní taky za vede na svatý jana roste li pod tím křížem všichni zapřeli no takže tak se to vždycky radostmi ale že ho zapřeli vidět zahrady getsemanské kde ti nejlepší z čili nejí kterými byl taky já. A jak mu a petra tam by ti tři v zahradě když ježíš prosil žádal od toho aby se s tím modlili aby od ježíše byl od dělat ten kalich hořkosti které li který na něho čeká ta oni vystaví se modlit usnuly česky řečeno lidské do s těmi jsou schopny ho k na zbavit toho utrpení spojeného s tím že vnitřně umíráme máme celý život že my děláme a chápe jako já. Kdo si přichází z ježíšku na něco po prosilo o ho znaky do potřel že pán tuto někdo prospal nebo si žít jak by to tam v tom působil vůbec ne. Že to fáze střední dualistická kde podléháme zem partnerství relativního dobra vzaty mým zlem. Tam v fázi těch tří roků el je hlavním páterem relativní dobro z relativní zlem to předtím nebylo pád dej to je a potom zase nebude po těch třech v teďka to malinko přeruším prosimvás protože temno svým lékařem tak to prostřední fáze vývojová ano kde člověk žije z partnerství do rovno pravého pád. Ten s tvým relativního zla. Ale relativního dobra a říkám rovnou trám do podškrtávám v pro pravého partnerství z toho žije v v části učednictví. Nám on byste řekli když žel ví. Ježíš řekl se zeptal svých učedníků chybělo vám k sobě těch třích let co jsem s vámi chodil oni museli přiložil vůbec nic jak je takto do rok právě partnerství zla a dobra relativního zla dobra bylo pro to relativní zlo se projevovati v nemocní které on let léčil el to rozlišení že se netýkalo těch učedníků nýbrž jiných lidí a to nesmí mýlit protože ten pocit oddělenosti učedníku od těch dob. Partneru které léčili nebyl takový jako je naše rod rosu rozlišení oni se s tím by tolik oddělíme bytosti od těch či léčili vel protože je vyléčili z pozice je to jsou moji příbuzné nám tolik tohle si rozumíte nedůležité tak ale tam šel do chtěl počal pomoc tato léčili čili oni se měli vinen těch střílet pokud či o tom jak se postupně máme zbavovat pocitu oddělenost. Jeden od druhého tedy se zbavil pocitu oděno z jen od druhého tak jsem nedostaneme do pocitu spojení s bohem. Jak můžeš milovat bohatého nevidíš když dejme výhod to máš před sebou tak se můžeš naučit odnaučit k ní. On pocitu oddělenosti jednoho druhého prosimvás mám. To tam jo no tak tak prosím když na že si všimněme zažene a že že jsem to nezdá mluvím o něčem novým a. jsem byl o následování krista pořád v jednom kuse v tady máte dojem že to totéž ale vám dneska mluvím o něčem do vjem o asimilaci život byl vše k sta. A to je prosím novinka pro vás nad protože to asi milování jej ze života e v mámeli je provádět ve by z vědeckého bude v tom nikdo nic nemůže mít naopak. To musí probírat za ty dispozic které jsou dány životem ježíše krista a naším životem na straně druhé z tady byto podle ty viz o ze provádělo se tak tak asimilace neproběhne nebo probíhá příliš pomalu ty mezery mezi z zel. Těmi asi milovanými ale dosud me asi milovanými ve stupni vývoje ve by byli při zdlouhavé nebo bolestivé. No tak teďka atd. Vedle asimilovat se dal či část atd to jen osm vůli o to jak se asimiluje další část vývoje lidského tvora. A v tom smyslu že přestává být učedníkem páně. E to učednicí spočívá tom že jeho vlastnosti lidské vlastnosti. Jsou z voleny od jsem k tomu aby sloužily tomu osobní vedení ježíšů a kdežto o tom jak se dojde nad konec z této části vývoje je tak nebudou sluhy el v máte byl jsem byl měl to skončilo mé. A pak se stávají přáteli je říkal ježíš byl na li se při jana jen se v nás kapitole. Odrostli jste učednictví a zač dáte být mými přáteli. A hle jakým způsobem se stali přáteli ho zapřeli dělat tak dále to všechno zase bude se moci řídit později dneska to nepude a to není čas. Ale to nezříkat jenomže chci se dostat ke konci to je dobře aby se vzaly celek a potom jsem se o vedu dostat. Tak oni se stali přáteli toho ježíše tím způsobem se řeknu ve zkratce ve chvíli jeho smrti na kříži a utrpení před křížem žen přátelé s tou schopni přestat věřit svýmu příteli. A oni jako většina za ty dva nepřestali věřit tomu ježíši díti víte svěřil řeknu a tím se stali pravým přáteli je tomu tak. Protože víra kterou která byla o nic tím činitelem v těch třech letech jejich učednictví přestala být o nic tím činitelem přestala být návodným činitelem v takže by překážkou a oni si ji tedy řekli. Protože ale když s přítele zklame tak se mi toho člověka opustíme. Protože nás zklamal to je záležitost přátelství kdežto když zklame mistr učedníka. Také není možné není dovoleno řádu mistrovského učednické jen aby pro toho. Žák nebo učedník opustil mistra je žák musí vysledovat mistra i v případě kdy o to ji hod aby si myslí že ten učitel pro s tím nemyslí správně na to je jeho klamný dojem třeba v tomto případě a musí se ten učedník přesto přenést ale přítel se přesto nepřenáší nechce ceně o trošku dál než učedník a. Pro vás zatím nepochopitelné jak protože dál. Když opouští toho kterého si neopustil ba dušoval se že oni nedopusť jako svatý petr. Je dál protože přátelství není ještě spojením dokonalý je pouze poměrem poměrem lásky osobním poměrem lásky. Že v tom byly ty učedníci zklamal jakože byly protože si mysleli tato trpěla tedy byl svědkem toho kdo to je tomu tak neni si mysleli že on neopustil a že tedy si doslouží toho názvu spasitel protože sám potupně zemřel v byl na svým protože ona podobně i z toho je pravda sice on se od dobrovolně odevzdal oběť tělo jsem to trošičku před chuti řekl při těch kdy minulých obrazech to se tam protože to. Potom o tom pás vrátit ale že se tomu nebudu vracet jámy řeknu rovnou kupředu že oni ti žáci se měli opřít o něco jiného. Než o svou víru ale oni se měl dostal do stavu nebe. A ve stavu nebe je naděje a víra chabou vlastí za lásku. Ta tam musí zůstat aby ta láska mohla zůstat z nich tom bude třeba aby se smířili že nesmí překrývá na to být ani vírou ani nedějí láska není pouhou nadějí nýbrž stojí nad láska jistotou. El tam byly ji že když že se navrch ukazuje že to není láska tak přesto miluje a ne ten dal svatý jan jen měl stal plout budou protože věděl že on své nezmařil nýbrž že že to že smrt je dnes nebyl zmařen násilím nýbrž že se zmařil dobrovolně do toho dobrovolná oběť ježíše krista jako nedovol na naše oběť v tomto životě. On to pochopil tak dokonale ten svatý jan že si zamanul. Že v dobrovolné obětí ježíše bude sám dobrovolně pokračovat. Kdyby se bylo k tomu nerozhodl tak nenapsal zjevení ztratila na el tamto rozhodnutí dobrovolně následovat ježíše krista v jeho oběti je ten nejvyšší stav asimilace který není nějak nemohu vysvětlit než asimilaci jí. To není napodobováním prst třeba dání života ježíše krista do sebe to vstřebáváním tam v tom zjevení několik zase fází provedených daleko srozumitelněji pro aspon než třebas tím životem samoty výše krista protože ten svatý jan desáté kapitole si ji pojídá knihu života. Tráví a tak dále a oni měli strávit také život ježíše krista a to znamená neměli dělo míst zdánlivě nic z. Že že to stráví te takto rod pro plete tak se to nedá číst tak se v tom nedá a s tím byla tak pád jako s něčím vlastním. Co je z toho co v toho v ní. Vejde co z toho zbyde jenom za síla toho uskutečnění a ta v tom janovi zbyla a tak to mělo li působila v těch dvanácti další kapitola větami ničeho do vstupu do království božího to na do nového pro z ale na do toho příbytku u boha který se tam je od věčnosti ale kde do kterého vstupujeme novým způsobem. Který jsme nebyli schopni tam vstoupit dříve dokud jsme se. Nepře školy li z po jeho osobního přátelství osobního přátelství. Je do společenství absolutně neosobního znamená všeobecného a měl pán bůh v tom vesmíru nepatřit obec že n. Óm tak jenom jednomu nebo v výjimečně jednomu nebo privilegované jednomu nýbrž obecně patří celému svému stvoření. No a tomu se je ježíš učil ti si život nebo před taky svatého jana a ten si to dokonale. Předvedl nám taky přelil v tom zjevení a jak to vypadá. Tohleto ta poslední fáze která nás že v po seslání ducha svatého prosím. Tady brát takle že třeba poměrně mnou jeho života k tomu aby člověk asi miloval tím životem pomocí toho do každého mezi od a aby asimilovat tuto obrovskou moc boží se kterou člověk vstoupit do. Toho příbytku ze které odešlo dobrovolně na tento svět když se zrodil. Víte že je to znázorněno také podobenstvím například podle si mar pro ten synu tele že tem a otec dal pro svého syna který se vrátil málo svatého syna dalo v ní. M pořádal obrovskou hostinu a proto tedy do hodna kdy se vzdálil takovost on nekoná čili je tam jemně znázorněno. Jak potěšil ten svým tím návratem toho svého otce přičemž předtím všechno promarnil toto jež co všechno zákonitosti a potom zase byl o z toho vědy se nemůže do z s to měřit na jedno podobenství. du potom dál v tak jak se jeví potom ta svatba spasitele s tou s ne nesmrtelnou lidskou duší fakticky v tom životě člověka jaký zažil svatý jan k ona tam líčí v kap a to další zase v že najednou na po nikdy při tím do zjevení neměla. Viděl byl to všechno vytržení samo co o žáku dálo v st na poušti ženu která a v těžkostech bolestech pracovat porodu byla to žena sluncem oděna a z z z z dvanácti je známý okolo hlavy a stojící na měsíci před obraz panny marie a zřejmě v k a předním stál. Jsa vám a dal a čekal porodíš aby tímhle pro dítě se tam styl aby mu znemožnil život a ten byl ten drak který tam čekal mi v podobě draka to je čas a v symbol času. Který čeká aby ten plod našeho života pravý protože do ta věčný život. Zmařil no tak. Tos nebo co v tom zjevení nepodařilo protože el takže nabyla z chovám nám bohem do ústraní a pro dítě na poušť a tam bylo živeno a tak dále to se tam přese toto nebudu tady přičítat to zjevení ale nechci nic nenechat je tam řečeno tou chvíli taky dochází těl zkáze babylónu v to je nutné před. Tou svatbou proto pouhém podobenství nemohlo být znázorněno tomu z doby znázorněno životně životem a řekli zjevením toho života s pravým zjevením o tom životě. A asimilaci toho zjevení a tak dále a to bylo znázorněno tím způsobem že na ta šelma která se vynořila moře el to je lidská i lidská individualita lidská nejen božská lidská vydali ta mající sedum hlav na sedmi hlavách korunu tedy sedum horu a bez této ku to je těch kdo se. Vlastností těch užití družiček v když je to něco jinou než dvanáct věc okolo hlavy pod na ty panny která porodit na tom myslelo vysvětlit si jak je v tom rozdíl a že to z doby neodporuje te co to je prost něco jiného a tak se a která postaral moře nějak těch deset ruku a třebas prostí všech. Že na to při lidské. A sedmým korunu my žijeme jenom z jedné korun jsem si vědom jenom k jedné kor nejenom pojednou králoství ještě neúplně ještě zneužíváme. Tato šel měla řek bych nějakou jinou ušel mu dispozici která byla podobna beránkovi byl tedy je to řeč jenom ale mělo dva rohy. A protože člověk jak tady líčen v tom případě jenom málo li to znamená žil dvojí v v ve dvojnosti nad tím dobru a zlu. Ale žití se do zkázy zrovna jako ta šelma celá u hle šel při rod přirozenosti přírody na to. Z to je velký babylon který se řítí do zkázy a když jsem tereza zkázy zřítil když nastal konec světa pro svým. No tak teprve potom může rozumu zrození nad rozumem ten svatba beránkova svou nevěstou a ta indy bylo tam krásně znázorněna že i jako nový jeruzalém. Čili si to tam lid žádat neboť to přes ten a psaním na tak se dovíte co to je ta jediná individualita lidská a v v v v ve které jsou obsaženy mnohé věci dohromady ale jako jednotka. Let tak to je po stránce je toho jak to dopsal svatý jan ve zjevení v ale se vrátím ještě k tomu životu ježíše krista protože tam jsme odešli v okamžiku smrti. Okamžik smrti ježíš ukázal že se musí vzdát svého ducha svého dne božího svého ducha a taky jsou v zdál. Jestliže se ale nevzdáme všech výdobytků duchovních a to bylo do k k i duchovní který měl za sebou ježíš kristus. Nedovedeme se dostal do dalšího stupně vývojového on se jich vzdal a přece se vzdal všech výdobytků svého ducha. Tak odevzdal toho ducha kterého jsem vzdal bohu neboť to patří bohu a ne jen on si jej nesměl přivlastňovat on nesměl dělat na při nadal zázraky tak dále. Ten maličkost příklad nedělal ale důležitější je že si to nese přivlastňovat. Že nikdo z nás si to nesmí přivlastňovat nebo jsou období jemuž to nemá přivlastňovat ještě lépe řečeno a no a teď tam bylo padesát dní po smrti ježíšově na kříži za kterýžto padesát dní dozrával ho v ta asimilace do se dozrává od od z toho bylo založeno v těch. Učednících ale to co to padesát dní zrání. Co to znamená padesát kraje pětkrát pět smyslů ve všech smyslech to musí toho za dozrávat. A ty smysly jsou naroubováno člověka pudu či padesát pět stanula člověk z jeho pěti smysly žil z jeho pět smyslu lidských je přeměně no. Na smysly božské. Tak tato fáze se dokonává během padesát potřebuje daleko větší zrání z na příklad dejme tomu na poušti ježíšem nebo při ni o době stal v po se na to padesát dní znamená daleko větší část. V čem to pozůstává toto zrání tato řeknu trošku zdlouhavě protože nemám čas ale řeknu to takhle my se stýkáme s lidmi jak se tady vidíme jenom se zakončení mi nervovými. Například váze vidím cítím slyším a pro vnímám se zakončení nervových vás vnímám všestranně všemi smysly všemi pěti lidskými smysly. Ale těch pět lidských smyslu svůj božský základ všechny smysly jako všechno ostatní pochází od boha čili se nestýká s vámi tím základem božským. Čili to jenom tak odbývá a vy dohodla ve kristova nejste vědomé kristovy o toto odbývá on taky ten prosimvás v na tohleto je vzájemné klamání sama sebe. Viz ses sami se sebou on ne setkáváte když se jenom takle k setkáte konce konečky svými smysly k svých smyslů to neni setkání člověkem setkání člověk by bylo vstoupit do jeho nitra a celého s celým tímto nitrem se spojit vnitřně. To je pro setkání člověkem protože člověk je komplexní záležitost je tedy chrám boží a do jsou také ty jeho vlastnosti jak tělesné tak duševní no a toto setkání zaměňujeme toto pravé setkání s tím duchem a s tím bohem a s tím nástrojem boží tak hnutí mějte za toho. Že prostě to neumíme se stýkat s č s člověkem s že to dovedl ježíš když v jsem to na chvíli uměl na čili to mně když jsem se z toho od toho ve svaté by se zabít tak se najednou to mířím došelovi tam přes čas ženou věděl. Že. On se přese proč protože se bojí o svůj života myslí že se něčím provinil sebou jsem žil v něm v tom člověku setkal se poprvně v životě se li člověk jen s tím trpícím člověkem a ne z obyčejným ale s trpícím člověkem z hluboce trpícím člověkem tys tam se občas v když se mu řekl berete do jeho život a jeho pohnutky proč se přese na tak dále on říkal ty všechno pro jako by se ho byl žil pro trati věřím a co mi řekneš. V tom poslechnu pomazal za měsíce a ten lékař jiří došel. Došel tam hle který dostal se tam ale kam jsem se dostal za devět let tedy el při daleko těžší podmínka životních kdys nemoc davu o do od mu danou polohu logickou ale nebo dělat žádný jógických cvičení nic takového nemoh a o přesto domy sice dosáhl toho spojení protože se absolutně věřil. A to znamená on věřil tomu bohu byla proto o ty doby jsem se jinak začal dělat na víru jako na nezbytný pro člověk může ve pán vývojové nebes které se člověk se obejde kdyby člověk nevěřil tomuto životu v ve kterém žije který je na byl a končící tak by spáchal sebevraždu v ale protože mu věří jako by to byl žil věčného on do z ve se po celý život věčný je tak. To se ve od ve pán chová ale žije si tu jako věčná bytost které nejlepším pořádku ten první. Svatý král vel který k němu přišel ke každému všem přichází voda v okamžiku narození. F. Tak se zase vrátím k tomu jsem přišel na konec padesát ky kdy dozrání nebo k asimilaci toho předešlého co zažili ne ti učedníci coto zažili. Zemřeli oni na kříži ne. jedno větší chyb křesťanskými styk se s po na ten kříž od nás to století do koncem byli nositeli začlo co je v těžkém styk mat žádnou jakože visí kristem křižování not to je hrozné z materia zvaní a to jsem si velice vážit svatýho liška. Hrozné zmaten je pravá ani duchovní vědy není třeba a není možné s kristem na kříž při z vstoupit to říkal ježíš kristu. Svaté terezii a je to pravda ty nemůžeš být křižován a jsem do tebe k vám nestal se do roli spasitele ukřižovaného. J se mi jiným dživan za všechny to nemůžete pochopit jak jeden se může za všechny dát ukřižovat ale kdyby to nebylo možné jeden za všechny. Ale tak by nebyla taky pravda žes nejsme oděným bytostmi z neoděli bytostmi a a li žid do to pro tak jen za přitom může dělat. Jeden za všechny to udělal. A myslel na to musel spolehnout a musíme všechno udělat el z toho z nás disponuje k tomu aby si ježíš za nás mohl na přišli nechat vší no a to se stalo že to krásy znázorněn životem lišit kriste učedníku nebo kdy za li je ale teďka co se stalo v okamžiku kdy konečně o dozráli. A že asi nalitou minulém. A osy se tváří pravdy k duchu svatému znamená neosobního vedení ten duch svatý. Ten k nim nemluvil. ve nejednal jako člověk kdyby bylo že velikého učení jeho plameny dělat modlit najednou uměli co předtím neuměli el takže například kdo by jenom se zase ale on tam byl řekli přerod tak se u toho zastavím mluvili jazyky všech kteří byli přitom ní. Prosim rady by tady ne mezi vámi nýbrž jen tam protože to nejsem atakdále každý jiným oděl přitom mluvící a město vůbec nerozuměli jak nevědomě sestoupil byl duch svatý. Tak to by ho byl dál česky ale kdyby to byl v ran jsou s tak byto rozumět si že by dostal skutky ve svém abych mluvil z jeho nitra el ve které vrozená řeč. Dali ani proto ještě nám že na nějakou jinou konkrétní naučenou řečí naučenou řečí není nýbrž řečí vrozenou. A tato rozezná řeči všem tvorů společná. I těm husám a mám takže vyšší mluvíme touto řečí vrozenou ani jednou čem tak pod na všech i rozum. To jsem maminka moc živila než oni o jsem tam mluvil celý mu dvoru to ode mně a on pak na přitom byla a říkala mně toto mluví za řeč narozené ani slovu a. A ta zvířata tady najednou zastavila se v pohybu dávali na to neb po z toho a co pak že ty slepice a zkusili a tanec kočka ale tam nevidím hada a ten had přestal se plazit po oko od ji po tohoto stavení poslyš do to co mně a dává pozor na to co říká říkal maminka. jsem říkal jeho maminko jak si to nebo jinak vysvětlit než jedním slovem řeči kterou jsem teďka mluvil. My zakázalo tu že ještě jsem nesměl čili nadto ještě šla po je to dokonale znal dokázal jak jsem dneska temně za po na všechno jedno z toho si například on například si martu ale když tu z vás i tak si o tu víc šlo tak si od toho víc slova o sanskritu jedno slovo večer věčná tedy. jsem nevěděl proč je to pro co k a ti ženská on to v k a si to napověděl či horovi do host. Že člověk přímo poznávající jsem v tomto přítel poznával pro zenu řeč a nikoliv mi dojít zázračného a ne každá husám málo vrozenou léčka a že ji dobytek no rozhovory prosby byl s tím schopnost kterou člověk ztratil při nepotřebuje. Ten se přede ty on večer jsem němec se rase nebo či tak jsem mají možnost přít. Je velká vymoženost. A v tom zvířecím životě je otáže možnost se od oni si rozumí jenom tím. V tom svém stádu třebas co vidíš tělem kočkou vytýká ano kočkou vybral šelma nerozumí jsou vizte a tak dále. Čili to neni vrozené jako u člověka nýbrž člověk transformační a v daleko příliš je dokonalejší než zvíře byl do z věřit že jsem vejde vrozená řečeno částečná. Nebo husích ano ale tento než naučená kdybyste si vzali mají k jeho oslátko které neměl by při to se setkat s matkou a z to jsi mi husami ne. A krmil byste ji do pak si byste i potom do stáda. Tak byste zjistil dospěje tak byste zjistili ta husa umí všechny signály těch dospěli musí denně vzal je to vrozen kdežto my neumíme vnitřního než co jsme se naučil od svých rodičů v to dokonale překryje tu vrozenou řeč zrozená že s lidská je taková že všichni tvorové. Od člověka směrem dolů ke zvířatům prostě nám řeči rozumějí ale není to řeč která byla hodná pro anděly pro ty vyšší úrovně ne že by to nerozuměl oni nepotřebují. Takže hle není to nic zázračného v ní. Naštěstí mně toho mu maminka odnaučila ale co chvíli. Na li si plzeňské pod kam dítě které jednal s rodiči. jsem to říkal při jen setkání s tady byly že takové do dítě přišel jak vyslovuje. Slovo tou řečí tamní které znamená nový technický prostředek. Ten bychom řekli řeči nemůže mi obsaženo o to nějaká staral že ty prostředky nejsi tolik jako trojí pozval řekne o to dítě řeklo projdu z jsem do tak si jestliže jsem říkal to nezapomenu dát za zapomněla vám jenom začáteční písmen deska a konečné takže nadto el končí to a bylo po osmi slabé jsme to všechno je v ale to ale ty když do rozuměli on že ono o to li řekl česky sedneme si a teďka no a on tyto a ne. Jakou tomu vším ku mu ne ta je tažena zhora a starat se tam přesně osmi slabiky popsáno v předmětem princip toho po po mu v ní. A k li s. jsem žasl jak to dítě zná tuto vrozenou řeč etre rozehnal řeč je platná a po celé oblasti i nejnovější výdobytků techniky a samosebou i vědy. No. Tak žel dnes se moc prospívat ale chci pro vyd o tom s seslání ducha svatýho oni tedy nemluvili ničím jiným nebo žádnou jinou věčně a námi ještě mnou ale kdokoliv je poslouchal slyšeli je ve své řeči protože poslouchal ze svého nitra ze svého vševědoucího nitra o nic buď byli jejich vševědoucí nitro k životu. Takže viděli toho ducha sestupovat i na ty co uvěřili než tím byla veliká potíž protože. I přestože sestoupil duch svatý tak ten svatý petr pod že on židů mohl neprosí o těm pohanou ono když ten duch svatý sestupoval na pohany na židy tak chtěl postup při jenom ty vidět postupu od že pod jenom živě chtě vynechat ty bohu a pro tyto to on napomenul musel pokřtít i ty pohany. Ten byl zkusí jak počtu svých na vzorně tedy od který se ještě o jenom toho na ghose viděli sestupovat ducha svatého a nikoli domech křtili potřeby skále větrem čistou stát forma a to by nemělo být co by nemuselo být tak ti učedníci páně na svatého jana. Ono i jsem se po pravil sám se satanem umřeli násilnou smrtí proč umřeli násilnou smrtí do proč se dostali k tomu přechodu svou tělesností do věčnosti. Protože než si jistě si cestou na tu nestačily a proč se nestačili na protože zapřeli. Ježíše nejrozhodnější okamžiku na je na jana zapřeli ho no a utekli od něj kdy on by bych potřeboval aby ho nezapřeli. V je odsouzeni čemu strašnému než ty násilné smrtí ale nají věčném životě pro nic neubral. Protože tady se neumírá tady cenu přechází dycky jiným způsobem individuálně jinýma jak to odpovídá tomu vzestupu konkrétní smrtelné duše k nesmrtelné vší přiblížení citem z oné. No ne takže na těch učení že se ukázal vina jejich přitom zapření ježíše kdežto tady na se nemohl ukázat před na svatém janu z který měl právo jako jediný z nich se v těle dostat z. Cestou existenční nahoru on mate viz ten si je toho ježíše lpěl óm byl u něho to byla oním vrcholně cesta existenční jako ten. A v nějaký eliáš devět století před kristem el v jelena. Od si na bohu tak tento spěl na ježíši a to bylo v pořádku ale on ten ne. Se dobrovolně zdál toho vstupu v těle do stavu nebe jakým způsobem se dobrovolně vzdal že pod křížem ježíš mu předal svou matku slovy toto je matka tvá a ji řekl toto je si mít vůli dal i s ti. Souhlasit. On začal mít pannu marii jako matku přestal být matkou ježíšovou a to bylo výtečné do jeho matkou zabít matkou od toho jana. Ale on při tom se osobně vzdal ve prospěch následováním spasitelství kristova od toho vstupu v těle do nebe to vzdání vám tam neni dost jasné. El z toho aktu při v víte smrti ježíšově ale bylo byla nese kdysi dovedli vysvětlit zjevení satya na ten pro tam jasně popisuje že jsem vzdal toho osobního vstupu do života a přeměnil ho na individuální přístup byl do toho svatého města vědce. Tak jsem řekl vlastně že jediný který následovali ježíše krista i v těle do nebe jako eli je stoletím před tím byla panna maria. Protože tam se vodila zase nazpátek s tím svatým janem. O všechny výdobytky. O svaté na naprostou ježíšových volala při při nohách mistra jana přítele no a převtělovat co do svého života takže byla nebyl vzata v těle prosím do nebe vzata jako viděti učení či to je nerozhodné měl ve neklame žádný obraz který je převodem stavu na události to je pouhý převod te. Tomu byli a jsou li se pravdy všeho to nejsou v straka pout s ty překladem se způsobuje zahrada ale pro za dale prosím jinak to nejde my bychom to jinak vůbec nechápali tak že ho jako udál že viděl jak pramen rostou ona nám je to při tím pane že stoupal na města milostem vidělo ale jejich obrazu se podělo se prodělat takto byl následek pro ději byl následek toho co se nedělo. Cos co je v no a tak tím bych končil ten princip toho asimilace ano v se na se na jak se smířit indické stanovisko snažší oni říkají ty člověče ty jsi kompletní vesmír. Ty si komplexní bytost který a která v sobě a mu ji z kódu boží. Buddhi a nás za všechno ostatní prostě kompletní vesmír. A jako takový si schopen z vesmíru se vymanit do věčnosti. A říkají tomu sanskritsky dát vám asi to jsi ty to jsi ty jenomže je v tom v jedno nebezpečí když považoval. To o čem vím že tím jsem to je to co vnímám smysly za sebe na to říkám. Ta zaměnilo část za celek nejsem jenom tou částí o které vím. A jsem tím celkem o kterém nevím janem o tom chrámu božím a potom ten který říkat toto asi ví. Je čili když toto řekne ind v na takto tentýž smysl jako v křesťanství když řekl ježíš kristus osobě dříve než abrahám byl tak se stalo že byl abrahám jsem to se nestalo ony je jsem v této teta komplexnost indická čili když si řekneme mi. Že toto mohl říct ježíš o sobě máme právo osobě říct totéž ano kdy si toho poznáváme že viz ne pro me to se tak stáváme třebas člověkem tak máme na to k a jestliže sto jsme daleko že víme že je taky se me a nejsi ze se stále jenom lidmi slovo tělem učiněno jest stojí začátku na měl jsem. Je to znamená. Slovo boží ano ta pravda boží ten komu boží se stal lidským tělem to platí obecně. A to přebývá mezi námi a mimo nepoznávají a to platí obecně o každém z nás. To si hle ale úžasně pravým stane dodnes s vámi vysvětlit že z toho nemám máme ježíše krista a on to taky tak představoval svatý jana tak je to chtěli že lepší něco chápat než vůbe z víc.