Karel Makoň: 91-27A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Která a u koho průvodkyně po celou dobu našeho života z nestydí nesl na svém u z kosti o nejsou součástí ochrany které se ty jsi ne v. Prostřednictvím své duši postavit se však úzkostech by bylo nesprávné všimněme si kdy padla z kost za učedníky páně aby od nich odešla. A ji s mocí a učedníci páně trest naše lidské vlastnosti. Měly úzkostech když čili od toho bylo při bouřce na jezeře kde za to ježíššem přísně napomenuti a to jedna stránka věci ale probudili moudrost mistrovu. Voláním ve svých úzkostech na jedné straně se nebezpečí zvyšovala o protože li kost byly ale na druhé straně jejich úzkost přispěla k tomu že loďka jejich duše je přestala bohu s ku teďka poznámka číslo dvě tomu vyd pro tuto hodinu jsem přišel abych na vás trpěl a. My přicházíme na svět a nevíme že by se to bez vůle boží nestalo. Ale kristus vám přichází na svět z vůle otcovy jak se správně vyjádřil svatý pavel ale nejenom toho ale že z moci. Bohu podrobeného ducha a co se s tím co se s ním na s světě bude dít a proč. Moci vodu tohoto ducha se to děje je zde to ježíš vizi nejen vůle sto z mo hodiny své smrti hájil svou potupnou smrt tak rozhodně že je háje proti svatému petrovi když o tento přemlouval aby nepovznesl volil takové potupě. Nazval téhož petra satanem kterého jindy podle prosimvás tu jsem na zemi se jim výrok ty jsi syn boží něco podobného se stalo svatému tomášovi když se přesvědčil že předními stojí smrt svých stali kristus. Svatý tomáš vyslovil nejkrásnější hany národ hodnější lidské viz zvolání oddanosti vyznání oddanosti le. Slovy pán mu li. Předním panna marie překonala svou lidskou vůli as své lidské pochopení slovy jsem služka boží bez tohoto svolení by se byl kristus na zemi neobjevil vůbec celá naše duchovní cesta je vyšší které povaloval soustavou stále odvážnější svolení a rozhodnutí spoje známá ni v novická karmelitánského řádu věděti je dříve petra nyní anežka svobodová. O summa světa ukázka utekla do řádu z rodiny jakmile přešla hrad nitra svaté terezie z avily mění je li jestliže v v v k v. Dělat takže bude ještě více oslaven v. Kdo ta slova slyšel aby do jim rozuměli který slyšeli zase měníte svého anděl tím kdo si že to praví se tam byl jenom svatý dělal. Jedině pán ježíš as svatý dělám to slyšeli protože se nikdy od své a se nikdy od svého mistra ani krok nevzdaloval ten také jimi ze všech učedníků věděl že by byl jidáš nemohl svého pána zradit kdyby byl jeho pán nepřišel na svět právě proto aby jsou celoživotní obětí svět spasil jediný svatý jan slyšel při poslední večeři jak pán říká jidášovi. Co chceš učinit udělej rychle svatý pavel řekl jestli skrze jediného člověka adama a toho se celé lidské pokolení ocitlo v tomto slovem mu do li skrze jediného krista zase bude spaseno toto potřebuje bližší vysvětlení ale to se do tohoto dopisu nevejde budu budete bych ti si přeju abyste se. Byl v ničem nebyla na nejmenších pochybách a ty si v v v v v v v v v v v v projekt tomu v do byl ten si člověk když ba aby výše v v v v k v. V tom ten jež v témže smyslu se mluví o synu člověka ještě jednou do na byl svatého jana kapitola třetí jdeš strasti jako mojžíš lišila hada na poušti čili musí být vyvýšen syn člověka aby každý kdo v něho věří měl život věčný když stane nepochybuje mnoho otázek jako předvídal mojžíš křižování pán ježíš že není li snad oběť kristova věčnou oběti která. Nikdy nezačala ani nekončí jest možno se k této oběti účinně připojit jako učinil kdy učedníci páně ale v i když v mu použité váhání i když po určitém váhání při potupné smrti pána ježíše na tak dále. A posléze nepřicházíme li i my z věčnosti a nevracíme li se i my opět do věčnosti svůj těl říkám když se v ho v tu jsou o proto jen se pro protože ona smysly ses tady narodili teprve od své sliby věčný nebyl pro proč jsi věřící. No a a posel se mu. Nemáme jej i my od věčnosti připraven příbytek u boha jako o tom mluví svatý co ve vizte i my dětmi božími které patří bohu jako svému otci se. Ano hadem cvičením nad ti by se byli všichni do byly nutili jedovatým hadem svatá terezie trpěla při tři měsíce před i vy si s čím soudem v pro toledu protože nechtěla odvolat své přesvědčení že zde na zemi se musíme dostat do stavu nebe ale ne po smrti neodvolala protože jsem její neústupnost pochopil v jako budoucí a poznání světle. Si měl jsem komentovat její hrad nitra doporučoval abyste si tento komentář s přes slova četl jenom ten původní spis jej páni je žena tesaře vám věk němu při polen návod z ke správné nic modlitbě a od míchala tomáš se ve prana. Tato kniha byla přeložena nebo i do češtiny žijí mně taky jsem to z četl a své jim primát tvor. Je tam také přeložen komentáři bylo z nového v on rozbor král. A po kristově úkolu v našem životě který nekončil smrtí v s i ta smrt jista ani jim pána ježíše. A ten úkol trvalo ale ne připojím který se k němu nestanete se mu celou světla. V prvek krát o z obrodu o nic pravili pro nás velký význam neboť se v ukazuje jak neochotně dovolujeme bohu aby vstupoval do celého našeho života a celá tato kniha je to. Výkladem z jediné věty je z podobenství o deseti družičkách pozvaných na svatbu ženichovu věta je napsána v matoušovi kapitola dvacátá pátá se šestý ženich větu vyjděte mu s i s. Je předností celého myšlení stanuli z ve k dal k. Je aktualizaci je kristova působení a protože si kristova působení kolem nás to v nás tou bychom se měli stačit kterou jsem jej stačí v ní. No a. Tomu bychom se měli k na učit jak překlad tvor krátkou dokonale prováděné vnitřní modlitbě a to by nám měla stačit k tomu aby ses celý náš život stal modlitbou podle přání pána ježíše modlete se neustále je pochopitelné že mechanické opakování modliteb k tomuto cíli nevede nevede protože. Tady bylo nutno vysvětlit smysl modlitby růžence kali dali z mysleli provedli a smysl lidských činu sebezáporu sebepoznání aby se všechny do prvky společně s než s tou láskou bližnímu proměnily v soustavnou modlitbu. To je pak modlitba v duchu v pravdě jak se oni z mínil pán ježíš. Modlitba otčenáš byste měla stát závaznou připomínkou řádu v na s dál pod od toho řád toho co napřed a co pod v ale na vás celá správného rozhodování a správné jen na správném místě a v pravý čas. Tam se například dovídáme že napřed posvěcovat dostat me do boží. Než se můžeme nadát příchodu království božího jen vás prosím o jedno nebuďte nikdy smutnou svatou ta terezie byla nejradostnější ženou jaká kdy žila je zajímavé že se stalo učitelkou si jeden si byl s co to řečem čili z měly v. Rovněž kladl s tím svatým. I s ním pólu od letu z doby dokud to cele o deseti svatých přišel sem také na velice návodnou knihu praxe z při promění boha bratra. Onen se z něho je velice návodná mnoho božího požehnal v. Tak v povalit z lidství a protože zavedl zde řád dualistický. A člověk viděl konkrétně ten stádo lidským kolik při stvoření ale jeho působení když padli lidé z ráje tak musel zjistit ten pád z ráje znamená že padli do zla. Čili celý svět lidský myslím je ve zlu postaven dokonce v sobě slyšel tak daleko pro domyslel všem chybě tak daleko že říkal noho jak tomu přišli žili zvířata který byl taky dělá jela osy takže od li tak by si člověk ne přidali jsem non nebyl nebe to dalo by se že to je omyl ty nepadly z rase se se zkazit lety aby že všechny jsou v ráji. A velice trp i tady ale když s když usnou tak si denně opakuju o dále denně. A říkali kdybychom si neopakovaly tak bychom byli tak nešťastnými tvory jako jste vy kdys když jako dřeva zřejmě tat tak krávy je oko sebe říkalo musel na zkušenou a při do dva roky. To se zkušenost veliká na co říkáš a krista s ha hle říkala tak než přesnými nejsme to že tehdy o poziční si svět ve katolické by znázorňovali jak boha a s ha. Takže se vám děly si o která měla podobně dobyli doka rama do maloval. By tím ho o poziční si by tím hadem a panna mary a proti tomu bojovala tři ježíšem. Neboli společnou silou. Ale ona jako první a si pod oni neuznávali a proto ona šla pro na její hlavu. Je to jasný to klas on to jsou ono vysvětloval o tom vím že to jsem tu symbol. volního ale výtek žiju děl jako již nevím z to hodí tento výklad to jsem v k v. požádal oliver abych promluvil o tom jaký význam pro rád a věčný život mají zázrak je ježíšově tak to. Protože to ale velice o že dává otázka protože indové s těmi zázraky nesouhlasí. A pokud dali do velice tak jiné a tam pravil si přejou nejvíc se o prach si zase myslím že v vynechat cokoliv z těch eva měli i z toho něco z tohoto že o zač to jako zázrak je začátek konce. Výkladu správné toho ježíšova života. Protože charakteristika druhého stupně to znamená o čistá cesta první stupeň o z že jsem se za druhý stupeň as spojovací cesta třetí stupeň be. To je v z od was přistupuje k i ze který se nesmí z bylo učit v. Protože tedy bych je byl učit ten zázrak ni onen zázrak kdyby nanebevzetím je mi do by říkali set křižováni a protože to je zbytečné o nás co máme obejdeme se bez toho. A jsou dokonce lidi říkali tím tak to se musí všechno jsem to protože to teče to při přídavek pozdějším to se nemohlo stát tolik na zrod se nemohlo stát proč tohle dneska neděje a tak o již jak si že se vedou. Je protože jak. Si to zase u k jiná buď tedy člověk se ubírat kupředu. E těmi sedmi stupni jakých je tomu v komentáři křesťanském. K těm jsem vstup jenom ale nebo v komentáři diskem z těch sedmi do to se. S úrovní vědomi. A nebo se to nemá dělat vůbec z nebo se máme jen nevšímat těchto věz. Jen se i děly pod cestu osvěcovací a projevy ožila věší. A liší se od první úrovně tím že tam žádné zázraky nebyli a tam zase by samé zázraky to bych neradil aby do tou u víte o že to bude se chybně označeno v tom jemu ě n nejsem proto aby se pak dovolit zázraky tam kde nejsou jako do ty části prvních spojovat mne očistné a nejsem tady proto aby se. Vím máli z části druhé protože najednou že tam od s. A jsem uváděl moc důvodů pro toho kdy kde by na jih místech takže mi jsem se že by ani nebylo třeba se o tom ze zmiňovat od oko četli a rozumem ty. Proč si za zraky se tam musí uvádět. Protože jestliže na první úrovni stačí že se kdysi by do valně. Při očistné cestě držíme nezázračného způsobu života. Tak když to složením do ho normální češtiny tak by řikal do způsobu jak přejímáme sílu boží. A to jim přirozeným nebo o by tím způsobem v že například žijeme a do bože nezázračné. Tak se nemohu za to ale v nejzázračnější způsob tam nevidím žádného vyššího zázraku třebas chce vzkříšení z mrtvých nebo tak to je pro nic proti narozením člověka na světě a všeho živého na svět že se. To je tak velký zázrak že vedle toho protože ostatní jsou nic z. A nebude těžké si je všechny vysvětlit tak že že že. Se nám stalo se je přirozeným naopak zapadají svými do toho kontextu ve zdali mluvili jat tou vynechám rovnou od začátku zázraků ono totiž o kani galilejské a proč vedli nebyl oliver tak jsem k buď tomuto tuto s ku dal dneska dob napořád také dovolte abych jemu a aby se dovede psali jen to znovu vysvětlil ano by bude to to bylo nebi že už. Do škola lásky a to. si no ono ba je symbolem obou dvou duší smrtelné nesmrtelné jenomže smrtelná duše je dostává při narození. Ježíše krista a vůbec z nás tak i to je obdoba dostává sílu z nesmrtelné duše aby se to mohlo dít a dáme to založeno s osobním že přichází anděl v lidském životě odpadá tohleto co zosobnění prostě my se rodíme ale silou nesmrtelné duše která okamžitě stanoví zástup vinni v podobě ale rodící se smrtelné duše je. A takže ta smrtelná přestat se postupně během by složil za přel rodit na duši nesmrtelnou a pomalinku se zmenšovat jako potom na úrovni osvěcovací spojovat svých ve říkal jsem si toto se musím jsme za doby země moc stále více žít kristus v to je jedna a tatáž věc která se ti která pro jiná u a celým životem naši. A takže když chtěl říct nastává doba. Kdy ježíš schází do jordánu a co jsem tady také ještě říkal tam do musí být. A v ní. Podvoluje své svatý mu janu zase volil se člověku on próze z vtělený bůh. Abych se dostal do vyššího stavu vědomí toho o to své v vtělenému božství. Potřel partnera z tohoto světa kde je tak důležitá věc tahle takže si kdysi měli napsat. Že to je. Že ho zkázy ježíš do jordánu se pokřik člověkem. Takže ten člověk říká nejsem hoden ale o na to nedá říká musíš je pokřtít a on při si z mil k tomu přistupuje am nakonec pokřtít v vidět že říká vlastně život lidský prostý přirozený el vzal ho ty pocházející na straně přírody přírodní je absolutně nutným. Teď si ten bez kterého by nemohl mu bůh jednat v tomto světě tak aby bylo zřejmo člověku že si pro něho jinde a tento přechod. Že si pro od člověka bůh li že aby se člověk vrátil nazpátek kde toto je ještě jim ve do před podobenství doma o to jsem synova. Nám za jiných listech tento prvek je tak důležitý že musí být ze všech stran osvětlen. myslím že nejí i v jeho světem tak zvanými říkam tak zvanými zázraky žena žádný zázrak nevěřím ono se tam nedění z jeho než něco velice přirozeného. Lože na vyšší úrovni takže mi do božena za zázračné v jestliže ten duch boží působí aspoň některý je řek lid léčení při ženě tak dále tak že smrt nebo nemoc nebo utrpení a na to právo tak co o něco dělá že z toho lidského života dělá nebo způsobuje konec. Tom pod. Začátek jasné pomoci boží která ji zastupuje i trampoty nahražení čím vyšším čili řečeno prvním zázrakem obyčejnou vodu k seděla ona do na to dojde k ve se pořád takle oku nevrací mu témuž první zázrak doby se li v proč to všechno nastalo tím si si panně to jsou naše vlastnosti by nebyli bývali pochopili. Že nich působí bůh kdyby byli nemohly dělal zázraky a na to se tedy stalo a pod při roky co to dělo anděl se to s každé duši že si zázraky začnou začátkem přemožení satana potom po přemožení satana. Čili tady se dělal nějaká ve ses dala nějaká základní změna v ten sat tam do doby přemožen nebyl to aby mohla vůbec su od očistná cesta k pracná očistná cesta byl to pro třicet do vědy po do toho časového u dalek tedy tom do z vaně na sto v čem abychom pochopili že to není pro z vyšší část aneb za druhá nebo to předčí cesty ano. Tak prosím změna spočívá v tom že na tom prvním stupni. Beztrestně aby bez těžkostí totiž že bez zel v jakýchkoli zábran tak. Psa tam vládl sbohem. Nebo s relativním zlo vládlo vede relativního dobra a ten bůh působilo relativně aby mohla aby vůbec tam vydržel přitom fungovat ten za tam to relativní zlo. A protože my to ještě vysvětlil. O toť těžko se to protože ten kdo to lidi nechápou a když se s tím poprvé setkali tak se to za by velice živé proč za jeho ten zlom to nebyl najednou co tam byl přechod čtyřicetidenní od toho křtu v jordánu a po překonání toho satana a když jsem za tam nefungovaly. Jako rovno právem partnera se jak fungovat první části očistné tak být. Byla to první že nerovnováha která říkala cestě dualismu. Nebo do lidského řádu do li radovaly se z toho řádu ale jak se říká někdo z tam někde četli že byl svržen be kdy bez tatam že jsme to měli tak mi víru z to před vibrace protože na tom zdali je to jehož jsme o tu ale si toho jsme něco z dva měli nebo tak. To složení bylo postupné byl tam zase nechám zástupce. Ponechán který podoby dáš se zrodil ježíš dělal zase byl s tím se s vrch byl sebe tím se zbavil moci další. Protože jsem to nemoh prováděl donekonečna nýbrž musel skončit i s touto činností je relativního zla a k z mu musel ji považovat sám osobě za absolutní pokoje sice jen s tak že co se dala do tak to zlo spáchal sebevraždu teprve před z s že jem ano před tím ne takže jestliže neb páchal zlo před vší zem. Sebevraždu tak který ježíš musel před křížem s tím zlem bojovat musel ho padali z o v ad a čím ne my tomu synové nadpřirozenou činností a bych spíš řekl že vyšší činnosti přirozenou a jsem. On říkal že to klam o zkáze slovy či není to pravda to jsou zázraky aby bylo vidět to neni hra složí tuto fakta. A pošlu takže za za za v pak například dostat vysvětlím stékají děly liské že když z proměnil ježíš vodu na no způsobil že mohl říct ze zpráv se nebo jsem do tam na svatbě. Že ten do nakonec dává lepší věnoval začátku jedná správně jedná jako správný hospodář do protože kdo než pod nabyl ale člověk totiž tím že je cestou očistnou. Stává se pod na by jiný. Protože mu to do hlavy že mu to všechno co o svět těžkopádně kde jeho silou be. Voni taky měli své no a byly ho byl ve jsou pod nabyl jen tak honem měli be. A tam končila tímto tak jak jsem cesta očistná. Přestože nemáme z nějaké životních sil tak i pro že od boha ale jsou konečné ty své do potřeboval zajít na cestě osvěcovací aby ale tam mezi nevznikla mezera. Tak musí ihned nastoupit síly vyšší které nahradí silnější takže v první taková náhražka byla ve zázrak v kani dělil s k v. Je to nám zajímavé také po stránce že mu to adama vyprovokována tento zázrak že že bys tak že lidská nabývá nových novou povahu že nedočkavá na. Že chce aby ten ježíš ukázal svoji zázračným u od nebo nad lidský bůh od do oči směřuje kdes káni z mrtvých dal a tak dále seslání ducha svatého a to se stalo ale toto je pro cestou z ten proces se připravoval tři roky před tím ne tak potom padesát dní do seslání ducha svatého a to s tím mezerou tři dni v hrobě atd tak dále to jsou všechno přípravy ve. Od vešlo proces velice připravoval který se a potom se li. Smějí být. Dostal navrch ten stav třebas do svých stání nebo za nebes není z a zet je tak dále v ve vstoupení nebesy daně marie a podobně a tak a teďka můžeme při se k tomu dalšímu zázrak bože taženo od li jdeme jedním jednou větou nebojím o stav jsem protože oni mají různou povahu. A především dvojí zázrak první protože povahy že si její lide přejít. Jaký zázrak si přáli například si charakter si tím tak vím příznakem zázraku který se stal v že se lidé přáli jsou čaj lidské vlastnosti a byla použil na jezeře že ano. Je zázrak který probíhal protože si učedníci nevěděli si rady v že svět tělo s čili bezmocné protože jim došel dech do velikou nedovedli proti tu bouřku že by se byli u to by jak se jim zdálo bez dosti v ní. Došlo kolik jemu osvícený že viděli že sami nestačí ní. Přírodními silami přirozenou schopností proti její je přirozené síly na přírodní svými a tak z otcova ježíše krista aby se z budil a tu bohu s ku za žehná. myslím že tam není lepšího příkladu než toho toho jak začnu nás zasahovat síla boží prosimvás tohle toho je věc s dost jako ještě přirozená. Protože člověk není ponechána na holičkách nikdy. Když prosí boha od toho aby ho bylo pomoženo že je milosrdný a tak jsem je vždycky tento zázrak a bůh zasahuje jdeme pomalinku do proudu mlátil zázraků v jiných takový zázrak se stával který byl vyžádá on člověkem. Možná že by ještě dostat u tohoto zázraku prvního tohoto druhu. Že měl ukázat těm povahovým vlastnostem člověka. Že že jiná důležitá věc. Kterou člověk potřebuje na protože se sises že jste se to přeje osvědčit to suso si cestě je aby se nestrachovali aby se nebál aby nebyl zarmouceným být aby nebyl ustrašený ven. A protože byli takovými. Tak musel zakročit bůh v takže je vím že strach zase most dokud tam mluvil přitom výkladu z terezie strašně moc tady lásku on žádal jsem při tento při to jsi a v tomto smyslu v tomto kontextu v podívali na to. Co je to strach. Jaký základ a kde a v čem a aby věz strach tím nejvhodnějším co o životě v lidském existuje nebo zármutek. Ale nesmím dva como jsou u dlouho nesmí přesáhnout to omezit. Tak že ježíš kristus nikdy nevyčetl učedníků nic jiného než že se strachují víte nic jiného čili bychom mohli s tou usoudit že v jeho očích to byl nejtěžší hřích že není těžšího tichou než na o svět co si osvěcovací cestě se strachovat před tím k ní. Prosim tam bylo dovoleno i matce ježíšově z toho bylo ještě si to to to zase smrtelná se strachovat že jsem se ztratil ano. Co bude krista a oni do vyčítal velice jemně neříkal protože se nemáš strachovat. Říkal co pak neví již musím byste se nemoce spojil se jak to udělal jinak ježíš přitom při bouřce na jezeře z takové který jsem s vámi od začátku skonání světa a tady nemluvil k panně mary se mu to s tebou přeci matkou od začátku se z k na že to tak takle nemluvil do úplně z jiného ale dneska a šlo o totéž je strachování a pořád to bylo v v k. Tak takle pomohu nebudu postupovat protože byste si myslet že z čekám bez tato hodina aby to nemusel do říkat. Je to ne. jenom jednou bych rád udělal tom konec z ve za těžkopádným pohledem na zázraky v to není z nepřirozeného. To je vystupňování cesty o svět les cesty očistné když cesta očistná dojde tak daleko že člověk schopen vstoupit do jordánu v do na být pokřtěn v očista s touto jak se si toto to se dostal proto není tomu plné v tak právo nepovažovat za nutné si být jenom očištěn. Vám to to být také osvěcován. A kde jak být o svět osvícen dvanáct učedníků to jsou vlastnosti lidské musí že ty vlastnosti dovědět. Že v nich působí bůh. No a to my bože ve za věc zázračnou ho k u jsou z že vy taky ho že je to co si o tom nevěděli rozumíte mně tak tím se liší zázrak tou nevědomostí jenom za to si vysvětlit liší zázrak od toho co z po že za nezázračné tak se dívám na zázraky nepovažuju zázraky za něco zázračného nýbrž za odchod z nevědomosti lidské je ne. Ten petr by se byl nikdy nedověděl že rybářem lidský duší ne. By byl toho dorostl kdyby byl jenom zůstalo u dovolit kdyby byl nezachoval člověka. No to se vám zdá být u k je někde jinde že najednou léčil zachraňovat člověka a víte ale něco vám to tam musí při k o jenom že něco tam ještě do výkladu chybí co musím dodat jednou byla nemoc taky vší petrova neušlo vám to ti když touto do vědomá s dosti a uzdravil i tu k ní. To je to není učedník páně to oni naše vlastnost. Ve zpřízněn záležitost s tou vlastností z kou o to jisté jim říkáme petra v nazí s kým vlastností. To za to s vesmíru a ježíš také léčí zbavují chorobný. Přemýšlejte o tom proč tam by nám tam na to co si po mým tady to je to zdá být zbytečné. Do tam jsou zvláště uvedeno život příbuznou petrovou tu zachránil třebas život o z toho že nebo jenom vyléčil a tak dále málem co to je to dost v nosem přibližně nemluví o tom co všechno bylo prostě na to konečno vás choroba a oni jsou do do prosím sv věk. Těch bylo dvanáct vlastností součástí vesmíru do dostoupil aby se stal obě to ba i no. Pro blaho vesmíru v. Tak musí být také vyléčil např činně no to je bez mi je příbuzný těm naším lidským vlastnostem těch našich lidských vlastností ano. A já. Kdyby jako to sedělo proti za tak je ze li boj lidsko el tak on by ten ježíš nedělal rozdílu mezi při v že jimi zvířat. Ale on nedělal rozsvítil. Jen proto řekl v podobenství protože nemoh šel zastínit. Záchranou zvířat pomoci lidským vlastnost po mu tu pomoc lidským vlastnostem ve z lidských vlastností také jen v prosím vezměte na vědomí to toto podobenství. jsem dobrý pastýř s. A když se ztratí jedna ovce zanechám celé stádo abu je hledat ale nepřestanou dokud ve najdu a nevrátí státu na stádu no a takže tohleto a je. Za záchrana těch z dvou živých jsem že asi ode nechcete. Abych řekla tohleto te od od vás to je asi pro vás bude. Že zvíře jak je tamto v tom podobenství ukázáno. Neni padlým andělem neni andělem stráž vím. Ale je silou boží která se ustálila ve zvířeti. Čistou smyslu při srovnání člověk je to jsou dělá síla do pozastavit vší ses dělal někde na poloviční cestě totéž platí o rostlině ano. Že to se těžko říct v podobě nějakého zázraku ale i na to je počítáno v tom dokud on si kdykoli který nenesl ovoce vysluž že ježíš kristus v tak a tam bych se kdybych měl dobrou vůli měl dost času v to bych ti jsou zázraky v je taky vysvětlit dal jsem to vysvětlil co tady nebyl například oliver do tak to opakovat jak se dostalo prou dál to musí zatím stačí to zase ale. P. Ale to ještě pořád po těch zázracích které byly způsobili z vůle lidské. Protože po lidská to je druh nedočkavosti duše je potom aby v našem vědomí dosahoval bůh be. A hlavní pod je to by seděli zázraky ježíš se o tom vyjádřil co pak neví že ho že nastal můj čas. Ale duše nedočkavá by se protože jsem netrpělivý životě ale je vám jako zatěžko dělat všechno sám sami být bez ten vědomé pomoci boží visí neuvědomujete to o na tady je vizte židy každou chvíli i jiné zesílit boží to je zázrak když do je to se s tou spůsobem mluví jako něco se užívat jako zázraky o tom ví. Takže nech jen bych chtěl říct dalším zázrakem který z vůle lidské vznikl byly všechny neduhy. Které chtěly li že tak s hrnou všechny zázraky do tohoto jednoho případu jak nikoliv neduh lidský. Byl ježíšem léčen zázračně. Tímhle že si přál člověk být věčné a to svých při který si přijel člověk aby jeho si to se bylo byl žena se odpovídá na otázku jak vzniká zázrak. Když tomuto dobře porozumíte jsou si toho tomu rozumíte a protože to jsem ještě mnou slyšel nebo postí slyšet tak máte to slyšet prosim postele. Tak to budete slyšet. Tam je charakter lidské proto zázraky které si přeje aby se stali člověk si to přeje že ten člověk se musí znovu si před začátkem toho zázraku. Že si ho přeje. Ježíš co si ten člověk přeje a tam se co se jež to je přímo ho očividné že nám ukazuje tímto způsobem. Jak vzniká zázrak. Že to musí být vůle lidská a aby se tento zázrak stal. A že tedy česky řečeno co to lidská vůle to je lidský život ten je oka náš že nebo ten je obohacen nebo plně pro sám nebo pro k o jsem lidsko vůlí lidskou osobní lidskou vůli ten slepý si přeje být uzdraven ze slepoty jo. A když svého ježíš ptá a proč to tam křičí co je o se jež tak musí říct ti věřím že jsi schopen uzdravit v si být uzdraven ze slepoty. Tím že věříš dobře víra tvá uzdravila čili. Přitom zázraku je nezázračné je toho že člověk rovnocenným partnerem nebo páterem přišlo jedná s tím ježíšem a ten ježíš bez toho partnerství člověka to tyto tento druh zázraků nedělá ano. A když ten člověk přizná že si přeješ vidět třebas když doví to je vám jsem z toho tu bylo co tam byl ale on to chce slyšet ono se oznámit jak se říká zázrak který si přeje člověk. A když to by si řekl bych řek že v by k vysloví ten člověk tak zázrak proběhne ale bylo třeba ještě ž ukázat dokonaleji jak ten zázrak vzniká víte že jednou ze slepoty uzdravil člověka který li v ní. Tam abych to cele řekla bych to pro co si přečíst který tomu nazad člověk tím že ho sám nechtěl sám osobního nechtěl. Chtěla ho jeho rodina ale kdo si tam především chtěl jeho četní si při se si toho ve za zvykl protože by proto ježíše učedník my tady máme z slepý ho po narození při to je učení si to třebas jen si toho je to tam jo. To lidské vlastnosti jít stane pro učednictví rozumíte ale vlas co si v potřebovali mít důkaz proč zázrak vzniká. A že to není karma be protože to oni byl ve nějaké karmy z ka nejsi to vtělení to tak je musel vysvětlit toto jim dovede radí opomíjeli to dom skutečnost že si to přáli přímo lidské vlastnosti učedníci ba jak a to se to doby českého se před li za chtít celé be ježíšem žen a ty mají tu schopnost vyžadovat v tuto odpověď a může trvat ukázku celého procesu. Toho zázraku do všech podrobností nám be takže je ježíš říká když se ho ptají be jesle vinou svou a nebo vědomou svých rodičům tak říká ani svou mu to znamená když byl od narození slepý. Tak by mohla ni jsou tak vina před narozením činění byl ani předchází svými vtěleními též špatným co si myslí o tom indové prosim tomu se při snaze se mírný že to neni že on že ono omyl ne k i k u panny č a. To skvělá věc ale jsou tam četné chyby že jsou starší u panny řády tím jsou dneska překonají níž. Při jsou novější jako třebas u panny ča dal nějaký ho při horovi do pro z od řeků to nešlo tak bude tam se tam moc málo chyb v k v.