Karel Makoň: kotouc-M01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss v. A říkají tam dál rozvádí do pro své učedníky blažení jste když vám budou řeči a pronásledován dva a mluvit proti vám byl páně všecko zlé kvůli mně radujte se atd klepejte neboť hojná je vaše odměna nebeských neboť tak pronásledovali proroky kteří byli před vámi. Ona navazuje tady na tradici žen řek bych nebylo nad proroka v židovském národě byly by nebyl pronásledování protože dycky že řekl nebo no nebo věštil něco co nebylo pokud ti mocným tohoto světa a to mělo za následek že byli pronásledování. Protože nemohl říkat nic než pravdu a na někdy nesnesitelná ale to je celkem vedlejší v je důležité si do tady jsem byl vědoma žen mohl jim tím usnadnit to utrpením tak je že my mohli myslet o tak be li před námi a proto budeme jimi a bylo zapotřebí aby dověděli že tomu jinak nemůže být ale. Je tady myšlenka která se jednou objevila blahoslavení kteří značný a žijí v pro spravedlivost od neboť oni budou nasyceni tamto také bylo obsaženo a tady se to nasycení dále vysvětluje neboť žil on říká že jejich je království nebe pravé nasycení totiž není nasycením pozemské. Svým královstvím nebeským nasyceni věčným životem něco nepravé nasycení po všem ostatním svěží dní a hladoví říkali že kristus kdyby věděla že mám život než mám vodu živou který se nežízní dala by spíše mně když tebe ale je tady ještě jednu věc by bylo třeba vysvětlit že ta. Pravé li od za kterou mají apoštolové to je řek bych vnitřní pojem em to není dav spravedlivost kterou my považujeme za spravedlivost pravdo u boha něco jiného bychom mohli jaká to byla provedli oni že všichni apoštolové stále mně zahynuli násilnou a velice krutou smrtí jaká jako spravedlivý a ona je to s. Pravé kdy o na jako bylo spravedlivé ježíš tu umřel na kříži jaká je to spravedlivý jak tento láska otcova když svého jednorozeného syna dává a a po svým dál na kříž a vydává ho na pospas nevědomým lidem tvořivým nevědomým lidem že tohleto je dobře si toho kdo je třeba si lid být vědom protože jen člověk často troufá nad tím že v ní. Bůh hodná opustil nebo že mu čemu nespravedlivý nebo jsem sám tito straně jsem říkal čas toho nebo aspoň jednou pořád mně byl a musím jedno se důkladně mýlil v vše to co jsem považoval za největší než spravedlivost to proměnou největší osvobození a tak taky ježíš kristus nám ukazuje že tím že se dostal ten je větší než spravedlivosti to znamená na kříž on který. Byl spravedlivě nikomu na ukřivdil tím dostal největších spravedlnost jakému také tak tam může člověka potkat se ocitl v kříšení an nanebevstoupení nakonec čili zase je tady ten známý výrok por se že se pořád potýkáme že abych dat spravedlivost mohla prosadit let tak je třeba vnitřně umřít a samosebou že se tak ti znovuzrodit. Znovu vás upozorňuju že celá ta duchovní cesta kterou ježíš kristus propaguje je cesta be nevěděl rozhodnutí ale ne z vody ponořit proti rozhodnutích více ne k jiné není to se do známky které potom plníme nýbrž je to který rozhodnutí které jsou která jsou před znamená na vnitřními proměnami žádné totiž rozhodnutí. Které neni před znamená no tím toho do pro vnitřní proměna není trvalým rozhodnutí a moc ale vždycky v něho budeme časem nebo vás onomu byl uměle obnovoval jak vám říkám že víra musí pořád obnovovat kdežto to rozhodnutí které děláme vnitřního zážitku vnitřního nějakého uskutečnění kterou co on. Ti tak silné že nás vede k dalšímu většímu rozhodnutí tak třeba řeknu příklad když se apoštolové nebo ještě učedníci rozhodli následovat ježíše krista a opustit své rodiny tak to bylo způsobeno vnitřním zážitkem v je k než jsi mi že že to bylo pouhé přemlouvání nestane ježíše krista kdy vedou případech že je to tam prozrazeno ne na všech. To bylo ve všech případech čili tím jim dokázal že oni třeba co si mysleli že nikdo o nich není protože von řekl třebas tomu nad chovalo mi to ona bartoloměji anebo tomu janovi co dělali před chvílí nebo tak když u vůbec nebyl a to mnich způsobilo kdo mi jemnou vnitřní změnu viděli tady seděl něco nadpřirozeného. To bylo byli vyvedeni z toho on se tu v toho když jeho způsobu chápání věcí či že tady jsou věci které se nám vymkli tady jsem ne zažívali něco ani jsme o tom věděli co jen co vnitřní dostala ale něco takového například zažívat třeba rozum jak to říkal ta paní ještě vám za kučerová která panna pro ten vlak nebo něco výjimečného tím. Byla připravena cesta takového do může na nemohla nikdy jsem li neříkám že všichni musíte padnout podrobila ale že musíte napřed připravovat tuto vnitřní proměnu musí teď tím mířit musíte je tak do noho se snažit o vnitřní proměnu k dojde u že v jedná v atd podmínky pro není bych to. Ještě nějak symbolicky vyjádřil když třeba závodil eliáš prorok eliáš pohanských mi nezdálo mými kněžími o prvenství neboť šlo o to při bylo po sto pro z podivná je anebo ho ty jen si bálovi tak nebyli svědky toho že oni těžkým báli ano oni všem oddali aby jsem vyprovokoval věk. Takovému vypětí ich osobností tak nemusí jsou nedějí na ten úkol který měli moc čili že by nemohlo nic zůstat pranou protože prostě na libido musela být zaujata když oni totiž o to zapálit uměle pohání nebem cesta byla v ano na oheň a od toho ten bude na ten na tu ranní syna o na to musí všechno ale jsem tak toho. Bůh je pravý a vybavit jež viděli všechno možné aby vypravovali v sobě takovou činu duševní že by ten byla zapálil hranice nestalo se to a ten eliáš šel pro o považte také ona se hluboce ponořen do modlitby a tak se ponořil do modlitby že se obloha právem dát táhla velikým. Vyvrátili kde jak měl z toho mraku na zápalem jeho u něho oheň nehod tedy ani činí v tom příprava ačkoliv jsem ze všech stran vykopal mu do velet nalil první rodu na by bylo poznal že tam vůbec oheň žádný nemůže aby mu věřit dom byl napřed přesvědčen že se to podaří neznal sílu hospodina tady je velice napovím. Jenom dobře co člověk musí věta že pro vnitřní ten vnitřní zázrak proměny stál protože musí do míry věřili že žen a no žen třebas láska mít proto kterou vlastností ne a tak pravé není nebo lásky prvním ne že opravdu látkou tu jenom pro on to způsobí anna že kdyby člověk věřil jenom že budu ho miluje jeho tele. Mít u sebe na věčnosti a kdyby na tuto lásku spoléhal toto spolehnutí ve vnitřní modlitbě by přineslo okamžitou vnitřní proměnu která by poznamenala celý život člověka takže by mohl zase jít dál a byl by odkud při jeho když hostu v šel dál než že by potom od úrovni dát na které je nýbrž na vyšší úrovni bych. Ano. Musel by ovšem v poli tu o modlitbou studenou důvěrou tou a to tím důvěrou třeba v lásku boží kdyby kdyby šel cestou lásky nebo spravedlivosti satana že neopustit třebas toho kdo se k němu utíká a tak dále své spravedlivost ano takovýto spojen pravého ti může i když mi všechno bylo proti němu tak ten pocit spravedlnosti by měl například jo mělo se pocit z lásky k bohu nýbrž pocit spravedlivosti. Boží on tímto pod lidem i jevil all způsobil dobyl proměnu totiž věřil přestože mu mu všechno odnímal nakonec draví všechno ono ti napřed všechny svoje příbuzné všechno mu to tam bylo tak vám přesto věřil bylo spravedlivost před to co dělám je správné správnost skutků božích a to mně způsobilo tuto proměn opravdu vězte mi to ve tento vnitřní proměny je do všech. Ona pravá k a právě proto on dal ježíš kristus říká kdo tak činí ji v pro spravedlnosti a do rodu pro do potom jde ten se stane ano ten zůstane ten se dostane do království božího planety nebo jata dále to znamená bude nasycen v tom nejvyšším slova smyslu tak jestliže tomu takhle je tak new nedělat je polovička. Tahleta věcný když si dělá pro li že je tak těle ji nedělat a tady jsem se celý člověk zaujetí kterého člověk ne nějakou povinnost vůči bohu tu nemáme pro denní jedinou povinnost a ano vůči nám bůh protože nás přivede na svět a ze světa na své on ve němu který jediná po povinnost boží jakmile jak se tady bylo. O bude potulovat to je naše vážit to když nebyl pod na tuto povinnost připojit řek této touze boží aby nás sobě přivedl které naše věc tím se proviňujeme toho my protože jsme trestáni jenom naším vtělením dalším utrpením ano jestliže ale se připojíme k této lásce boží k tomu tažení božímu tak pak samozřejmě musíme celou svoji bytost měli a on ještě pro stát tak to za udělám bože to moje povinnost. Odpad ti ma a tak to je asi jich jen toho blahoslaven ji vysvětleno vám radujte se atd klesli ve ti ano neboť hojná je vaše odměna v tom co o doby tohleto dokázal radovat se při pronásledování a to proto vám tady může být symbolem se pro nás v ani situací zdravým nebo tak nám ven nemocemi to by se dovedl těšit jako třebas job. Dovedl do takle vše minou chvílemi rozum do v a tak i nedařilo taktem by opravdu zvítězil a kdy králoství ní. bych dneska v rámci že byla pramen kdy ještě nebylo ve všech na ta byla konec být tak. Aby pokud možno z toho vyplynul nebylo jasně se ukázal. Který ten duch těch blahoslavenství tak jak pronikat náš život. Řekli jsme si na začátku když ho tam našli mluvit že vlastně jsou to nikoli příkazy ji jako mnohá jiná doporučení ježíše krista nýbrž šel jsou to jenom zjištění příčin a následků. To znamená on vlastně říká budeteli chudí duchem dostane do království nebeského. Bude byl dát máte příležitost být potěšení budete li již ví. Máte možnost tohoto ticha přejít do dědictví země. Bude byli prát je a říci pro spravedlivosti když to budete dělat podle mého návodu podle návodu mého života. Tady v tomto není obsaženo v tom byla prací přímo nic tam není ten návod tam není ale tedy v jeho životě když to spojíte s mým životem. Tak budete nasyceni a veden svým způsobem zázračným takovým způsobem jak se to bylo ukázáno přitom vyšla chvíli ti že ty kterým vykládal ano těch několik tiší že mu an protože oni opravdu kdy měli pro spravedlivosti a proto byli nasyceni. Samozřejmě jsem si tohleto nasycení je zase jenom obrazem toho co on věže stalo ježíšem kristem a on tady totiž těmito vše jakými obrazy předvídal kojí budu no předvídal smrt na kříži zvláště tady v tom podobenství předvídat smrt na kříži přes její popisoval tím krmení těch značný stopy pro svůj smrt na kříži její příčiny její následky na toto vysvětlovat nebudu teď tady. Protože to je vysvětleno ono li pro kryla na to co tam vysvětlil. dávno před noha dneska především kam kdesi dvěma než vy sami ne jo. A jsem když například mluví o tom od vše jsou blažení milosrdný jsem tady říkal by byl ten milosrdní tak jak jsem to ukazoval ve svém životě tak dosáhnete sami milosrdenství tato milost je tím že tady vykládali jiného druhu než jak to člověk představuje kdy myl mu byla jsem si vyššího rázu znamená vždycky na něco nižšího v to co se vůbec schopni lidsky o to ne to nadpřirozeného všeho lidsky vůbec bychom. Nemohli dosáhnout ovšem při všem tom je zapotřebí aby člověk odcházel od sebe a začal žít pro věta by mu šlo o věc např jedeme tomu za je to nejlépe vět v tom mlat chvění naší mění pro stane dosti to oni dalším po tobě nebo po svém blaženosti nebo o po svém vláhu nýbrž pro spravedlivost jako takové po prosazení spravedlivosti. A to velkolepý samo co o není mrtev i vůči tobě vím vůči jiným to znamená také to odstup od se vždycky to by se vyžaduje nějaký odstup od sama sebe. A ten tím tele potom dal dostane učitelem zdá stavem dostane jsme či jeho nadpřirozeného daru. Nebo říká blahoslavení čistého srdce neboť oni budou vidět boha opravdu není možno vidět boha bez čistého srdce to je nám všem pochopitelné ovšem řekli jsme si dobře žen. Čistota mysli nebo tak to není to pro nás tomu přímo přivádí ale je to dobrá nahá. A an může být korunování li jsem poctivě míněná. Tím viděním boha viděním boha ale také vlastně přesto vykládali citovat jdete vidění její jeho zázraků na každém kroku vlastně že vidíme že on nás vyšší že on nás pás na že on je zdrojem všeho co tu máme. A konečně tam byla stavení pokoj mít a také jsem to jsme si říkali mysl detailně. Být synem božím je možno jenom tehdy když ten pokoji zem pomocí oko pokoje. Řek bych v tvořeného navodíme ale to pokoji nestvořený na hranici pokolení nestvořeného se může dostat spokojen stvořeným tam bylo řečeno a tím staneme vědomými syny božími což veliký význam samozřejmě nejenom protože člověk může být potom e ostatním prospěšným ale také tím že mu bude pro stran před úkoly další. Nekonat v sobě co předtím nepřekoná aleno neboť k němu staví satanáš jak tam je napsáno vyšší kristu protože před tím nebyl vlastně ničím do čem ten život lidský se při od toho satanáše v nás nestýkal jsem ho nechal klidu a teprve tehdy když člověk šel. Se dostane na daleko žen začne být pokojný jsem tak k bohu k je satana a. A když ho přemůže nad na dvakrát napřed vnitřně a potom ve mně tam bylo znázorněno tak. Sestává vlastně učitelem duchovním a to potom tomu prost pronásledování pro spravedlivost se může stát se člověk členem království nebeského bych tak řekl čili to je ten to je jasné bylo jsem vás vaně nikoliv že bych tebe jako miloval nýbrž. Že miluje tu je v nebo poučením pro který je pronásledování. A to. Tohleto poslední blažení jste když vám budou protože čit a pro nás to na vás a mluvit proti vám byl na ne všecko zlé kvůli mně projdete atd plesejte neboť jeho jednání je vaše odměna nebeských. Neboť tak pronásledovali proroky kteří byli před vámi není tím vlastně jenom vyloží pluje proto jinde říká. Milujte nepřátele své tele opis z toho milovat nepřátele své a říká co z toho potom plyne taktem ve zkratce jsem převedl. Ty v tom že kdo se vám znovu tyto tato bratra ven sví a teď překl do nich pustím souhrnně ano tu projevem potu vjemy dítě uvědomili znovu teď nepustím souhrnně. Jak vidíte ježíš kristus se dotýká takových hlavních nebo v nás nejvíc ekg cituji svých nás nejvíc čelem nechci vyčerpávající ale nejvíc podněcující životních událostí. A říká taková událost která ti v kladném nebo záporném smyslu vyvede své vlažnosti. Tak taje vždycky hodná pro nastoupení vyšší cesty k a vyššího tu to znamená dokud přiměla směl nebyl si patrně vůbec ochoten. Ne drát toho nějakém pokrmu a když tedy děláš již pro spravedlnosti tak budeš vlastně onou velice vznešeném pokrmu a k tomu že by dokonce po krom který na cítí na věky které prosil mi to tím že tam nabízel plesa marta před tu vodu po které se nežízní navěky. Myslím žen dále by bylo třeba říci že tedy by člověk se měl chápat podle toho v jaké situaci vždycky toho byla ale ty které na tu situaci patří když jsem na přímý ne tak možnost. Že nakrmili daleko snáze duchovním tak kemp než jindy. známá věc když žel o na milosrdenství mohou je koná. Zdá k ježíši kristu nemusím dokonat jenom pro toho koho miluji no mu přímo ačkoliv na tom tolik nezáleží protože se. Osobními i tak když konám bez vodu na výsledek milosrdenství alibi dokonale z lásky k bohu se tak je to s ním přímější cesta. A ještě bych se dožil milosrdenství které není z tohoto světa.. Čili nejsem proto aby někdo chopil jednoho jiného brát slovem a to celý život pěstoval říkat tyto začne přir k u doba duchem. Protože chudoba duchem tak působí hlavně při vnitřním za ve největší význam při vnitřním uskutečnění kdo dovede chudobou duchem vládnout i země uskutečnění ten jen veliký odborník pro mě. je hodně daleko obyčeje začátku musí uskutečnit tuto chudobu duchem uvnitř č k nějaké vnitřní modlitbě a teprve pak je naděje že by uskuteční zevně. Protože. A to jsme si taky řekli že jestliže neuskuteční zen vnitřně ani dorostl k tomu ti vznešeností svého jednání aby měl uskuteční vnitřně tak je okolnostmi domu jen do mu to jen aby jim nic neuskuteční. Ta se na to říkal o štěpán byl učen vleže padla ona byla. Proč padla ona bude ho dale či k rovná ale nebyla to na takové duchovní vyšší že potřebovala nic je uskutečnit styk s bohem potřebovala aspoň že něco božského. To vím mělo do životní konce se která byla do vznešená a tak upadla podá na před kristem. A on tomu věřila se s ním setkala do protože jen když je v tom něco od boha bylo o tom není pochyby. Tak žel. Myslím že největších o děláme v tom že neumíme v takových situací které dáte nechají vlády v které nás rovnou žití v anebo ho v i zde se radujeme do znamená kde jsme v tele odevzdá mi situaci ve které žijeme nedej prožíváme tím byl mi než kdykoliv před tím. Když jsme přitom celým vým a že tím člověkem že byl tuto situaci může být pro věčný život pro věší ho může by totiž vy můžete říká těmito všemi podoben ježíš kryl jenom taková situace při které člověk celý celým svými kterém celým obsahem svého vědomí tedy tím jsi ten který tím rozumem tam město jenom malinko tu čas mění tak celkem neutrální je na tom nezáleží že vás to on nepodněcuje tak el taková takové účastenství tam nepřinese nikdy nic vyššího a. A to proto ježíš kristus šel neváhal kázat lidem ten který chtěl říkat za svou stranou o mu prvkem konci světa kázal vědomě obr jsem od světa on vámi dělat to co si myslí oni mysleli že bude klinicky konec světa o přitom nechával aby že jen vyprovokoval aby ji způsobil po musel dostat těžkosti která je čeká. A již je pod si je tak pak tímto trpělivě misse slova nebo něco jiného. Li se pomalinku než jak oni si to představovali to co tak nebude není konec. E. My si budete vykládat tohleto třebas to eva netrpěl na část počátek tato o moci ukázat. Jak on předvídal podrobně svým svým životem následující události kterého potom potkaly. A jak je tam několikrát načrtnout toho to se potom dokonaleji zase provedeno jakkoliv se dělají že ty jsi jedna za druhou než se udělá pořádný proto ne tak by prát který které ježíšův život. A tady byla tak jiná život čemu jsme trpělivě znovu a znovu tupé živě dokonaleji provádět. A dokonaleji sestoupil na dokonaleji sebe celého an mít k tomu uskutečnění kdybych to řekl hodně školsky tak by vám řekl proto protože to školsky je to tak aby na tom dalo an v pěti minutách rozumět není to tak není jak to říkám je to v kr z levá tím zjednodušením ale se. Porozumět jsem potom. I těm vše jakým velí jemným vel odlišení které ve dosti existují životě. Člověk může být veden podstatě dvojím způsobem když jednou dal na tu cestu bohu když jednou řekl tomu bohu budu děláš tohoto života přejdu do života věčného co jsem si asi řekli. A jak si jak si toto přece si člověk udělá tak ho ještě neuskutečnil to semeno a řekl to o to chtěl udělat dobrou vůli. Ale nemůže to uskuteční a teď může být veden dvojím způsobem k tomu aby do uskutečnil buď vláčením ale oni držení vláčením nebo vytržení jestliže člověk se neodhodlá. Prudce se vytrhnout dosavadního způsobu života vytrhnout opravdu vykořenit se z něho tak jak vám to ukazovat že to dělat tak jako když kristu u ka doma na svých posluchačích na žáci že je vypravoval zrodil způsobil život takže neklade děl oni ani po že ani ani do na pole vím tak nechal kdy prvou měla učinil bych jiné lidi od ale je tomu novému úplně za pro ten že to po neuděláme aspoň do v. Jak tomu rozumět co máme udělat temno jak když tomu nerozumíme namítat nemůže od jak my jsme vinni k tomu že to na rozumíme v tom kdy ne my jsme byli byste by jenom z toho co víme a neděláme ale nejsme vinni tohoto nevíme ale děláme v. To je naše v ale když víme co máme dělat tak se proviňujeme když pole pole se zařizujeme proto tak opatrně věci vykládám ano. A on. Ale tak jestliže takle necháme vytrhnout amen životě vždycky napřed násilím na potom víceméně někdy taky dobrovolně takováto vytržení existovala ano jsem vždycky byl vytržen dosavadního způsobu života a tohle jsem do dalšího či jsem byl poměrně málo vláčen. To mně velice málo pláž. Nejde vší vláčením které jsem zažil bylo tam na tom přechodu když jsem byl nevěřící potom převodu od ten o těch patnácti let do těch sedumnácti jsem nemohl být tím čím jsem chtěl by jít a když jsem nebyl vším mám být. Mám by byl synem božím to jsem nevěděl vůbec neměl tušení za je li se že byl takovou možnost člověk má. A vytržen jsem byl protože jsem dostal na pokraji všech svých možností lidských a přesto jsem toužil. To jsem toužil nedělali po čem kdy vým že být na tom jinak než než jak jsem na tom byl jsem byl chromým prostě jako jsem si tuto jezera nebo tu by mít vůbec že by jenom do může aby se uzdravila semen svůj život o do na nebrání. Ten tenat u toho není tam byl jsem tím netoužil po ježíši kristu v mu oněm koho on tam do když kristu on ale on po něm netoužil on toužil po andělu který v protože vím od ona mu dali byl byl tam oni si to jenom proto abych neuzdravil jenom pro svoje uzdraven pro nic jiného ale nebylo mu to počít tam ho za nebo ve svém vyprovokovat tím do od toho vytrvalostí takové síle která přivedla k němu ježíše a to se nestalo nevěří činů. Se todleto stalo se do k jemně přivedlo boha. Protože jsem ho vyprovokoval a zákonité by mě. A to nepotřebujeme vůbec žádnou zkušenost nevěřím že musí do na nějaký cvičení nebo nad milo a hluboce pod plnilo. Ale on musí mít tuhletu ekg při taky tudleto vyvrcholení této li protože si neumí definovat třeba na tom taky nezáleží li to jednou pro prosté lidi kdyby tyto nad se může člověk ve věnovat se být u proto jsem se tak by to byla cesta pro všechny když na klid přestane všech veta pro všech. Jít i proti prost dát ti i pro by bylo bylo li ano a tedy do tímto způsobem se nechá vytrhnout tak ten potom jestliže tu úroveň kterou vám dosáhl při tom vytržení potřeba. Na tu úroveň se dostal začátku určitou nich kou úroveň se dostal do že v tom prvními držení tak to všedního života v její dost ě. Umýt u byl měl jsem tak je to dobré tak jenom ti může ji udržuje tak se provádí síla pro další vytržení chápete v tom omyl novou mi to jeden. A znovu dostane vyšší úroveň než to dovede se udržet tak to ve tak se pořád dál milo za milost dale pořád větší se dostane do věčnosti. Jeden způsob. Ale může se na kterémkoliv stupni i k tomu to je také vytrhován dostavil takle jsem. Jako cele něčemu věnovat co je mimo měli co nesouvisí přímo jím být tak ale ačkoliv tyto zdraví tam víte u toho člověka. Bylo to bylo to se týkaly jeho ale proč to trvalo rovně dlouho tak to taky vyprovokovat velké síle. No tak je že ji dokáže. Že jsem tak je to dobré tak to potom na to další netají to nedokážeme protože na úrovni tak začne být vláčen. Začne své hromadit utrpení najednou ho potkávají jedna rána do toho na protože bůh mu dal doslova jeho před jsem že. Protože to nemusí jít vážně nakonec může to odvolat může chtít toho ut let jako jsem chtěl jsem říkal čtrnáctkrát u tak takový věk který tam by mohla ne. Ale ono to nešlo protože jsem začal být vláčen ten pak se dostavovala aniž jsem přímo chtěl. A vám ve byto rozumím tomu při se při všech částí by se ve říkají nadpřirozené tažení ano. Tak to se dostavovalo samočinně tak je. Tam ovšem el u taková čekat který nikde nějakým vytržením přešel do vyššího stupně. Tak řekla poměrně v naší pro porozumění proč je tažen. A jak na to obyčejně aby tažen dál nebyl aby nebyl vláčen aby nebyl by se nemusel brát na ne že bych se dbát toho brát stání ale že to zbytečné zdržování protože někdy to dopadne tak. Že to vláčením dořekla tak zde přijmu není vůbec schopen a tím zasáhnout. Ano ale byla jeho stupně vám ještě musím vysvětlit obecně řečeno člověk vlastně vstupuje nějaký nim vytržení v tu je doví řeší míry trpnosti do tomu svými svět tak je kdy totiž ten duchovní stav každé vnitřní uskutečnění představuje učit né. Určitou míru trpnosti v tom co je třeba vysvětlit když například ten člověk šel se od čit v nějakém stavu ve poznává vyšší smysl života kdyby se živých i ty k dostat. A ztotožňuje se dvěma říká ano to byl smysl mého bylo toto je nový smysl mého života a říká tento smysl života budu sledovat dál celý život tak tomu říkám vytržení jo. Pak je do silnější tak je to vyšší vytržení ano tím kdy jimi byl vší ale. Toto je jak za jakých okolností on se dovídal o tomto vyšším smyslu života. Tím že opustil ten svůj dosavadní smysl života ten dosavadní způsob. Jejího zatím kus poklad nebyl s tím spokojen a o ty zase na holičkách prázdnotě a. A vlastně aniž si to uvědomoval čekal. Vyšší pokyn ani si to uvědomovat a ten pod tím přichází jenom do člověka který je již jeví trpný který ji nechce protože že to není možné nám proto líčil vždycky i případy třebas buddhovi na jiné se věděli že být tím byl by je to dál nejde to taky začátku věděl tolik i v i dál nejde ano ale netušil že to byla v jiném protředky nám tím že ani ten buddha nevěděl jsou jiné prostředky protože. Si myslel že se oni věděli datem pro měli k tomu. Daného jsem voni věděla jsem ani nemoc tak je pro jsou ano. Tak o to semena tomu v ale o to jsem byl správnější jak ve jsem celá prát tento znamená trpný a přitom jsem toužil beztvaré jsem nevěděl vlastně ta tam to co je nedo co jsem od to je ži no ale toužil jsem ten život zařídit jinak než jak se za při. Znova a to stačilo aby mně to přineslo to požehnání boží čili. Tom vyšším uskutečnění nastává el tolik můžeš děním ve podstatě se dostavuje na stavu trpnosti. A proto jestliže ten stav udržel potom. Tak musí taky člověk být trpnější i činem život je nebyl dosud. Jestliže není trpnější v činném život je ten promrhá. Tam to vytržení to mi vším budeš mění ale začíná být pro vláčen. Tak vám to řeknu před obecně toto je být trpný jež již kristus byl to vše mně velice vznešené se trpný v tom smyslu že byl oddán svému okolí ne za čát o že byl v tom co jeho otce. Později že pro že poznal jako syn boží vůli otcovu plnil stoprocentně vůli boží nedělali mět pro tebe dělal všechno pro něj to ušel ve členy způsob volit. všechno pro ji. A tím pravých hle dostal tedy k tomu kříži v kříšení na do vstoupení veliteli let. To takle dělal širokými jak nám ukazuje tak potom mohou být na kříži jenom třeba přivodili stačilo toho. Ježto když to děláme pomalu tak na tom při žili můj život ta ano jsem ve vláčeni a. Tak ta trpnost nespočívá protože by člověk přestal dělat čili přestal být činný ale že ty věci nedělá pro sebe. Nýbrž. Po na kloub a jen boha že před pokládá a tady jsem z vůle boží bez vůle modlit není neděje ale těmi se nemůže to je vůle boží jsem tady vůle boží jak podle něho ne vjemy sebevíc ale jsem se radostnější prosté neděje bez vůle boží musí být stejně něčem dal do jako zažila to je ta pravá trpná a musím pole toho jednat jako bych sloužil bohu. A musím sloužit bohu při ano. Takže jestliže tuto trpnost zachovám tohoto druhu jsem tak se dostanu k vyššímu stavu trpnosti ve roste podle výše trpnosti v tom stavu na sobě většího poznání a tak to veta. Ano. Když my nakonec musíme takovýmto pohlavním vývojem dospět k tomu. Jediným činitelem od nad tím čím které v něm bůh. Na to na vás nikdo nepozná oni budou s tím že jenom tam by se daleko činný činnější než jste byli před ním. A to proto že nejednáte sami jednáte bohem atd tak stát kát síla a doba věděla něco co ji nedělají rozumíte a proto nevypadá který nikdy trpně. Ale do ta pravá trpnost. Protože jediným činitelem vás jen ten po tom přestanete pro světlo tohoto rozumovat této vůle do jeho vůle a v jeho vůle to budete dělat. Tak pak nemůže ve vůbec bych promrhá ovšem tomu je třeba vnitřnímu uskutečnění v aby to aspoň začlo vnitřně někdy ne ne aby do nepromrhal je ovšem nadjá oni jako to vám nedoporučuji ano. Toto podařilo velice dobře ne snažiti rady měl sedíme si omlouvat prostí doba chyb proto chybné ale e. Ježíš kristus na každém o on říkal to všechno o telat ne a ne jemu buďte věčně on vědom byl on dal do v naříkal měl ten dobrý prosím to je i on je dobrý po že on jediný je činitelem. Tady se dostal na ten že volat a ještě bych chtěl říci jednu věc že ten ježíš kristus nám ukazuje že největší činnosti nejvyšší činnost je potom všeho ducha svatého či nedělejte si ji nikdy. Jenom že nějakým konkrétním vás tahem dosáhnete toho více než duchem na než duchem který vámi brát. Protože kdybyste šli s tím primitivním způsobem upřen protože my se stále dělali víc a víc skutku milosrdenství. Tak byste se úplně vyčerpání. Jako když někdo dělá pořád být aby v koncentrace mystické nakonec si poruší zdraví tím že pořád tou klid o to je přirozený stav. A taky my vědou dělal stále být aby skutku milosrdenství například. Let tak by si znemožnil vykonávat byl a klidně to milost ven z že bych pádným zvířetem kdyby neděli domu na vás stojí a ty skutky by nebyli dělání míru klidu tichosti pokoji a tak dále s tím musím vydělat ji dělal jenom do takové míry jak stačí když že toho byl dobře vědom a říkal co tady udělám na zázraky toho je strašně málo. atomovou je daleko me neživili mýho všem jeho stáj to všechno dají jakožto pravda je to hodně na by bylo mezi proto křesťanství. Ale vy uděláte daleko víc než protože budete vedení neosobně duchem svatým. Tak tohleto vám také musíme klást na srdce protože se může stále ve své horlivosti ztratíte zbytečně život nebo životní sílu a nemyslím jenom o smyslu děláním milost let dělal jakémkoliv jsem by mohlo koncentraci. Na ten koly póly svého působení můžete se vyčerpat přednesl v stáli se držte e sestra prostora těkat a to je právě to přežití snech on vel přinášel pokoji ano. A když se rozčiloval jela když se to byly nebo by byli ztrát vizte strach chovali nebo jsi vyčítají toto nechtěnou učit tamto chtěné tak tím říkal. Prosím vás klid jo kdy jsem s vámi. si uvědomuju přitom příklad z mnohých svatých kteří byli taky tak jenom jedno tělo. Jednoho ducha dokázali všechno udělat ale ten dokázali že bych tímto nepřímým tu ven tady tady navrhnu uděl daleko víc než přímým dát za víme tomu příklad že tam častokrát tane na srdce svatých na tiše z pasti kdy žil v době. Kdy jednak a dala spolu bojovali šedesát let to byly mně ke stát ti a kdo byl nekonečný jednou byli poraženi vy podruhý oni že do víc hradem protože tam je to jsou dost nedaleko od sebe. A si tam věta práva na pozemky okolo sebe návod i se hádali právě a pro větev svět jakým názor na porovnání pro sporu měl svatý paní říkat si. On ani sám nešel do píti ani sám nešel dost vjemy nýbrž na. Poloviční cestu mezi příjemnou a píti byl atd pít tu poslal do vás svým učedníky. A řekl jim modlete se před branami spí kdy a před branami jemný o to aby se tato dvě města žila se budu modlit s vámi. Tam věta se smířila ten den co v jeho učedníci své začli modlit o chtěl svými tím dokázat že skutky milosrdně dají dělat daleko lepším způsobem než pobíhání je totiž myslíme že pán bůh je nečinný již nevím není v jeho činnosti. A věčnosti ani jeden dech by bez jeho bez něho možný jaká je to činnost ne tu na zná a on nemusí no vůbe a on nesmí ani na chvilinku usnout měl by to všechno rozloženo kdybych vím ku usnul a tak přestane všechno existovat vně pořádný dělí do světa. To my nevíme ale ten svatý františek to zřejmě věděl. A proto touto by dělo dokázal převrátit smysl všech těch tisíců vidí že to nebo při čili bytě do slavně přišli z přijít obírali která nikdy nemá či do dneška né. Rázem bylo všeho co jsem kdy jsem když třebas dělám skutek milosrdenství který bude umět zdát na věd ale kdyby ho dělal ne řikam na čili let tak bych prodělati způsobem že bych při to váma li že bych přitom na dělal to. Z vůle boží ano aspoň v nebo víte to minimálně co bych jako přitom sledoval či by se měl svým vůle že bych musel vidět v tom že mám ten skutek on se svět vůli boží ano když v tom nevím vůli boží ve ten skutek neudělá to je tam mu to by byl na ho. Dost naléhavá povinnost to udělat protože by mu nechal nesmysl do sebe komu ty to prostě ne. Ale žena příklad se nepomohou někomu konkrétně v jeho těžkostí protože v tom nevidím ještě vůli boží ano a nech samo se dát trápili protože v tom nevidím vůli boží protože skutek milostem ty který když dělám tak to musím dělat plným vědomím že to vůle boží že se že dělá něco co ano. Není proti jeho vůli první věc druhá věc nikdy si nemyslím že dokážou ten skutek milosrdenství provést sám že to udělám dal bez o na to že mám sílu od boha. Jakmile bude o skutek milosrdenství tak se nespokojili s tím. Když je tomu dělá tím způsobem rozum by třebas umím přiložit byla byla nad protože to by někoho třebas ošetřoval nýbrž. Že mám tady pomoc boží která umožní to udělat tak jak to být učiněno. To je druhá věd a třetí věc je to vám nemohu vnucovat že v tom komu pomáhám nevidím nikoho jiného než ježíše a ví. To samozřejmě následek větší na pravosti než taky byl schopen kdyby to dělal nějakým řádem. Tam ale bylo ukázalo poprvně že tu se že za tím gestapákem plně za zabít tato v něm viděl posla božího. Jsem tak jsem k němu měl když tu a o u že ztratil touhu za to tomu nemusel přitom klaní to bylo vnitřní klanění se sluhu boží a to to to byl hlavní důvod proč se nezabil se to v tu to bylo pro poučení že z ve svém bližním musím vidět boha a tím více v tom. Kdo potřebuje tvé pomoci no. Tady byl jsem měl jako jednu myšlenkou tradice zajímavá že někdo někomu kdo radil že stačí upřímnost přitom a že tím že člověk upřímně a a opravdu bezelstně kde nad tou pravdou on tím dobrem ne v tom na kolem stane vedení které potřebuje. Ale všimněte si na stravě že tu upřímnost neměli. A jak onoho trvá než se nějaké vedení neříkám ona sama ze ale než se nějakému vedení dostanete. Zase se za zen po men ve na ten příklad svatýho v na krista ba v ní. Že on vel. Upřímně znal za svou tu myšlenku toho dávno o ten na ten chrám ne neměl žádný vědění jenom upřímnou snahu že do pravda vedl o to stalo vedení vedlo ale o jakém trápení mýtem. Čili uznal že pro správná rada nestačí upřímnou proč ale je to strašně zdlouhavé no neříkám že nemáme do času ale člověk který miluje ten svým způsobem spěchá. Ano řekněme říkám svým způsobem ne jako ten eeg který nemiluje ten dojem je spěchá jiným způsobem ten který miluje třebas ochoten ptát známých todle na mi těmi čeká miláčka v praštil dlouho mezitím nadaná nevidím hor koho ve bytí hrát nevidí dělení. Než tom víte i ty jsi měl hlad bytím nežít dělení městech máme tím pravým způsobem jak jsem vás spěchal jsem protože ještě jsme se dostali k tomu nadpřirozenému. To toto vlastnění vychází ano mi totiž šelem ještě další nebo osobní jež ne ale ne o tom kristu mi zaměňujeme ještě sled je věci a to vás způsobil všichni těžkosti proto jsem na jím když pozoruji u nějakého člověka že on touží třebas to zlepšit připomněli nebo uzdravit se snažím se ho upřímně k tomu aby hledal pomoc lékaře. Ženo hodným tak toho třebas operaci jo jakost vám popela přijdu aby neměl nevnikl takový komplex je to chybí rozumíte doby nemohl vniknout že to musím napravit ve mně co protože jsem taky a tím bohu bez ohle měli klekat mi tu mu k nejkrutějším mu dát tomuto jsem pro že vám dal příklad o to. jsem na olymp toto přívodu protože horší je když je dali oko který je jak čili volnou vládly jem zbavuje tím. V klidu jsem si olověnou byli než zem nadějí který pomocí něho se dívat toho jsem vrat proto připravit trpnou ano. A taky to tady si dělal těch jsem toto proto jen veliká moje přednost osobní tomu čím přiznat. se nepás tu s tak na větu ma. Právě to všechno operoval všecko by z toho dalo to byl tolik stala panečku protože to se těm trápit od mám právo dal dal byl vědom krista a ne jenom by na to nemá tam o sebe kdo miluje. A on se aby byl aby ho němu víme jen takového stavu ve kterém jsem byl můj nemůžu na žil do stavu by neměl vnitřním pole ti nad ale dělám je právě ten přít cítil v tom vole tak jsem nemohl k němu jít ne. A to před je pro rovný vší nemohu v čem je ten vyvolávat. Taky když si byl od rád kdy za něho na vědu ale vím že když jsem ven jeho. Není to ta takle jsem přemýšlel. A toto bylo správné prosím to se musím pochovávali protože tento způsob rozlišování mám. A tomu právě ve musí přátele. Tomu se prominout o proto říká vivo působení motto kdybyste nám kdybyste všechno pochopili co vám tady říkám. To je buď která že pro nechápete nebo do neumíte zařídit. Že to jsou velice kruté rady velice řízen litery ježíš kristus dával někdy nakonec ano. A. E onoho platí co říkají mudrci nechají jen do nějakou moudrost druhých stal nemáte druhé. Protože jimiž doporučování může má. Také ano ten člověk i při nejlepší vůli je ustrašený jako třebas moje manželka a on není schopen jít dál přes určitou mýho mne i pro svou dalším dal no no. Všimněte si tak je tam viz do tomu v mluvili častokrát jaký je rozdíl mezi tím jak těle. Petr nebo ostatní prostorové kromě svatého jana miláčka páně evangelisty v že jak musely trpět jak co z od milovali k věčné pravdy jak pro věčného poznání její je láska která spočívat přímo roste svět je tam ve k se říká řečeno ježíšovi že jsou dvě se stal nemusela ze řešit nata se ocitla poslední pod kříže kdežto ostatní byla mu to rozprchli. A je to tím že je tam řečeno jakákoliv lidská ctnost musí se stát tele takovou jako by nebyla nakonec sis se musí člověk uznat jako nedostačující ne ale láska která netrvám na tom že miluje a to byla láska to co ve ten se ze říkal miluju proto taky pali již nikdy ne. Ta prostě pannu prokazoval tu lásku svou blízkosti si kristu. Jo to je tam krásně symbolicky znázornil že by jemu vždycky není blíž. Mu tím do na žel při prostředečně říká na prsou v na srdci ano co o hlavou jak ten byl nejblíž čili. Tomu božímu se pořád tím řídí to jediný nemusí umřít za přeje aby mohl být živ. Že je blízko. To co vám kladl co může vykládat jejž jan byl bych liší cesta ale jsem si byla tak k a při byl daleko při od čára kdyby člověk byl všechno konal jako u z nařízení božího kdysi byl dal pro že někým jiný kdyby byl by nevlastnil především k ale to byl základ pro věci kdyby v tom svým vlastnictvím nepokračoval vykonáváním vlastní vůle že to je také vlastnictví. Kdyby vykonával vědomě vůli boží tato může svět na toto nedělat když to dělá co on by v jako dítě. To měří. Tak tam mu odstraní jeho cesty všechno co jeho vůle čistšímu pole že on tak li ku nebo dělat dycky výhod než se opravdu vůle boží jak on jim vůlí lidí takže nemusí přestanou o tom co by měl přestal dělat co měl začít dělat to co se pro stal ducha cesta. Je to za udělat tou tou tou protože. Začátku om tak je to velice těžké ten věnovat své řek bych byl v spodní vrstvě nebo od nadstavbě nebo z hlubší části cesty. Je zaujat tou technikou řek bych te před ty v tom co je tady teďka řekl že poznáváme že jsi takovým při ty začáteční že se ten prostě je. Neví co napřed na takové křižovat si zabrzdit nebo šla rozdat li nebo nebo dávat pozor na světlo nebo na chod řekli dale přecházím a by prát protože to bylo to pro proto přes odkud ukázt sebou kde se že na to pohled ohromný že se pro svět poznal že ve částečným. A kdežto člověk který jak si v ní. je trošku dál v tom řízení aut stát ten nemyslím na to jest že ten pozoruje situaci. A zní mu samočinně vyplývá to týdenní. On totiž samo ještě buď si z šlape na pět nebo na brzo pole to nebo na spojku nebo na tady prost pátku pole trojím jak to vidí situaci že on si ji jenom na situace tamto jez samočinně přidáno a tak bych asi pole tohoto přirovnání vysvětlil situaci jak přímá člověk řešit měl vi. Přicházející osoby pravého života se s těmi situacemi kterými tam fázi považovat zdál okolnosti řek který se že který třeba automaticky vyvinou taková harmonická kterak se je naděje jim odpovídají síra tak řeknu to ještě jinak. To znamená následky chovat také vypadá citovat. A ta situace není jenom dějová tak vracel dána také myšlenkovým obsahem toho člověka jeho názor vím světové. Takže dejme tomu ten člověk je sobecky do od za přijdu se třeba rád nebo o motto čem touží po jeho svět ježíš kristus totiž stále jež je jen na mne poradil co prostí. Plačte s plačícími radujte se z radující ji řekl buďte u trávení. Ten při jisté křižovatce nemůže být neutrální určité situaci která právě jo ten musí být úplně v situaci tak zabořen že naopak to co ty děláš sil z s veškerou pečlivostí po děláš samočinně atd. To opačným dělá pečlivě ano. Protože jsem byl v situaci abyste dění mohl žít atom vžívání tvé o po od li proto byla pořád tat tak co to naučil pro mu měl rád budovat narůst novou situaci přizpůsobovat se okamžitě dané situaci. Také ha a to je to že městu zradil dokonce plakat s plačícími jeví jako nebo ne. Po ukazovat hodnot zrozeno s nebo tat byla v že bych protivy nedělat ale co s zaží již o to nepodléhal žilo těm vlivů které se považuje za v pád nebo tak vím že do situace že to je postavení člověka kte duše visi vysoko vyspělí li tou čemu jsme se tak je to mistrovské víru řeka tady líčím ale dovol měl bych pro který si takle mistrovsky protože před rodná přebrat něco pro z od uskuteční kde je. A je to když na při klademe tomu bych měl řešit vel v situaci nějakého člověka který je třeba nějaké tisíc živé nakl události již je že co ho potkalo těžkého z et tak i musím především sledovat situaci je od celo pokud vůbec co schopen. Protože mně oděnou bytosti o to nám vy plýtvá kdo způsobu myšlení jíž je do se dostalo pořád od obdobných situací protože si protože její svou povahou te. Od jeho od pořád prosti budou tytéž události když například rodinu em. Tenat svět celá poprvé která stejnou situací každý z nich to jinak řeší kali tolik pro dovíte tíži ano. A takže se snažení por dovíte vědí vystihnout syna miska ho po vláda a podle toho jedna raději kdybych hoden vady cesty že jsem vám vy ne tak bych jako tím o prvně špatně bych nerad bych můžete člověk po něčem třebas toužících není tak kost on svým pracovat vědy že bych dvou vzal pohlavní co v životě být. Touhu po něčem touží tak to je to je touha jako taková hle dobra proto ježíš kristu do odpírá prosto aby byl dál ho jo no o slyšel by musel znovu k tomu jeho důvodu o tento věčností takovýmu. A od tam tu ho odvedl kom potřeboval tím že tu na situaci převlek o vůli boží ne.. Protože bych to byl pro jiným případem vám obecně známy když například nech. Když za maří magdalena ta v krát dělám pro mysl za vylila pravou mravní mínila na jeho nabyli. Na taky stalo provedl je říkali že kdyby on věděl s kým tu činnost. Tak viseli vůbec lepší no ne. Ale on byl dokonale zpraven o její vnitřní situaci v o tom nejsme my se musíme pravdu když tomu svou mistrovým dělat ne. Že mu to za toho důvěrným mýtem. Tak tím si ho byl se přiblíží dali on hle znal jej situaci obr domu do veliký bůh v žení tak řekl to je pravé tak se to jsem na to co potřebuju tady pro tyto rozlišovali říkal tam vládla mu v tím je můžeme hodně mu jim dálo o byl na odpustí co myslí bohu za to rad čili ten komu odpustil od vůle říkáte to je pravdu ma tato žena koho vědu vyšší ano a proto výhodě musí kdy se. Velká skutků se hodně musí být odpuštěno a pro k tomu nebo do nitra či. Čili ě u nad proč to dělat a ani v tom smyslu že by nosem okolním rozlišoval velké málem krišnu kdo osvětlením o kom věděl že je již konáme vůli není velkého rozdílu jestliže to člověk. Který mává ten kdo totiž ještě co řekl že si to člověk tedy není mou kristu byl pro takového typu nýbrž tady čím bude třebas o dobrou vrací nebo to čemu svými nebo zrak tím studiem nebo to nějakým ko tam nebo za kým jiným o ničem málo protože svému věnuje tak je to člověk z touhou kdo člověk si jist pravou kouše člověk který je v oblasti načas to tady vykládal kdo pokud se trávy ta hnout takový člověk je. Žádoucím on pro která ho působení moje mohu pro to všechno v tom smyslu. Že kdo je ne pro taková ospalost. No ale lidská se tak tam je ze spánku nebudu budit to co jim od a to je pochovávají své mrtvé ano ale do kdy jsou nějakým způsobem nižší třebaže jinak. E tu svou vůli uplatněno než jak jak to přestával. To potom není tak tuze těch které je dostat nad tu úroveň na kterou je se mým bůh tak to je tomu janovi na úrovni na nemohu věk konkrétně poučoval toho kdy správné to on jenom kam patří a jestliže mu budu situacím právu dávat po mu řešení na to řečeno i v jeho situace. Tak co do domu dělat z vlastní silnou v nýbrž za pomoci boží jako úkol od boha. Tak vel pavouk onu spojovat tímto úkolem od boha daným tou přímou spojí cestou on na vlastně budu uvádět. On on dovím proč to zase nic jiného zdárně nebo bude jednat sil ale tu jistých čili tak mi ji obyčeje říkají na ale se nemohu přetavuje na této při k ostatním nic jisto je od je to je ten neříkal. Říkej jak tomu nemohu na tom říkali manželka říká. Měl v vůči mně ale tam v tom ka protože který je k tomu právo říkali je tady paní makoň milovalo vědom moody pro knih ti li jo. E. Ale nic tím jak se to projevuje měla ale jestli předním nepravou ptají jednat jako před mezi sebou jo. bych si to to co voni tato řeknou jim byla ono to slyšela velel své. Ty se o to v pořádku. Že o takže ono to není tohle to. Jako domyslet mění na ty ostatní jinému co mi kdo nemá. On se tomu značných přitom rosy pro člověka když začínají s tím jeho způsob myšlení je rozumí aspoň ve chvíli on je s nimi na vstupujou jeho úroveň nebo se do dívají. A ale vůbec se snažit čím dál tím více vodních dívat kladná pro dobra a on to byste ani neřekli tak daleko tele něco proti opičí on bodu rozum jako mohu ne když proste tím padala o tak vůbec to ještě neumíral dělali pro pro stromy o způsobilo podobně no. Tak rád není to tak komplikovaný sto na první ono mu dát. Je to málo opravit jednoduché že člověk nebude neutrální vůči svému okolní nýbrž. Anebo se to když nad jenom své vlastní cesty. Do vlastní cesty která si to denní pravou pravdu prosto nebo ušima nýbrž především na to okolní nejistou okolní. Protože mně dokud pokud jež jenom toho světec se cesty aby mu to jako vycházelo by to byla správná cesta tak že není mu to za zlé dál domnívala protože jen začáteční bibli že o na to řízení tak by to dopadlo špatně na vše na křižovatkách né. Ale musí přesto jednou dostat ta u by se mu to potom žít aby věděl že toto není to nejlepší byla tak tak tam vracelo že je strašně kom vykonávat která pro prověřit že stačil mu za to že toto myslí. To jako se to vono to mělo svým po projevy duch je to přednost umět je pro něho záležitostí hlavní atd tat technika je správná postarat pasivní stránkou kou neřekli pod žádnou no to ale pasivní stránkou velice silnou pasivní dání kou. Takže on potom se do pro dostávala do toho povědomí jsou náležitosti které jinak by vůbec se postřehl že on přitom námi je on před by mluvili začal věční kde jsem říkal pane při bohu proto ježíš to myš dobře udělal proto nemá ten účinek ani na něho ani není ono to spojovací účinek ale je taky ne. Protože tu stal by se u techniky v tom v věci tak to je tam na tom je li tak jako chybělo k na toto hle protože není si vlastní techniky kdy to je také způsob vlastnění ten ještě pořád způsobu vlastnění je to správné že on když prostě víte z toho co ho to při žení vědomého řízení vlastních věcí. Si všímá těch okolností které tam jsou samočinně atd li kuje tak na on vlastně vychází potom dokonale nebe kdežto toto zdání nad techniku nedovoluje být. Že nevědět potom do sebe tak nevejde tím ani do toho pána boha tak tím zažil to svýho bližního ní. E ježíš kristus se dnes s pod slova ji aby někom mi do po mo kdy se nespokojoval on chtěl abych miloval toho nebo dokonce kdyby to byl nepřítel aby ho bylo všimněte si kterou víme nechtěl nikdy neutrální tak klidně ti po stole ano musím učit tomu. Kterého kterému pomáhám nebo pravou pravdu mít těle. Citový poměr lásky. Jinak ale je to velice málo komu či ne jak po stránce spojovací tato pro toho člověka. F. Ale když či že by si jak se dostat k tomu aby ta stránka technická na věc která. Člověku ale maří rozhled. Tak si roven ducha uvolníme jde nahoru chce aby tato technika se tak zvládla záhy že byli neklade na příliš velké nároky na člověka na že by ho ne protože do váže bylo nevíme držela ten nepravou dala. Jak toho dosáhnout prosto dosahuje nejsnazším způsobem odříkání od říká sebezáporem že že i v situacích které jsou. Ušité na to aby ničili ne říkám že se budu vyžívat ale které budu rozeznávat co radostí který váha do situace která naučit ono žid se toho nebo onoho taky ani nechám domu se do vy celým právu bych rozvinula nýbrž se to dalo pak byly to řeknu asi tu nad to je od klidné rostlinné. My se osvobozují zase osvobození situaci celistvou navozován li na mně proto že nás tam sebe nevychovám ano. Čili přecházet sebevýchově věta mi myslím stránka věci která mu dovoluje aby jich byl nemusel by vychováván takovým způsobem nevědomých lidí. Kdo oni nevědí co činí tak byl musí by šel by je aby se někam dostali se vina tyto nepochopili pro musí pravili aby tam šli. Kde právo kolem nebo musím vím co mu bylo dáno. A bez ona byla na výsledek dobrý nebo v doprovodu třeba v tom. Tak to je ten nejlepší způsob. Nemusí je tomu tady že říkal o to je vím že některá co pro prosta potřela dalo klid to není řekou pak ano to bylo to pro o to tam je dál na to všecko protože tady cest. Nebo zapřel ano tady jsem zapřel ježíš do proto byl jenom v pod sebou na pole potom se musí stát tak to dělá člověk vědomě do sebe na prát takhle samozřejmou za je to ten správný při již ne myslím vůbec na sebe byl přitom vůbec ne. A kdyby nese by se tam proto bylo krista o řízení o nakonec nemyslí ani nespojení ani nese do je ale na to kdo si kterou vidí děláš správně to řízení jako jako by toto myslel děláš jenom na to by vymyslel. A. posel byla by přitom takovými to jenom zase byl na vím aby se mu nestalo am o na tom vůbec nepomyslí ráno se budete to opatrní které pozorní při již není to pravda vůbec ne. Ono je to koly o tom přitom a tady vám řekne že to že ji a proto že teprve takový přede prvému kdo to úplně samozřejmě vize byl tomu li to rostly sami do domu na je toto vůbec nemusí mysli které teprve šel který je umíral jsem v situaci do které se dostane a my musíme se naučit kde e pochopit techniku života ale umění žít. A to je s to na tom že se učíme od mládí mechanismu protože my nemusíme našem věku dát na to jak budu klást nohy tam by se o chan lidsky dokonce věřili česky byl nechali sil musím přemůže li za nám dal ode vědoma měkké že podal řeknu tato pomalu dělat no a tak je to chvění v mnohých případech kdy jsem tam mechanickým plně ale pro proto dobře že jsem tam takle mechanicky jan nemusím přemýšlet. Deska před dokáže slovu kam aby prošlo kdypak bych to řekl. Na tu formulaci vůbec nemusím myslet pro mi pravil to dovětky stroje. A tak taky ten nemyslím potom na to li jak pro stavu jako tomu dám formu jak to vůbec svět vedlejší je prostě do toho du ne do toho jdu k se všemi těmi před poklady které mám e vyvinuty v těch mechanismy jsem tady říkal to technika se mi stane zemřeli obranou částí ve že vy jste ale samo se přejímá jsou částí milého konání čili prosto dosahuje opakovaným jsem třebas protože lid. Tím počínáním ne protože o jsem se náruči bytím proto byl jsem to musel opakoval byl učit jak se to na tom myslet syna do pro mistra není stačíme dnes na to musel tento bylo u pod němu dokonaleji že takovouto jazyk čili nevím jestli nad tyhlety li tím je to dokonalejší před ne on do pro ne o ten přednést a to člověk je u plně se o to mi přitom přes tu byla tisíce věcí. A no tak o to vůbec nezaměstnávat jakoby nic nedělal. Řek bych jej známe třebas taky ve a byli byste tak li atd probrat ty co oni dělají jakoby to byla samozřejmá věci že jo. Jak je před králem rod před tím učení rad ale kde tento samozřejmá věc aby by to nebyla tak co ustavičném je pro či život. A tím v takovém stádiu se nemohu bude proud z věnovat ještě patří vědom do cvičeních byl stále víra složením pravila ze vším možným dokonalo na ze s víte je aby se nic nestalo. Tady nám dotaz strach jak to zařídit cele když čit. Správně po moci jak je to vůle vůli boží v kde mu člověku. Když šel nemám možnost z toho. Toho člověka poznat že se totiž radil to se musím snažit toho člověka poznat proto jsem radil správně ě protože jem správně řekla co ta terezie je že když si nějaký pokrok na sobě docílit musím říkat ze správného sebepoznání. Když si kdo čili tím pokrok na někom jiném tak musím také poznat při děly protože muslim kdo ony je musím znal jeho východisko kdybych zaujal vody východiska svoje budovy nebezpečí že by je nemohl uskutečnit protože pro něho jsou nepřístupná moje východiska. Ale je to tady říkáš správně jsou tady moment kdy člověk nemůže si ověřit. Kde ten člověk je nemůže ho poznal je tady třeba momentální řešení. Tak v tom případě si počínám tím způsobem takových připravil dost že totiž šel v tom případě všechno co na chce. Kdyby čeho nemohu mít poznat toho člověka to při velet co všechno co na mně co je předávám rozumnou bohu mu to mu to u plně předávám takže se činíme učím mám možnost toho člověka poznat tím nejen je to není znám jako něco co bych sám měl řešit ano. Totiž kdo nám musí z víme řešit všechno v sám protože pro tu na to lidsky stačit. Nebylo by možné získat od boha nějakou milost kdybych sám nevyčerpal všechny lidské možnosti do slovní toto pravidlo musí dodržovat ano ale v tomto případě kdy nemám možnost dotaz mi to nedovoluje abych dělal něco od to dycky poznával u toho člověka abych poznával správně o východisko v protože toto list nad ano v tom případě že se neproviňuje proti tomuto pravidlu a. Že se nesnaží tím v tom případě. Všechno co on na chce předávání bohu který nezná východisko a mně se potom objeví to východisko takže jenom třebas neznám koupil odpověď ale vzdám východisko na východisko nám úroveň a podle toho odpoví ano. Tak dejme tomu v tady třeba se ve řekla od záznamem. Paní temno dne aby něco pohleděl východisko zná po že čas se nad je tak neměl možnost si to všechno v z pro debatoval tak abych nit právě její východisko přednesl tak že jsem na tuto případě nečetli sil při du věci když jsem pro východisko nalezl rub se věčnost. Jeden z napsané a vědomy co jsem jen protože mysl je toho byl. Že jsem se nemohl dát to květ týrat to z toho důvodu že pro východisko. E potřebuje aby se mohla sledovat aby z něho mohlo být potřebuje určitou dobu mého určit li vývoj událostí a není možno pro od přes koleno ne v myslím smyl rozumělo se to může ne to. Přitom všem si musíme být vědomi toho že nemůže ve spasit celý svět. Čili že ve většině případ. Východisko které zjistíme kdy tím do vyšším způsobem. Soustředění do věčného tak že bude li stal na asi tak nech pro ležet tak od toho a protože není možný sis se vším stáli prosti. Jsou věci které že totiž je do takle konám. Když se něco přešli tak dycky se od člověka chce. Aby byl ochoten k tomu řešení přispěje nějakým sebeobětování. A kdyby to co bylo hodování bylo příliš mnoho ta by taky mohlo zmizel z tohoto světa. Čili on musí mi je vědět míru a nesmí se hrnou do všeho on musí dobře je že na tom stupni na kterém je stačí že si myslemi nadto nebo na ono a nestačíte všechno. A toto rozlišení myslím že se snadno zkontrolovat tak. Že svět správné tím že ho do nezneklidňuje jakmile. Že je zneklidňování tím řešení totiž musí spěchat nebo musí své se tu musí se nevzdávat se z toho klidu ze kterého by měl vycházet to přežitek jako mně. Tak to je případ který neměl řešit a měl by od něho ustoupit. Jenom tehdy když je. To řeší řek bych tak přirozeným postupem řekli míň než spravuje jen říkaly jeden z provádt který byl veliký spí velikým zpěvákem říkal ten zpěvák který se musí namahat čisté výkonu není opravdovými zpět na ke ve se do doby se stal. Proto se namáhám velkou roky kromě než kolik toho vydávat ale to co vydává vypadá jako velice ostatní výkon taky mět tróje zpěvák roste mít z na by říkal že proto jež je nejlepší on pro není hledisko pro všechny výkonu které jste to oba sice dělat. Si proto nenamáhá a že ani neví že že to dělám tak je to správný že něco se namahat tak on si zabraňuje další přístup do toho věčnostních ho centra. Protože jakmile se že i věc mořem zneklidňuje rozhárané ne jejich. Set tak. Mu chybí základní před poklad kde může načerpal dalších sílu od další inspiraci z toho středu.. Ještě se kdo to je to se může nazvat člověk kdo není lidmi kteří nemají předpoklady že by jako pro praně působilo vůbec nebo byto bylo nějaký účinek tak bych řekl takhle. V tom případě když tam před co o řekla o kterém před pokládám pro dobro mraky vyšším způsobem bude moci působit tak to dělání abych přesto způsobil do mínili jak byl je možné za ni způsobem že jsem hledím dostat na jeho způsob myšlení svého matek ti způsoby jsou přistoupit neměli jako na hru jako na rub todo nalil jako herec. Je něco jiného než čím fakticky je ano. A jenomže prohráli je prohráli tím způsobem že z to dělám jenom kvůli tomu jako již kristus vyšel za opět jsem ano. Kdyby byl našlo se tím tomu dám ku nás opět by nebyl ochoten ho poslu čili jsem k tomu jeho sílu k tomu co je mi to přeháněl mi něco degradovat dělat ale jsem prostě. Na jeho stanovisku a a hrál mu tam nějakou horu která málo vyšší smysl ano on to nepozná protože jakmile zaujmou jejich jeho stanovisko. Tak nepoznává klamnost tou svou tat s tím tou svou rození svět. si domu to provést můžeš že si odvést člověka odkudkoliv sám chce je otázka syt jak se tam bude cítit tak to nic není že to není li k tu si to rozmyslem bylo by rovný příliš daleko. Ale stalo z něho on se odvést ale musí si pro jeho ji tím že začne rad. F. Sss.